Udavačství – hlavní „zbraň“ českých neomodernistů

O tom, že současní modernističtí škůdci uvnitř Katolické církve mají nízkou morálku, není třeba pochybovat. Už to, že v teorii rozmělňují Desatero a morální principy Katolické církve ve věci 6. a 9. přikázání, je jasným svědectvím. Jenže tady nejde už jenom o tato dvě. Oni suverénně porušují i 8. přikázání – a de facto se tím vůbec netají. O co běží? O to, že v souvislosti s projednáváním návrhu zákona ve Sněmovně o „manželství pro všechny“, tj. požadavku, aby bylo možno uzavírat i jednopohlavní „sňatky“, případně i osob transsexuálních nebo i „jiného pohlaví“ než mužského nebo ženského (návrh žel postoupil do druhého čtení), zaslali samozvaní „zástupci církví“ otevřenou výzvu premiéru Fialovi, ministrům Jurečkovi (práce a sociální péče) a Blažkovi (spravedlnosti) a poslanci ODS Královi, aby sdružení Aliance pro rodinu bylo „odvoláno ze státních struktur“. Tato organizace, v jejímž čele stojí paní Jana Jochová, sdružuje lidi, kteří hájí přirozené hodnoty monogamního manželství jednoho muže a jedné ženy a odmítají pochybné experimenty s „jinou orientací“ a s „jiným pohlavím“. Že většinu signatářů tvoří evangeličtí a husitští faráři a farářky, nepřekvapuje, dokonce ani ne kuriózní přítomnost jisté „rabínky v zácviku“ mezi nimi. Tristní ale je, že podepsáni jsou i tři katoličtí kněží, i když slovo „katoličtí“ by mělo být spíše dáno do uvozovek.

Projevy Msgre. Bohumila Staška z doby okupace

Milí bratři a sestry v Kristu, také si kladete otázku, jak to dopadne s naším národem? Jak (a zda) přežijeme tuto jistě nelehkou dobu? Nevím, neznám „jedinou správnou odpověď“, a také nevím, co bude Boží vůle, či spíše Boží dopuštění… Co ale vím, že bychom se neměli vzdát! Budiž nám povzbuzením, že náš národ prošel mnoha těžkými časy…a přežil. Není jistě náhodou, že se mi dostala do rukou kniha Msgre Bohumila Staška Když křižovali český národ… Je to sebraný soubor jeho projevů z doby nacistické okupace. Jeho texty mají nadčasovou platnost a jistě se hodí i pro nynější dobu. Ocitujme si alespoň některé pasáže: Snad žádný druhý národ na světě neutrpěl tolik útrap a soužení jako náš národ český. To snad bylo příčinou, že Karel IV.do svatováclavské koruny dal zasaditi jeden trn z koruny Spasitelovy, aby naznačil, že národ náš jest národem, jenž často kráčel se Spasitelem svým cestou křížovou až na horu Kalvárii.1 Utrpení našeho národa se dočkalo i literárního zpracování: Český básník František X.Svoboda v básni „Matka země“ uvádí nás před trůn Boží, k němuž přicházejí postavy, představující země národů od nejmocnějších až k nejubožejším. Za všemi těmito naposled sotva se vleče tiše smutná a zbědovaná žena, která před trůnem nebes klesá v prach a hlasem horoucím volá: „Jdu k Tobě, Pane můj, jsem malá česká země…Ó, Pane Všemohoucí, když všecko možno je Ti, pohni se v hlubinách a vrať mi moje děti.

