Od pokleslé liturgie vysvoboď nás, Pane!


20. listopadu se v tradičním římském kalendáři slaví svátek svatého Felixe z Valois (†1212). Možná se ptáte, co je to za obskurního světce a proč se nám plete v kalendáři. Nebylo by lepší ho zrušit? A přesně k tomu v kalendáři k novus ordo z roku 1969 skutečně došlo: Felix zmizel, nebo spíš se odebral na příslušnou stránku martyrologia, kde si ho připomene jen nemnoho duší.

Rád bych tvrdil, že svatá matka Církev jako vždy postupovala s moudrostí přesahující její věk, ale odstranění tohoto světce a mnoha dalších z kalendáře je jen dalším příkladem církevního alzheimera.

Sv. Felix byl údajně příslušníkem francouzského královského dvora. Každopádně se ví, že opustil všechen svůj světský majetek a stal se poustevníkem. Vyhledal ho svatý Jan z Mathy, který se doslechl o jeho svatosti, a společně založili Řád Nejsvětější Trojice pro vykupování zajatců, obvykle nazývaný trinitáři. Členové řádu měli cestovat do Svaté země a v případě potřeby nabídnout i sami sebe výměnou za propuštění křesťanů držených v muslimském zajetí. Podobný řád – Řád naší Milosrdné Paní – založili v roce 1218 svatý Petr Nolasco, svatý Raymund z Peñafortu a král Jakub Aragonský.

O čem se můžeme poučit od sv. Felixe? Na rozdíl od mnoha dnešních prelátů Církve, kteří lpějí na moci, prestiži a požitcích a odmítají změnit sebe i instituce, jež jsou jim svěřeny, byl Felix ochoten opustit všechno kvůli „perle veliké ceny“, Ježíši Kristu. Vzdal se vyhlídek na povýšení, úřady a vliv, aby mohl vykonat to, co ze své podstaty stálo za tu námahu pro jeho nesmrtelnou duši a pro zdraví Církve. V tomto ohledu je Felix antitezí zesvětštělého biskupa či kněze, jehož bychom mohli nazvat „anti-Felix”: nešťastného ve svých hříších, ať je spáchal sám nebo je přehlížel příčiny neštěstí svého stáda.

Co dělal řád, který svatý Felix spoluzaložil? Vykupoval křesťany z rukou jejich pohanských utlačovatelů. Nic, nic dnes není potřebnější než to, aby katolická Církev znovuobjevila svůj radikální odpor proti světu, tělu a ďáblu, třem nepřátelům, nad nimiž má duchovní autoritu a od jejichž těžkého jha může věřící osvobodit. Činí to hlásáním zdravé nauky a tím, že svátostmi a liturgií, kterou nařizuje konat se zbožnou úctou, podporuje svatý život. Svatý Felix byl pro svůj nekompromisní boj se silami temnoty – zejména temnoty islámu – opravdu dobře vybaven. Kéž by evropští biskupové, kněží a věřící opět získali aspoň zlomek odvahy a přesvědčení těchto světců křížových výprav!

A ještě něco. V cyklu sanktorálu své tradiční liturgie Církev každoročně několikrát prosí Pána, aby nás vysvobodil z otroctví či zajetí. Dovolte mi uvést čtyři příklady. Kolekta ke svátku svatého Felixe zní:

„Bože, jenž jsi z nebe svatého Felixe, vyznavače svého, povolati ráčil z pouště pro úkol vykupování zajatců, uděl, prosíme, abychom milostí tvou na jeho přímluvu ze zajetí svých hříchů osvobozeni jsouce, dovedeni byli do nebeské vlasti. Skrze Pána našeho Ježíše Krista…“1

8. února se na svátek Felixova souputníka modlíme:

„Bože, jenž jsi ráčil skrze svatého Jana [z Mathy] založiti z nebes řád Nejsvětější Trojice k vykupování otroků z moci Saracénů, uděl, prosíme, abychom jeho přímluvnými zásluhami byli s tvou pomocí vysvobozeni z otroctví těla i duše. Skrze Pána našeho…“

24. září (Blahoslavené Panny Marie de Mercede):

„Bože, jenž jsi Církev svou skrze přeslavnou Matku Syna svého ráčil obohatiti novým potomstvem k osvobozování křesťanských věřících z moci pohanů, uděl, prosím, abychom, kterouž vroucně uctíváme jako zakladatelku takového díla, rovněž jejími zásluhami a na její přímluvu osvobozeni byli ze zajetí ďábla. Skrze téhož Pána…“

1. srpna:

„Bože, jenž jsi svatého Petra Apoštola, zbaveného okovů, neporušeného vyvedl, prosíme, abys rozvázal okovy našich hříchů a všecko zlé od nás milostivě vzdálil. Skrze Pána našeho Ježíše Krista…“

Jsou to modlitby, které se zoufale potřebujeme modlit – za sebe, za své drahé, za Církev, kdekoli ji utlačují pohané a dusí Saracéni. Liturgie zná naše potřeby, zná je důvěrně a tato slova klade na rty svých kněží a do srdcí svých dětí.

Kde jsou tyto modlitby v novus ordo?

Všechny zmizely – do jedné, stejně jako modlitby, které hovoří o tom, že máme „pohrdat věcmi pozemskými a milovat nebeské.“

Otroctví, zajetí, okovy? Příliš negativní. Příliš obtížné. Příliš středověké. Příliš z jiného světa. Patologičtí optimisté z Consilia se chopili moderních nůžek a odstřihli všechno, co už se době nehodilo, i kdyby to znamenalo vyhodit do smetí něco, co katolické duše posilovalo po staletí.2 Prokázali tím svou nevděčnost, sebestřednost a krátkozrakost.

Toto je jeden z tisíce důvodů, proč svým novus ordo přátelům musíme trpělivě opakovat: problém není v tom, „jak se nová liturgie slouží“, jako by stačilo ji okrášlit jako nastrojené Pražské Jezulátko a všechno by bylo v pořádku. Ne, protože problém je mnohem hlubší: sahá až k samému jádru textů a rubrik nové liturgie, která je deformovaná, překroucená, osekaná, neadekvátní, zavádějící a nahlodávající katolicismus. Nepotřebujeme žádnou „reformu reformy“, ani přidání více kadidla a zvonků, skvělých ornátů a svíček, jakkoli jsou všechny tyto věci jistě vhodné. To, co nakonec doopravdy potřebujeme, je obnova skutečné římské liturgie v její plnosti, k níž dozrávala během staletí víry a adorace, liturgie jednoznačně katolické v každém gestu, slovu a zpěvu.

Kéž Pán vysvobodí svou Církev z otroctví nové liturgie, zjednodušené, zkrácené, zredigované s ohledem na politickou korektnost, a dá všem jejím dětem přístup k neomezovaným obřadům naší spásy – což zahrnuje naše osvobození od zel, která nás tísní.

Svatý Felixi z Valois, oroduj za nás!


Zdroj: Deliver Thy Church, O Lord, from a flawed liturgy


Poznámky:


  1. Překlady modliteb jsou převzaty ze Schallerova misálu jen s nezbytnými jazykovými úpravami. Pozn. překl. ↩︎

  2. Svátek svatého Felixe se v jeho diecézi začal slavit v roce 1215 a na celou Církev byl rozšířen v roce 1679. Pozn. aut. ↩︎

(překlad L. Cekotová, poprvé zveřejněno na stránkách Duše a hvězdy)