Pravověrný biskup Joseph Strickland sesazen z úřadu


Nazývali ho „biskupem Ameriky“. Jeho pastýřské listy a promluvy publikované v médiích a na sociálních sítích posilovaly autentickou víru pravověrných katolíků. Patřil k jedněm z nejlepších a nejváženějších biskupů USA, jeho popularita se blížila popularitě proslulého arcibiskupa Fultona Sheena z 50. a 60. let 20. stol. Jeho diecézní seminář v Tyleru v Texasu byl – na rozdíl od většiny ostatních – plný. Charitativní péče v jeho tylerské diecézi vynikající. Nikdo jej nemohl obvinit z nějakého krytí sexuálního zneužívání. Biskup Strickland osobně žil zbožně, skromně, bezúhonně, a obětavě se věnoval všem, kdo potřebovali pomoc. Lze bez nadsázky říci, že tak má vypadat správný pastýř podle Srdce Ježíšova, mons. Strickland se stal vzorem pravého katolického hierarchy.

Jenže papež František smýšlel jinak. Mons. Strickland totiž vždycky hájil pravou nauku Církve – a nebál se kritizovat i její samotnou viditelnou hlavu, když s ní nebyla v souladu. Už r. 2015 zaujal kritický postoj k adhortaci Amoris Laetitia otevírající dveře podávání sv. přijímání osobám žijícím ve smilstvu a cizoložství. Za covidového šílenství odmítl zavřít kostely a varoval před vakcinací. Otevřeně podporoval hnutí pro život a nepodával sv. přijímání propotratovým politikům. Stavěl se nekompromisně proti genderové ideologii a propagaci homosexualismu. Podporoval tradiční mešní ritus a sám jej také často sloužil. Když papež František vydal r. 2021 dokument „Traditionis Custodes“, v němž požadoval omezit práva mše všech časů, biskup Strickland odmítl provést jakákoliv omezení s tím, že nemůže „nechat část svých věřících vyhladovět“.

Neortodoxní výroky papeže Františka mons. Strickland otevřeně kritizoval. V červnu letošního roku mu vykonali v diecézi apoštolskou vizitaci, prý kvůli financím. Nenašli ale žádné konkrétní pochybení. Přesto nuncius v USA mons. Christophe Pierre nutil biskupa Stricklanda k rezignaci. Ten to veřejně odmítl. Papež František proto sáhl k bezprecedentnímu kroku a tohoto nejlepšího hierarchu v USA jednoduše odvolal bez udání důvodů. Dokument o tom byl publikován 11. listopadu.

Komentátoři poukazují mj. i na to, že je sporné, jestli papež vůbec může podle Kodexu kanonického práva takto biskupa odvolat. Důvodem může být pouze apostaze, hereze, veřejné pohoršení nebo aktivity směřující ke zjevné škodě pro Církev. Nic takového u mons. Stricklanda nepřicházelo v úvahu. Zato však biskupové žehnající homosexuálním a lesbickým párům, hlásající neortodoxní názory ve věci sexuální morálky a podávající sv. přijímání nekatolíkům či dokonce nekřesťanům, jako např. biskup Steinmetz v Brazílii muslimského imámovi, nebo kryjící sexuální skandály kléru, se žádného postihu obávat nemusí. Sesazení biskupa Stricklanda snad již konečně otevře oči všem těm katolíkům, kteří sice smýšlejí pravověrně, ale dosud nechápou, že v osobě současného papeže a současného Vatikánu máme co do činění nikoli s pravou Církví Kristovou, ale s tzv. novocírkví, která na pravé Církvi parazituje. Pro nás skutečnou Kristovu Církev tady reprezentuje mons. Strickland a nikoli papež František se svojí synodou o synodalitě.

