Předseda polské Biskupské konference píše papeži Františkovi a odmítá synodální cestu


Arcibiskup Poznaně a předseda polského episkopátu mons. Stanislaw Gądecki napsal 9. října letošního roku otevřený dopis papeži Františkovi, v němž podrobuje zdrcující kritice pracovní dokument římské biskupské synody „Instrumentum Laboris“. Portál pch24.pl jej publikoval 15. listopadu. Arcibiskup uvádí, že snahy o revoluci v oblasti morálky, které se na synodě projevily, jsou „inspirované levicově-liberálními ideologiemi“.

Mons. Gądecki dále píše, že prosazované změny na téma morální nauky Církve a požadavky jáhenského a kněžského svěcení pro ženy jsou motivovány úsilím „přizpůsobit se současné demokracii“. Polský hierarcha však varuje, že „Církev skutečně oceňuje demokracii, ale pouze tehdy, když spočívá na správném pojetí lidské osoby. Pokud ne, tak se lehce změní buď v otevřenou, nebo zakamuflovanou totalitu“. Dále konstatuje, že „demokracie se opírá o správné chápání lidské osoby pouze tehdy, když chrání lidský život od početí až do přirozené smrti. Protože toto nečiní, nelze nazvat současnou liberální demokracii dobrým zřízením“.

Dále mons. Gądecki připomíná, že snaha účastníků synody dát laikům v Církvi stejná rozhodovací práva jako duchovenstvu je právě signifikantní pro úsilí vnést do Církve praxi současné liberální demokracie. „To ale ve svém důsledku znamená dozor laiků nad duchovními a jejich poručníkování ve věci obsazování církevních úřadů. Vláda papeže a biskupů má být omezena a podrobena dozoru laiků organizovaných podobně jako hierarchická struktura Církve…“ píše arcibiskup.

Dalším tématem dopisu je žehnání nesvátostným svazkům osob stejného pohlaví a transgenderu. Arcibiskup konstatuje, že tito lidé žijí přece ve stavu smrtelného hříchu a nelze tvrdit, že nikoliv. Autoři dokumentu však říkají, že praktikující homosexuálové a lesby v těžkém hříchu nežijí a naopak sugerují, jakoby „Církev se svou tradiční naukou na toto téma, která klasifikuje tyto svazky jako hříšné, páchala hřích svým nemilosrdným a diskriminujícím postojem, neboť ona prý nesmí odsuzovat žádný lidský skutek, který se děje ve jménu lásky. Láska ospravedlňuje všechno a činí všechno dobrým. Proto prý je třeba těmto lidem žehnat bez ohledu na to, že jejich jednání je v rozporu s Božím zákonem.“

„Autoři dokumentu také očekávají, že Církev uzná za dobré a požehnání hodné také volné svazky mimo manželství, civilní, partnerské apod. To prý musí najít svou odezvu také v liturgii slova. To ale otevírá prostor pro tzv. manželství pro všechny, jak požaduje tento svět…“, píše arcibiskup. Dodejme jen, že „manželství pro všechny“ zahrnuje podle genderové ideologie i polyamorii, tj. hromadné hetero i homosexuální svazky mužů a žen dohromady, jakož i pedofilii, následně pak zoofilii a další zrůdnosti. Mons. Gądecki se dále obává nebezpečí, že tyto zhoubné teze mohou nabýt doktrinálního charakteru a být vnuceny jednotlivým biskupským konferencím.

Nezbývá, než dodat, že si tohoto postoje předsedy polské Biskupské konference velice vážíme a děkujeme za něj. Už to také patřičně „schytal“, liberální média, neomodernističtí duchovní a levicoví laičtí intelektuálové v Polsku rozvinuli proti němu ostrou kampaň. Modleme se za něj, aby vytrval a necouvnul.

Psáno podle www.pch24.pl 15. 11. 2023: Arcybiskup Gądecki pisał do Franciszka: „Tezy niemieckiej Drogi Synodalnej otwarcie sprzeczne z nauczaniem Kościoła”