Výběr aktualit z křesťanského světa


Matka sedmi dětí zvítězila v soutěži Mrs. American 2023

Jmenuje se Hannah Neelemanová, má 33 let a žije ve státě Utah. Je matkou sedmi dětí. Stala se letošní laureátkou soutěže Mrs. American Pageant o nejkrásnější vdanou ženu v USA. Na dotaz poroty, kdy se v životě cítila nejsilnější a nejvíce oceněná, odpověděla, že pokaždé, když přišlo na svět její nové dítě. „Měla jsem tento pocit už sedmkrát, když jsem přivedla tyto duše na svět, když jsem držela novorozeně v náručí a když jsem se obohatila o zkušenost mateřství. Přivést na svět dítě je tím nejmocnějším a nejkrásnějším pocitem, jaký lze prožít,“ zdůraznila. Její odpověď se dočkala bouřlivého potlesku. Hannah se svým manželem bydlí v lokalitě Kamas, kde vlastní farmu.

Zdroj: www.pch24.pl 30. 8. 2023

Lze katolickou nauku měnit?

U příležitosti nedávných Světových dnů mládeže v Lisabonu se papež František, který se jich účastnil, setkal s portugalskými jezuity a odpovídal na jejich dotazy. Opět zaútočil na tradiční katolíky a nazval jejich postoj „indietrismem“ a „reakcionářstvím“. Řekl mj.:

„Mnozí zpochybňují II. vatikánský koncil, aniž by ho jmenovali. Zpochybňují učení II. vatikánského koncilu,“ říká papež. Poté reaguje na slova jednoho duchovního, který vypráví o tom, že byl rok ve Spojených státech a byl ohromen tím, že tam viděl „tolik lidí, dokonce i biskupů, kteří kritizovali jeho způsob vedení církve“. „Ověřil jste si, že ve Spojených státech není situace jednoduchá: existuje velmi silný reakcionářský postoj, organizovaný, který strukturuje dokonce afektivní příslušnost,“ říká pontifik. A „těmto lidem“ papež připomíná, „že zpátečnictví je marné“ a že v chápání otázek víry a mravů probíhá „správný vývoj“: „I nauka postupuje, časem se upevňuje, rozšiřuje a upevňuje, ale vždy postupuje“. Příklady z dějin jsou konkrétní: „Dnes je hříchem vlastnit atomové bomby; trest smrti je hřích, nelze ho vykonávat, a dříve tomu tak nebylo; pokud jde o otroctví, někteří papežové přede mnou ho tolerovali, ale dnes je to jinak. Takže se měníme, měníme se, ale s těmito kritérii“.

Papež sice dále řekl, že nauku lze měnit pouze podle zásad sv. Vincence z Lerina, jenž v 5. stol. prohlásil za neměnné to, co „vždy, všude a ode všech bylo věřeno“, nicméně sám tento princip popřel. Trest smrti udělený podle zákona nejtěžším kriminálním delikventům nikdy nebyl a nemůže být hříchem, neboť v Písmu sv. Starého zákona ho sám Bůh za některé zločiny přikazuje, a v Novém zákoně Spasitel nikde proti němu nevystupuje, naopak ho nepřímo schvaluje, když prohlašuje, že kdo by pohoršil nevinné dítě, měl by mu být uvázán na krk mlýnský kámen.

Vlastnit zbraň na svoji obranu na odstrašení útočníka Církev nikdy nepokládala za hřích, což se týká i atomové bomby, hříchem (do nebe volajícím) by samozřejmě bylo použít ji jako první proti nevinným lidem. František zde mění nauku Církve podle vlastních nápadů, což je nepřípustné.

A ve věci otroctví se František zásadně mýlí, čímž nahrává odpůrcům Církve. Neexistoval žádný papež, který by toleroval novověké otroctví afrických a amerických domorodců, naopak Pavel III. a sv. Pius V. (oba 16. stol.), Benedikt XIV. (18. stol.), Řehoř XVI. a Lev XIII. (oba 19. stol.) ho pranýřovali těmi nejostřejšími slovy, zatímco nestor osvícenství a novověké demokracie a svobody F. A. Voltaire v téže době, kdy papež Benedikt XIV. hrozil otrokářům exkomunikacemi, sám investoval značnou část svého rodinného jmění do obchodu s otroky.

Katolická nauka se nikdy nemůže vyvíjet tak, že to, co bylo vždycky hříchem, najednou jím být přestává, a naopak co jím nikdy nebylo, se jím náhle stává. Ve své reakci na dotazy jezuitů také papež naléhavě vyzval k přijímání homosexuálů do Církve, samozřejmě ani slovo o tom, že by se měli vzdát svého hříšného soužití. Homosexualita je hříchem jak podle Písma sv., tak i podle Tradice. Měnit to je v příkrém rozporu s postulátem sv. Vincence z Lerina.