Infiltrace Taylora Marshalla vychází v češtině

Na dotazy četných čtenářů sděluji, že v Kartuziánském nakladatelství právě vyšla dlouho očekávaná kniha Infiltrace – Spiknutí ke zničení církve zevnitř amerického katolického autora (žurnalisty, obránce života, podcastera a nejnověji také prezidentského kandidáta) Taylora Marshalla s předmluvou biskupa Athanasia Schneidera. K dostání je v distribuční síti Kosmas i na mnoha e-shopech. Doporučuji objednávku přímo na e-shopu Kartuziánského nakladatelství (www.kartuzianbrno.cz) s dopravou zdarma (a navíc tím podpoříte přímo vydavatele). Donedávna byla kniha v distribuci i v síti Karmelitánského nakladatelství, včetně e-shopu. Připouštím, že jsem se tomu divila, ale vzhledem k tomu, že Karmelitánské nakladatelství běžně prodává nekatolické knihy typu Příběhy rabiho Nachmana či díla Jiřiny Šiklové a odsouzeného heretika Hanse Künga, jsem se domnívala, že se pod střechu všeobjímající tolerance vešla i Infiltrace. Chyba lávky. Z nabídky e-shopu už stihla zmizet a podle zpráv několika čtenářů se v některých prodejnách prodává takříkajíc „pod pultem“. Vystavena není, ale na přímý dotaz se zázračně objeví… Lucie Cekotová Ukázka z knihy: Tři roky poté, co měl papež Lev XIII. vidění ďáblů shromažďujících se u Říma, byla na římském náměstí Campo de’ Fiori vztyčena socha Giordana Bruna z Noly. Giordano Bruno byl dominikán, který ve svých kázáních veřejně popíral katolickou nauku o Nejsvětější Trojici, Kristovu božství, panenství Panny Marie, transsubstanciaci a věčnosti pekla.

Sv. Petr a jeho nástupci v dějinách Církve

Církev slaví 29. 6. svátek dvou nejvýznamnějších mučedníků éry starověkého pronásledování: prvního papeže a spolu s ním konvertity, biskupa přijatého mezi apoštoly a nejúspěšnějšího misionáře v tehdejší antické společnosti. Sv. Petr byl popraven pro Krista r. 64 ukřižováním hlavou dolů, sv. Pavel r. 67 stětím mečem, oba v hlavním městě Římě. Ježíš Kristus ustanovil nejvyšší viditelnou hlavou Církve Šimona Petra. To bylo nutné k tomu, aby zůstala zachována jednota učení, kultu a disciplíny. Tuto výsadu Petrovu nazýváme „primátem“. Že Spasitel Petrovi takovou pravomoc opravdu udělil, dokazují dvě důležitá místa v evangeliích: U Mat 16,18 Pán změnil jeho jméno Šimon na Petr a řekl mu, že bude skálou, základním kamenem, na němž zbuduje svoji Církev, u Jana 21,15–17 po kladné odpovědi Petrově, že Krista miluje více než ostatní, ho třikrát pověřuje, aby pásl Jeho beránky a ovce. A máme ještě další doklady z Písma sv. U Luk 22,32 Pán Petrovi říká: „Ty jednou po svém obrácení posiluj své bratry!“ A sv. Pavel v listě Gal 1,18 píše, že po své konverzi přišel do Jeruzaléma, aby „osobně poznal Petra“. Proč právě jeho, proč ne kohokoliv jiného z apoštolů? Odpověď není těžká: Petr byl viditelnou hlavou apoštolského sboru a prvotní církev ho za ni uznávala.

Duchovní obnova s Otcem Pleskačem

Srdečně zveme na duchovní obnovu se zaměřením na vnitřní uzdravení a obhajobu zjevené katolické nauky s katolickým knězem východního obřadu P. Jiřím Pleskačem. Je vhodná pro muže a ženy všech věkových kategorií, rovněž tak i pro rodiny s dětmi. Koná se v poutním domě Svaté rodiny v areálu kláštera ve Vyšším Brodu, začíná v pondělí 18. září 2023 v 18 hod. a trvá do soboty 23. září. Hlásit se lze na emailové adrese recepce@klastervyssibrod.cz nebo na telefonním čísle 602 156 127.

