Skutečná úloha andělů strážných


Ukryj se za svým dobrým andělem, když nejsi schopen se modlit. Pros ho, aby se modlil za tebe.

Sv. Jan Maria Vianney

Nezřídka máme v sobě zakódovaný zkreslený obraz anděla strážného. Mnozí katolíci ho vnímají jako zprostředkovatele životních úspěchů. Jenže toto není úlohou andělů strážných. Jejich posláním je poskytování ochrany v duchovní rovině. Bůh je naším průvodcem ve spolupráci s anděly, kteří svou duchovní pomocí nám umožňují realizovat naše poslání.

Převládající hollywoodská vize života vytváří mentalitu, v níž se nevyskytují námahy, potíže a nebezpečí, všechno končí happy endem. Církev ale učí něco úplně jiného. Lidský život je plný bojů a nebezpečí jak materiálních, tak i duchovních. Proto Boží Prozřetelnost dala každému z nás anděla strážného jako ochránce.

Bůh to učinil tak štědře, že kromě andělů daných jednotlivým lidským bytostem jsou tady ještě andělé strážní celých měst a jednotlivých národů a států. Je zde i strážný anděl celé Církve – sv. Michael Archanděl. Existují andělé mající za úkol chránit celé skupiny lidí, duchovní rodiny, sdružení nebo jiné instituce. To je ale pouze část poslání andělů. Ti podle Božího ustanovení mají udržovat celý materiální vesmír.

Mylný postoj

Jean Baptiste Chautard, cisterciácký opat ve Francii v 19. stol., správně označuje za mylný postoj těch lidí, kteří si myslí, že jsou vysoce inteligentní, schopní a podnikaví (a dodejme – velice pyšní), proto díky těmto vlastním vlohám si sami v životě vždy poradí, po Bohu pouze chtějí, aby z jejich cesty odstranil všechny překážky. V otázkách vlastního života – materiálního i duchovního – nepotřebují Boží pomoc, domnívají se, že sami dokážou zajistit si vše, co je nutné.

Takové myšlení je z principu falešné. Bůh přece právě proto dal každému z nás osobního strážce, aby nás v životě doprovázel a chránil na každém kroku, poněvadž sami nejsme schopni toto pro sebe zabezpečit. Samotná skutečnost, že Bůh nám posílá strážného anděla, je důkazem, že potřebujeme Boží pomoc v každé chvíli svého života, ve všech, i těch nejdrobnějších činech.

Sentimentální deformace

Bohužel anděl strážný je často ukazován pouze jako ochránce malých dětí. Sentimentalismus znehodnotil podstatu věci. „Svaté obrázky“ s vyobrazením anděla strážného u dítěte sugerují, že pouze tito maličcí jej potřebují a pouze oni v něho věří. Co často vidíme na těchto výjevech? Například to, jak děti si hrají na poškozeném mostě vysoko nad proudem řeky – a nad nimi se vznášejí jejich andělé, aby je chránili, takže mohou klidně riskovat.

Tuto naivní představu mají i mnozí dospělí. Vzniklo jakési mylné přesvědčení, že k andělu strážnému je vhodné se modlit, aby nás nepotkalo automobilové neštěstí, nemoc nebo jiná nešťastná událost. Udělali jsme si z něj „specialistu“ na obranu před utrpením.

Podstata věci

Kdo ale myslí na strážné anděly jako pomocníky v duchovních záležitostech? Mnoho křesťanů si téměř ani neuvědomuje, že Bůh nám dal anděly především proto, aby nám pomáhali v té nejdůležitější záležitosti, tj. spásy naší duše. Základním posláním anděla strážce je péče o duši svěřené osoby a vyprošování pro ni milostí, aby mohla překonat všechny duchovní překážky.

Jak úžasnou útěchou v hodině utrpení, pokušení, opuštěnosti nebo když na nás silně doléhá tíha duchovních problémů, je jistota, že anděl strážný nám stojí po boku! I když ho nevidíme ani neslyšíme, on nás neopouští ani na vteřinu. Čeká na naši modlitbu, aby mohl konat v naší záležitosti. Často koná i bez naší prosby, ale když se k němu obrátíme v modlitbě, udělá mnohem víc. Jeho pomoc je nám vždycky na dosah.

Jakou radostí je mít toto stále na paměti, když se angažujeme ve veřejném apoštolátě! Když trpíme duchovními problémy, únavou, nevstřícnou reakcí okolí, odmítnutím nebo jinými problémy – můžeme si být vždycky jisti, že samota, kterou pociťujeme, je iluzí. Náš stráž.ný anděl stojí hned vedle. I kdybychom měli pocit, že vzdálenost mezi námi a jím je větší než mezi nebem a zemí, ve skutečnosti je on nám blíž, než si vůbec umímne představit.

Shoda s Magisteriem Církve

Neustálé vědomí o tom nám dodává útěchu v každodenním fyzickém i duchovním životě. Ruka Boží nás provází na každém kroku. Bez Boží vůle ale – jak říká sám Ježíš Kristus v evangeliu – žádný pták nespadne na zem a nám nespadne ani jeden vlas z hlavy. Takový pohled na úlohu strážných andělů plně odpovídá nauce Církve na téma Boží Prozřetelnosti. Protože náš anděl strážný prosí Boha o všechno, co potřebujeme, můžeme tím lépe praktikovat ctnost důvěry v Boha.

Ale pomoc anděla strážce tím nekončí. On se nejenom za nás modlí, ale také za nás bojuje. Vzpomeňme jen na vidění proroka Daniela, jak andělé jednotlivých národů válčí spolu s nimi, když jsou napadeny nepřítelem.

Strážný anděl je naším přímluvcem u Boha, advokátem a prostředníkem. Proto ho máme milovat a nepřestávat ho ustavičně prosit, aby neustále plnil svoji úlohu zprostředkovat nám co nejvíce potřebných milostí a odstranit od nás pokušení a trápení.

Zdroj: Článek „Prawdziwa rola Aniolów Stroźów“, in Polonia Christiana (tištěný dvojměsíčník) 5/2022


Pozn. překl.: Autor, Plinio Correa de Oliveira (1908–1995), byl univerzitním profesorem sociálních nauk v Brazílii, zakladatelem katolického tradicionalistického hnutí „Tradice, rodina, vlastnictví“ a poradcem na II. vatikánském koncilu, kde radikálně hájil katolickou ortodoxii a odporoval všem neomodernistickým výstřelkům.

(překlad PhDr. Radomír Malý)