Novéna Panny Marie z Pompejí

Jak se modlit Pompejskou novénu:

Pompejská novéna se modlí 54 dní (3x devítidenní novéna prosebná + 3x děkovná). Každý den se modlíme podle následujícího schématu:

  1. Znamení kříže.
  2. Uvedeme úmysl a řekneme: „Tento růženec se modlím na tvoji počest, Královno posvátného růžence“.
  3. Na začátku novény daného dne se pomodlíme počáteční modlitby růžence (Věřím v Boha, Otče náš, 3x Zdrávas, Sláva Otci).
  4. Během dne se modlíme všech patnáct tajemství růžence. Není nutné modlit se je všechny najednou, lze si je například rozdělit tak, že ráno se pomodlíme radostná tajemství, v poledne bolestná a večer slavná.
  5. Na zakončení každé části růžence se modlíme prosebnou nebo děkovnou modlitbu (viz níže).
  6. Na konci dne se pomodlíme „Pod ochranu tvou“, a třikrát s důvěrou a vírou vyslovíme: „Královno posvátného růžence, oroduj za nás!“

Prosebné modlitba pompejské novény

Vzpomeň si, milosrdná Panno Maria, Královno posvátného růžence z Pompejí, že nikdy jsme neslyšeli, že by byl opuštěn někdo z těch, kteří tě uctívají a skrze růženec tě prosí o pomoc. Matko věčného slova, nepohrdej mými slovy, ale milostivě mě vyslechni a vyslyš mou růžencovou modlitbu pro zalíbení, jaké nacházíš ve svém chrámu v Pompejích. Amen.

Děkovná modlitba pompejské novény

Co ti mohu dát, Královno plná lásky? Svěřuji ti celý svůj život. Dokud mi síly stačí, budu šířit tvoji chválu, Panno posvátného růžence z Pompejí, protože jsem prosil o tvou pomoc a obdržel jsem Boží milost. Všude budu svědčit o milosrdenství, kterého se mi od tebe dostalo. Podle svých sil budu šířit růžencovou pobožnost a všem vyprávět o tvé dobrotě, kterou mi projevuješ, aby k tobě přišli i nehodní hříšníci, tak jako já. Kdyby celý svět věděl, jak dobrá jsi a jaké slitování máš s trpícími, všechna stvoření by utíkala k tobě. Amen.

Původ Pompejské novény

V roce 1879 blahoslavený Bartolo Longo smrtelně onemocněl tyfem. Vroucně se modlil před obrazem Panny Marie Pompejské a sepsal prosebnou novénu. Devátého dne se uzdravil a poté napsal druhou, děkovnou novénu.

O pět let později se stal zázrak v jedné šlechtické rodině v Neapoli. Fortunatina Agrelli, 19-ti letá zbožná dívka, trpěla 13 měsíců těžkou nevyléčitelnou nemocí. Snášela strašná utrpení, křeče trvající i 10 hodin, bolesti žaludku, hlavy a horečky. Nemoc ji zcela upoutala na lůžko a vyčerpala, takže lékaři prohlásili její stav za beznadějný. Dívka však vkládala všechnu svou naději v Boha a Matku Boží a vroucně se modlila za své uzdravení.

Fortunatina a celá její rodina se začali modlit novénu k Panně Marii Pompejské 16. února 1884. Novéna však nepřinesla žádné zlepšení dívčina zdravotního stavu, dokonce se zdálo, že se její stav zhoršil. Po skončení novény, 3. března, se Fortunatině zjevila Panna Maria sedící na vysokém trůnu zdobeném květinami, obklopená anděly. Na klíně držela Božské dítě Ježíše a v ruce růženec. Dívka se osmělila o prosila:

„Královno posvátného růžence, buď mně milostivá, navrať mi zdraví! Už jsem se k Tobě modlila v novéně, ó, Maria, ale ještě jsem nepocítila Tvou pomoc. Tolik toužím po uzdravení!“

„Dítě,“ odpověděla Panna Maria, „vzývala jsi mne pod různými tituly a vždy jsi obdržela milosti. Nyní, když mě vzýváš pod jménem Královny posvátného růžence, které je mi bližší než všechny ostatní, nemohu tě odmítnout. Modli se tři novény a obdržíš vše, co si přeješ.“

Na konci druhé novény měla Fortunatina opět vidění Panny Marie, která dívce slíbila, že na konci třetí novény její utrpení ustane. Zanedlouho se Panna Maria zjevila Fortunatině potřetí a řekla:

„Během poslední novény se tvá nemoc zhorší natolik, že lékaři potvrdí beznadějný stav. I když všichni budou pochybovat o tvém uzdravení, o to víc v něj věř.“

Poslední den třetí novény, 1. dubna, měla Fortunatina opět vidění. Panna Maria řekla, že 4. dubna křeče ustanou, na Zelenou středu dívka poprvé opustí lůžko a o Velikonocích usedne ke stolu se svou rodinou.

Dne 4. dubna záchvaty křečí skutečně ustaly. Fortunatina se začala modlit děkovnou novénu ke cti Panny Marie Pompejské. Po dvou týdnech Panna Maria během dalšího vidění slíbila brzké uzdravení. Fortunatino utrpení skončilo 30. dubna, 8. května již byla Fortunatina schopna sama chodit a vydala se na děkovnou pouť do svatyně Panny Marie Pompejské.

Při posledním zjevení dala Panna Maria Fortunatině zvláštní příslib, když řekla:

“Kdo chce získat milosti, ať se pomodlí k mé cti tři prosebné novény Růžence a poté tři novény děkovné.”

Zpráva o Fortunatině uzdravení se rychle roznesla po celé Itálii. Papež Lev XIII. schválil Novénu Panny Marie z Pompejí 29. listopadu 1887 a v roce 1890 uznal pravost zázračného uzdravení Fortunatiny Agrelli.