Relikvii svatého Tomáše Mora hrozí zničení

CANTERBURY, Anglie — Ostatky hlavy svatého Tomáše Mora postupně chátrají v podzemní hrobce anglikánského kostela v Canterbury, a nutnost vhodného uchování této relikvie první třídy i možnost ji uctívat proto nabývá stále větší naléhavosti. Kaple sv. Mikuláše v kostele sv. Dunstana, kde jsou uchovávány ostatky sv. Tomáše Mora Od doby, kdy milující dcera svatého Tomáše Margaret Roperová hlavu svého otce-mučedníka v roce 1535 odvážně zachránila z Londýnského mostu a dala pohřbít ve vlastní rodinné hrobce, zůstává relikvie v podzemí boční kaple kostela sv. Dunstana, který byl kdysi katolický, ale od reformace patří anglikánské církvi. Relikvie byla vždy skrytá před pohledem zvenčí, zakrytá a uzavřená pod pamětní deskou v podlaze. Pamětní deska v kapli sv. Mikuláše Při dvou příležitostech, kdy byla krypta otevřena, v letech 1978 a1997, bylo zjištěno, že stav hlavy svatého Tomáše se značně zhoršil, především v důsledku předpokládaného vandalství v 19. století, ale také působením vzdušné vlhkosti a tím, že není hermeticky uzavřena. Ve forenzní zprávě zveřejněné v roce 1980 se říká, že třebaže velká část se již rozpadla, stále existují vzácné zbytky relikvie: část patra, kousek horní čelisti s jedním zubním lůžkem, fragment lebky a prach. Jak známo, svatému Tomáši Morovi dal 6.

Sv. Jan Fisher

V 16. a 17. století tekla krev katolíků v Anglii proudem. Sv. Jan Jones, sv. Markéta Wardová, sv. Tomáš Woodhouse, sv. Jan Rigby jsou jen některá jména z celé řady dalších, kteří zemřeli jen proto, že se nehodlali vzdát katolické víry. Minorita, šlechtična, diecézní kněz, laický konvertita. Patrně nejznámějším z anglických mučedníků je sv. Tomáš More. Na stejný den, tj. na 22. červen, připadá i liturgická památka sv. Jana Fishera, jenž je za svým slavnějším druhem v mučednictví upozaděn. Proto si přibližme jeho osud, jenž je mementem i pro naše časy, resp. právě pro naše časy. Okolnosti krutého pronásledování katolíků v Anglii v 16. a 17. stol. jsou dobře známy. Pro připomínku zrekapitulujme jen základní fakta: Léta Páně 1529 se anglický král Jindřich VIII. zakoukal do Anny Boleynové, dvorní dámy své choti Kateřiny Aragonské, a rozhodl se, že manželku zapudí a nahradí ji právě Annou. Chtěl to mít se všemi oficialitami, požádal tudíž papeže o povolení k rozvodu a k novému sňatku. Když mu Klement VII. obé odmítl udělit, vzal Jindřich záležitost do svých rukou, čímž odstartoval osudový rozkol. Vypověděl papeži poslušnost, rozvod s Kateřinou si povolil sám a oženil se s Annou. V roce 1534 navíc vydal tzv. Supremační akt aneb Zákon o svrchovanosti, v němž se prohlásil za hlavu Církve na Ostrovech, a v dalším kroku nařídil všem státním úředníkům a vyššímu duchovenstvu tento dokument podepsat.

Nevěřím...

Nevěřím, že vesmír vznikl sám od sebe, protože z ničeho samo od sebe nikdy nic nevzniklo a nemůže vzniknout. Nevěřím, že vesmír vznikl náhodou z jakési hmoty, neboť doposud se žádný stroj nesestavil sám náhodou, dokonce ani jednoduché hodinky. A už vůbec žádný stroj nevytvořil stroj podobný sobě, zatímco živí tvorové žijí z generace na generaci už tolik tisíc let. Nevěřím, že šimpanzi nebo jiní miláčkové Darwina (opice) nás předběhnou při výrobě letadel nebo při jiných vynálezech, protože u nich není vidět žádný pokrok. Po tolika staletích nebyli schopni napsat ani skromné dějiny svého opičího pokroku. Nevěřím, že naši „profesionální neznabozi“ nemají občas období jasného poznání, kdy si uvědomují, že lžou sami sobě. Nevěřím, že se pod sluncem najde člověk, který by netoužil po štěstí, podle možností po tom největším nez hranic, čili po… Bohu. Sv. Maximilián Mária Kolbe Zdroj: Článek původně publikovaný v časopise Rycerz Niepokalanej, 14. 5. 1933, přeloženo z www.christianitas.sk 15. 5. 2023

