Výzva k modlitbě Pompejské novény


Mnozí lidé vnímají den za dnem houstnoucí duchovní soumrak a nejistou budoucnost. Cítí to i sekulární svět a řeší vnitřní tíseň vnějšími prostředky – politickými proklamacemi a demonstracemi nebo ponořením hlavy do písku s argumentem: „Kdybych na to myslel, tak bych se musel zbláznit“. My, pokud chceme být solí země – ne tou, která se nehodí k ničemu, než aby se po ní šlapalo – máme prostředky a moc tento trend zvrátit nebo velmi zmírnit. A protože jsme jediní, kdo to skutečně může udělat, tak to udělat musíme. Pro sebe samé, pro své děti a vnoučata, pro svůj národ a zem a pro všechny naše bratry a sestry po celém světě, kteří nejsou vybaveni zbraněmi, které držíme v rukou my.

„A uviděl jsem šelmu a krále pozemské i jejich vojska shromážděná, aby vedla válku proti tomu, jenž seděl na koni, a proti jeho vojsku.“ (Zj 19,19)

Jaké vojsko má v tomto světě Pán Ježíš Kristus? Především duchovní. Tato bitva je reálná a zuří všude kolem nás, ale nevede se světskými prostředky. Klíčem je pochopit, že to, co se děje v hmotném světě, má původ ve světě duchovním a vítězství nebo prohry ve světě ducha se přenášejí i do světa hmotného. Máme obavy z hmotných důsledků přírodních katastrof a válek, bídy a nemocí, ale je třeba si zejména vyprosit dobra duchovní.

„Hledejte tedy nejprve království Boží a jeho spravedlnost, a toto všechno bude vám přidáno!“ (Mat 6,33)

Už konečně uvěřme, že těmi nejúčinnějšími zbraněmi jsou modlitby a půst.

Duchovní křížová výpravo – na koně! Pozvedněme svou zbroj a vyjeďme tryskem v jednom voji za svým Pánem. (srv. Zj 19,11)

Tažení za vlast začneme v sobotu 9. 9. 2023 prostřednictvím modliteb Pompejské novény na jeden společný úmysl:

Za vítězství pravé katolické víry v našem národě, za obrácení a spásu duší.

Nedejte se odradit zdánlivou časovou náročností Pompejské novény. Pro koho je to časově opravdu neuskutečnitelné, stačí, když se s námi spojí duchovně alespoň těmi desátky sv. růžence, které se stihne pomodlit.

Pokud chceš být svědkem zázraků – modli se Pompejskou novénu!