Šokující slova jezuity P. Antonia Spadara

P. Antonio Spadaro SJ, důvěrný přítel papeže Františka a šéfredaktor „La Civiltà Cattolica” zveřejnil šokující komentář k evangeliu sv. Matouše (15, 21–28). Tvrdil, že Pán Ježíš ve vztahu ke kananejské ženě, jíž nejprve odmítal vyhovět ve věci uzdravení dcery s tím, že je poslán pouze k Izraelitům, se prý choval jako „teolog uzavřený ve svých šablonách, kde neexistuje žádné místo pro milosrdenství. Ukázal se jako zaslepený nacionalismem a teologickým rigorismem…“ Z toho se prý nakonec „sám uzdravil“ po slovech kananejské ženy, že i „psíci jedí ze stolu svých pánů“. P. Spadaro přímo tvrdí, že Ježíš se díky slovům této kananejské ženy „obrátil“, „změnil své smýšlení“ a „osvobodil se od tvrdosti převládajících teologických, kulturních a politických směrů své doby“.

Spadaro publikoval tento komentář na stránkách levicově-liberálního „Il Fatto Quotidiano”. Zdálo by se, že jde o příležitost k hlásání evangelia o Božím Synovství Ježíše Krista. Místo toho se ale Spasitel v komentáři tohoto jezuity jeví jako mentálně omezený člověk, jehož teprve pohanka obrací na správný postoj. Díky ní se prý Ježíš teprve „obrátil“, není uzdravena pouze dcera této kananejské ženy, ale i sám Kristus, ona tělesně, On duchovně, jak Spadaro filozofuje. „Toto je zrnem revoluce,“ píše.

Samozřejmě tato interpretace je Tradici Církve naprosto cizí. Sv. Tomáš Akvinský tento příběh komentoval tak, že mlčení a zdánlivá lhostejnost Ježíše byly účelové. Chtěl ukázat, že to, co je nad rámec zákona, lze získat díky ustavičné modlitbě, Pán chtěl, aby zbožnost této kananejské ženy ještě více vzrostla. Takový závěr koneckonců vyplývá i ze samotného textu tohoto úryvku evangelia. Kristus chtěl také dát příležitost učedníkům, aby se za ni přimluvili a tím vykonali dobrý skutek. Sv. Jeroným zase psal, že Pán chtěl tímto kananejskou ženu vyznamenat, umožnil, aby vyšla všeobecně najevo její víra, trpělivost a pokora. On jako Bůh dopředu věděl, co žena odpoví a jak se zachová, ve své dobrotě proto učinil vše, aby ji před ostatními vysoce ocenil.

Prezentovat Pána Ježíše jako ideologicky omezeného člověka, jak činí P. Spadaro, je heretické a rouhavé. Kdyby On opravdu byl takovým, jak píše P. Spadaro, tak by nebyl Bohem, protože by mu chyběla podstatná vlastnost Božství: mravní, duchovní a myšlenková dokonalost. Jeho Božství a Spasitelství by se tak staly pouhou alegorií. Tyto myšlenky nejsou ovšem u současných neomodernistů ničím novým. Demonstrují ale žel jejich totální odpad od pravé víry.

Zdroj: www.pch24.pl 29. 8. 2023

Berlínský arcibiskup dovoluje žehnat homosexuálním párům

Arcibiskup německého Berlína mons. Heiner Koch oficiálně povolil žehnat ve své arcidiecézi homosexuálním párům. Stalo se tak v reakci na případ v arcidiecézi Kolín nad Rýnem, kde kardinál Rainer Maria Woelki pohrozil jednomu knězi, jenž toto učinil, disciplinárními tresty. Mons. Koch prohlásil, že v jeho arcidiecézi se toto nikdy nestane, neboť on taková žehnání dovoluje. Homosexuálním párům, když o to požádají, mohou požehnat kněží, jáhni a pastorační asistenti, muži i ženy. Požehnáno může být i nesezdaným heterosexuálním párům žijícím ve volném svazku a v neuspořádaných vztazích. Dodejme, že v únoru r. 2021 kongregace pro nauku víry toto zakázala, nicméně kuriální arcibiskup, jenž byl za to odpovědný, musel odejít. Když v r. 2022 belgičtí biskupové oficiálně povolili tato žehnání, nebyla na to ze strany Vatikánu žádná reakce, ani od papeže Františka ne, který je přijal v audienci. Na to se arcibiskup Koch odvolává.