WHO o nové pandemii, OSN o legalizaci pedofilie

Začíná pravý maraton radikálních projektů v OSN i WHO. Každý má za cíl změnu života obyčejných lidí na celém světě. Proti jejich vůli, bez ptaní se na jejich souhlas, nad hlavami jimi zvolených vlád – varuje Jerzy Kwaśniewski, prezident polského Institutu Ordo Iuris. V OSN v září budou pokračovat debaty o přístupu dětí na celém světě k výchově o „populačních otázkách“, tj. o potratu a antikoncepci. Součástí tohoto projektu se má stát i genderová transformační výchova již od mateřských škol. WHO zase jedná o globální cenzuře na téma pandemie a o povinnosti vlád akceptovat její „právo“ vyhlásit pandemii a přijmout jí nadekretovaná omezení života občanů. To je ale pouze špička ledovce záměrů, které jsou neustále diskutovány v těchto mezinárodních organizacích. Došlo dokonce i k tomu, že Mezinárodní komise právníků, poradní orgán OSN, vydal příručku pro vlády, v níž požaduje legalizaci pedofilie. Autoři přímo píší, že „sexuální chování nezletilých osob má být uznáno za naprosto svobodné a dobrovolné“. Současně s tím chtějí zavést legislativní opatření, která fakticky učiní pedofilii beztrestnou, pokud nezletilá osoba nebo dokonce i 10leté dítě (sic!) vysloví s požadovaným sexem ze strany dospělého „svobodný souhlas“. Krom toho volají nejen po celosvětově legálním potratu a antikoncepci, ale též po zcela legální distribuci a užívání drog.

Nový krásný svět! To je „vylepšená“ verze ruských bludů předpovězených ve Fatimě

Předpověď Matky Boží o „ruských bludech“ je často ztotožňována s expanzí komunistické ideologie jak v politickém, tak i v kulturním rozsahu. Mnohým z nás je ale zřejmé, že centra nového technokratického totalitarismu globálního rozměru, který se rodí před našima očima, již neleží v Moskvě, ale v Davosu, New Yorku nebo Washingtonu. Přenesly se tam ale právě z Moskvy. Bolševická sexuální revoluce Po r. 1917 přesně dle předpovědi Panny Marie vizionářům ve Fatimě se komunismus rozšířil ve formě politického systému po celém světě. Ale už odedávna badatelé fatimských zjevení varovali, že „ruské bludy“ nelze redukovat výlučně na politický rozměr. Vůdčí ideje komunismu, totiž výstavba materiálního „ráje na zemi“ a odstranění náboženství z veřejného a politického života nebo potřeba výchovy „nového člověka“ bez rodiny a vlastnictví, nezmizely se zánikem Sovětského svazu. Nemusíme šířeji vysvětlovat, že to, co dnes vidíme jako morální zkaženost Západu, je daleko sahajícím výsledkem experimentu poprvé provedeného pod bajonety bolševiků. Dávno předtím, než v USA vznikly první komunity hippies, kvetla před padesáti lety v Rusku komsomolská „volná láska“, sex byl chápán jako „sklenice vody“, rozvod se dal koupit za 3 rubly a potrat sloužil jako hlavní „antikoncepční prostředek“. Po letech obnovy ekonomiky zničené II. světovou válkou „okřídlený Eros“ Alexandry Kollontajové (tak nazvala tato sovětská komisařka osvěty svoji politiku uvolnění sexu, pozn.