Modlitba biskupa mons. Athanasia Schneidera před „Synodem o synodalitě”


Pane Ježíši Kriste, náš Bože a Spasiteli, Ty jsi hlavou Církve, své snoubenky bez poskvrny, a svého mystického Těla. Shlédni milosrdně na hlubokou bídu, do níž upadla naše svatá Matka Církev. Doktrinální zmatky, morální ohavnost a liturgická svévole dosáhly v našich časech úroveň dosud nevídanou. „Bože, pohanské národy pronikly do Tvého dědictví, poskvrnily Tvůj svatý chrám, Jeruzalém obrátily v sutiny.“ (Žalm 79:1). Duchovní, kteří ztratili pravou víru a stali se stoupenci světového globalistického programu, drze mění Tvé pravdy a přikázání, Božskou ústavu Církve a apoštolskou tradici.

Ó, Pane, s pokorným duchem a zkroušeným srdcem Tě prosíme, nedopusť, aby Tví nepřátelé se mohli radovat z vítězství nad autentickou Katolickou církví tím, že jí vnutí falešnou církev pod pláštěm „synodality“. Ukaž, Pane, svoji moc a přijď na pomoc své Církvi mocnou silou! Neboť čím více se hřích a odpady od víry v Církvi množí, tím větší bude vítězství Tvé milosti.

Hluboce věříme, že brány pekelné Tvoji Církev nepřemohou. V hodině, kdy naše milovaná a svatá Matka Církev prožívá svoji Kalvárii, slibujeme zůstat u ní. Přijmi milostivě naše vnitřní i vnější utrpení, které obětujeme v jednotě s Neposkvrněným Srdcem Marie, Matky Církve, jako zadostučinění za naše vlastní hříchy, jakož i za hříchy svatokrádeže a apostaze v Církvi.

Ó, Pane, sešli své svaté anděly pod vedením svatého Archanděla Michaela, aby přinesli Tvé nebeské světlo papeži a účastníkům synodu a zničili plány Tvých nepřátel v tomto synodálním shromáždění. Pane, shlédni milostivě na maličké v Církvi, na skryté duše, které se obětují za Církev, pohleď na všechny jejich slzy, vzdechy a prosby těchto opravdových dětí Církve, a pro zásluhy Neposkvrněného Srdce Tvé nejsvětější Matky povstaň a svým mocným zásahem dej své Církvi svaté pastýře, kteří dle Tvého příkladu dají život za Tebe a Tvé ovce.

Ó, Pane, prosíme Tě: Dej nám na přímluvu Nejsvětější Marie Panny svatého papeže, který bude horlivě šířit a bránit katolickou víru. Prosíme Tě, učiň to! Dej nám také na přímluvu Nejsvětější Marie Panny svaté a nebojácné biskupy, prosíme Tě, učiň to! Dej nám také na přímluvu Nejsvětější Marie Panny svaté kněze, kteří budou Božími muži, prosíme Tě, učiň to! V Tebe, Pane, skládáme naději, abychom nikdy nebyli zahanbeni. Tobě, Pane Ježíši Kriste, budiž všechna čest a sláva v Tvé svaté Církvi, jenž žiješ a vládneš s Otcem v jednotě Ducha Svatého na věky věků. Amen.

29. září 2023

+ Athanasius Schneider

Zdroj: Modlitwa biskupa Atanazego Schneidera przed październikowym synodem in www.pch24.pl, 29. 9. 2023

(překlad PhDr. Radomír Malý)