Zdroj: www.pch24.pl 27. 8. 2023

Chtěli pravdu o potratech – vyvedla je policie

Polské ministerstvo zdravotnictví chystá navzdory legislativnímu zákazu potratů s výjimkou ohrožení života, incestu a znásilnění úpravu, jež může dramaticky rozšířit zabíjení nenarozených dětí. V rezortu pracuje v utajení tým expertů. Poslanec sdružení Konfederace Grzegorz Braun, praktikující tradiční katolík, se pokusil spolu s předsedkyní Fundace Život a rodina Kajou Godkovou a politikem Romanem Fritzem z hnutí Polská koruna získat 29. srpna přímo na ministerstvu informace na toto téma, aby mohl vznést poslaneckou interpelaci. Nebylo mu to umožněno, jeho i další dva jmenované vyvedla policie.

Tým expertů zřídil ještě v červnu tehdejší ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Prohlásil to veřejně na tiskové konferenci. Tito odborníci měli vypracovat expertízu zahrnující mezi důvody pro potrat i psychické problémy. To ovšem otevírá dokořán dveře všeobecné legalizaci zabíjení nenarozených, neboť pod pojem „psychické problémy těhotné ženy“ lze zahrnout téměř všechno. Tým pracoval v tajnosti.

Grzegorz Braun z titulu poslance a jeho práva na informaci žádal nejprve písemně ministerstvo, aby mu zodpovědělo otázku, jestli se skutečně připravuje rozšíření práva na potrat z důvodů „psychických problémů“. Bylo mu sděleno, že tyto informace jsou tajné až do doby, kdy práce týmu bude ukončena. Braun odpověď ministerstva publikoval na sociální síti. Problém ale spočívá v tom, že k takovému utajení nejsou zákonné důvody. Braun proto vznesl interpelaci v parlamentu a spolu s paní Godkovou a panem Fritzem se na ministerstvu domáhali poskytnutí patřičných údajů. Když toto úředníci ministerstva odmítli, poslanec Braun zavolal na policii, aby mu umožnila přístup k materiálům. Ta ale místo toho všechny tři aktéry vyvedla z budovy.

Kaja Godková poté sdělila médiím, že na polském ministerstvu zdravotnictví působí vlivná propotratová lobby, jež se nikdy nesmíří s tím, že Polsko má jednu z nejpřísnějších potratových legislativ v Evropě, a systematicky pracuje v utajení na tom, aby tento stav změnila.

Zdroj: www.pch24.pl 31. 8. 2023

Tajné nacistické materiály z doby II. světové války

V pozůstalosti dvou vysokých nacistických funkcionářů, kteří se zabývali rasovou teorií, byly objeveny tajné nacistické materiály z doby II. světové války. Jednalo se o Erharda Wetzela a Guenthera Hechta. Tyto písemnosti poskytují hlubší vhled do politiky nacistů na území Polska. Oba autoři se odvolávají na směrnice z Berlína, které hovoří o tom, že k likvidaci Poláků, Rusů a dalších slovanských národů není zapotřebí uplatňovat tytéž metody jako vůči Židům, tj. masovou genocidu, ale tzv. „měkká řešení“, tj. potraty, sterilizaci, rozdělení rodin pomocí totálního nasazení na práce v říši, a natlačení lidí do měst bez náležitých hygienických podmínek. Potraty a sterilizace měly být nejen doporučovány, ale v některých případech přímo přikazovány. Tím měl být počet obyvatelstva slovanské národnosti, především Poláků, radikálně snížen. Zbývá jen otázka, koho následuje současná EU, která prosazuje vůči Polsku tutéž politiku liberalizace potratů.

Zdroj: www.pch24.pl 1. 9. 2023

360 milionů křesťanů je vystaveno pronásledování pro víru

Podle údajů rakouské sekce organizace Pro Oriente je celosvětově více než 360 milionů křesťanů všech konfesí vystaveno pronásledování za vyznávání Ježíše Krista: popravy, vraždy, vězení, diskriminace v zaměstnání a ve veřejném životě, to jsou metody, jimiž se snaží především komunistické, muslimské a čím dál více i tzv. demokratické státy zlikvidovat křesťanství. I když jsou pronásledována i jiná náboženství, u žádného z nich nedosahuje počet perzekvovaných tak vysokého počtu. Skandálem ale je, jak uvádí zmíněná organizace, že se o tom v mainstreamových médiích téměř nemluví, spíše zarytě mlčí.

Zdroj: www.kath.net 1. 9. 2023

(Zprávy přeložil a zpracoval PhDr. Radomír Malý)