Biskup Strickland se vyjádřil na portálu LifeSiteNews ke svému nejnovějšímu osudu takto: „Udělal bych to znovu (tj. postupoval by při správě diecéze stejně jako dosud, pozn. autora). Cítím obrovský pokoj v Pánu a v Pravdě, za niž On zemřel… Jsem v rukou Pána jako každý z nás… Vím, že On je se mnou, že je se mnou moc Jeho lásky, cítím sílu modliteb a samozřejmě zůstávám nadále biskupem a nástupcem apoštolů. Vyzývám lidi podobně jako biskup Athanasius Schneider, aby se více než dosud modlili za papeže Františka a za celou vatikánskou hierarchii.“ Dále prohlásil: „Jediná odpověď, jakou nyní mám, je, že v Církvi působí síly, které odmítají pravdu evangelia. Chtějí ji změnit, ignorovat. Chtějí odstranit Pravdu, která ale nezanikne, neboť touto pravdou je sám Ježíš Kristus a Jeho mystické Tělo, tj. Církev. Jediným důvodem mého odstranění je to, že jsem se stal hrozbou pro tyto síly svým hlásáním pravdy evangelia.“ Dále mons. Strickland, velký ctitel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, vyzval věřící k horlivé modlitbě zejména sv. růžence a k adoraci před Nejsvětější svátostí. Uvedl, že právě tyto formy zbožnosti ho nejvice posilují.

Ano, budeme se modlit také za J. E. biskupa Josepha Stricklanda. Děkujeme Pánu, že v těchto smutných dobách pro Církev nám dopřává i takové hierarchy, kteří jsou ochotni obětovat i svůj post ve prospěch zjevené pravdy. Dle informace LSN již 40 tisíc osob podepsalo petici do Vatikánu proti jeho odvolání.

A ještě publikujeme vyjádření známého světícího biskupa z kazašské Astany mons. Athanasia Schneidera k celé kauze:

„Posláním, které bezpochyby přináší i těžké pronásledování, je bdělé střežení tradice otců. To jsou slova sv. Basila a právě ona mohou nejlépe ukázat, proč J.E. mons. Joseph Strickland byl odvolán z úřadu biskupa diecéze Tyler. Tento akt je černým dnem Katolické církve naší doby. Jsme svědky zarážející nespravedlnosti vůči biskupovi, jenž vzorně plnil svoji povinnost hlásat a otevřeně bránit neměnnou katolickou víru a morálku a pozvedávat svatost liturgie, především odvěkého ritu mše sv. I zarytí odpůrci tohoto biskupa vyznavače vědí, že obvinění vůči němu jsou naprosto bezdůvodná, jedná se pouze o to, jak umlčet nepohodlný prorocký hlas uvnitř Církve.

Věrní biskupové sdílejí tentýž osud jako ti v době ariánské krize ve 4. stol., kdy byli odstraňováni z úřadů a odsuzováni k vyhnanství pouze proto, poněvadž hlásali neochvějně katolickou víru. Přitom ale Apoštolský stolec žádným způsobem netrestá ani neztěžuje činnost těm biskupům, kteří otevřeně podporují hereze, liturgické excesy, ideologii gender a vyzývají své kněze k žehnání jednopohlavním párům.

Biskup Strickland přejde do historie nejspíš jako „Athanasius Církve v USA“ s tím rozdílem, že ten byl pronásledován světskou mocí, kdežto mons. Strikcland samotným papežem, i když se to zdá neuvěřitelné. Vypadá to tak, že právě vstoupila do své klíčové fáze čistka proti těm biskupům, kteří jsou věrni neměnné katolické víře a apoštolské disciplíně.

Kéž oběť, o kterou poprosil náš Pán biskupa Stricklanda, přinese hojnost duchovních plodů, časných i věčných. Spolu s jinými věrnými biskupy, kteří jsou nuceni k rezignaci či vytlačováni na okraj nebo budou dalšími v řadě, biskup Strickland může říci s plnou upřímností papeži Františkovi: „Svatý Otče, proč nás pronásleduješ a biješ? Snažili jsme se dělat to, o co nás prosili všichni svatí papežové. S bratrskou láskou obětujeme toto pronásledování a vyhánění za spásu Tvé duše a za dobro Svaté římské církve. Opravdu, Svatý Otče, jsme Tvými nejlepšími přáteli!“

Psáno podle informací na www.pch24.pl