O temném pozadí Templetonovy nadace


„Naší vizí je stát se globálním katalyzátorem objevů, které znamenají přínos pro rozkvět lidstva“ – píše na svých stránkách Templetonova nadace. Již několik desetiletí uděluje granty a „duchovní Nobelovy ceny“ vědcům prohlubujícím „pokrok náboženství“ (jedním z jejich laureátů je i prof. Tomáš Halík, pozn. překl.). I katolické instituce rády využívají jejich služeb. Jenže cíle propagované touto organizací, založenou z iniciativy legendárního burzovního investora, se absolutně rozcházejí s evangelními hodnotami.

Sir John Templeton byl stoupencem idejí New Age a propagátorem hormonální antikoncepce. Jím založené organizace podporují mj. distribuci antikoncepčních pilulek bez receptu. Spolupracují s fundací Bila & Melindy Gatesových a s potratovou celosvětovou sítí Planned Parenthood.

Na stránkách Templetonovy nadace stojí, že má poslání „umožnit lidem smysluplný život s jasným cílem“. Tato organizace financuje výzkumy na hranici vědy a náboženství, např. „božské působení“, význam evoluce nebo různých elementů lidské přirozenosti. R. 2012 její aktivisté napsali: „My v Templetonově nadaci věříme, že dialog mezi vědou a náboženstvím ještě nevyčerpal všechny možnosti. V detailech byl ve značné míře veden z teistické (obvykle křesťanské) západní perspektivy, metodologicky koncentrované hlavně na fyzikálních vědách. Věříme, že více práce a výzkumů v jiných vědeckých oborech s ohledem na jiná světová náboženství se širším spektrem kulturních základů a rozsahem daných témat má hodnotu”.

Organizace poukazovala na takové výzkumy jako otázka existence metaverse (mnohosti světů), svobodné vůle, směřování evoluce, nesmrtelnosti, stvoření vesmíru, lásky apod. Autoři této deklarace dodali, že nadace „věří – podobně jako Sir John Templeton – že exaktní vědy umožní odpovědět na hluboké filozofické a teologické otázky a tím se přičiní o rozkvět lidstva, čili o pokrok”.

Proto byly uděleny granty na výzkumy z pomezí náboženství, filozofie a exaktních věd (od teorie o černých dírách ve vesmíru a evoluce až po otázky odpuštění a svobodné vůle). Nadace financuje výzkumy gravitačních vln na stejné úrovni s výzkumy aktualizace současné evoluční syntézy, s analýzou modlitby, nesmrtelnosti atd.

Nadace nejenom financuje výzkumy, ale také je propaguje v různých tištěných, internetových, televizních a filmových médiích, jež sama sponzoruje. Chce „provokovat“ k nešablonovitému myšlení. Do konce r. 2021 roku udělila 3 491 grantů v hodnotě 1,95 miliardy dolarů organizacím i jednotlivcům z 58 zemí.

Pokrok v náboženství

R. 1972 John Templeton ustanovil Cenu pojmenovanou po sobě za pokrok v náboženství. Její finanční hodnota – stále valorizovaná – přesahuje dokonce Nobelovu cenu. Je udělovaná především učencům z oboru exaktních věd, kteří využívají své výzkumy k bádání o nejhlubších otázkách světa a lidstva.

Dárce, který věnoval organizaci značnou část svého majetku, doufal, že nové objevy umožní překonat dogmatismus náboženství a lpění na pevném přesvědčení plynoucím z víry. Díky inovacím, kreativitě, otevřenosti a konkurenci se tak údajně vytvoří nový duchovní systém odpovídající na „velké otázky“. Ten má sjednotit všechno lidstvo. Tím dárcem byl právě John Templeton.

Již od puberty se věnoval obchodování, po ukončení studia práv a ekonomie na Yale v USA a v Oxfordu ve Velké Británii založil firmu věnující se obchodu s akciemi a rychle zbohatl. R. 1936 podnikl cestu kolem světa a sponzoroval olympijské hry v hitlerovském Německu. R. 1954 vytvořil Templeton Growth Fund, který investoval do akcií mnoha podniků v Evropě a v Azii.

Smrt matky a první ženy ho zasáhla natolik, že se začal věnovat filantropii. Vstoupil do správní rady Princeton Theological Seminary, což vedlo k ustanovení Ceny Johna Templetona. Ve filantropii, jak vzpomíná jeho vnučka, „nalezl cíl života a největší radost“. Královna Alžběta mu r. 1972 udělila šlechtický titul. Zemřel r. 2008 ve věku 95 let v Nassau na Bahamských ostrovech, kam přesídlil z USA, aby nemusel platit vysoké daně. Organizaci poté vedl jeho syn lékař John „Jack“ Templeton. Po jeho úmrtí r. 2015 zaujala jeho místo vnučka sira Johna Heather Templeton Dill. Templetonova nadace patří k 60 největším v USA. Její hlavní cíl je pořád stejný: financování výzkumů, které vedou k údajnému duchovnímu pokroku

Bohatý sponzoring

Ročně Nadace Johna Templetona vydává kolem 150 milionů dolarů na výzkumy v různých disciplinách – od astrofyziky, evoluční biologie a genetiky až po filozofii, teologii, psychologii a ekonomii. Granty plynou buddhistickým mnichům v Tibetu právě tak jako astronomům na Harvardu. Základem toho všeho je dalekosáhlá vize: „vyvolat údiv a nadšení a pomoci lidstvu porozumět, co znamená žít smysluplným životem“.

Nadace se v současnosti soustřeďuje na projekty týkající se „solidní nauky o lásce, bezprecedentních globálních výzkumů nad rozkvětem člověka a podstaty času“. Nadace podporuje různé školy a náboženské instituce. Tradičně předmětem zájmu jsou také individuální svoboda a volný trh (klasická liberální politická ekonomie s angažovaností ve prospěch morální rovnosti všech lidských bytostí). Organizace se také zaměřuje na co největší rozšíření jógy. Významnými laureáty Templetonovy ceny byli např. anglikánský arcibiskup Desmond Tutu, Matka Tereza, jordánský král Abdullah II., dalajláma, aktivistka ochrany přírody Jane Goodall a řada dalších.

Názory sira Templetona

Peter N. Jordan v monografii o J. Templetonovi r. 2022 uvádí, že slavný investor se zabýval vytvořením nové vědecké disciplíny zahrnující náboženskou a pseudonáboženskou nauku. Sir John byl toho názoru, že žádné náboženství není schopné poznat Boha a žádné nemůže tvrdit, že zná pravdu. Proto je prý nutný pokrok v náboženství a jeho nová syntéza s vědou. Bůh se údajně zjevuje „těm, kteří hledají s pomocí duchovního bádání“ a „těm, kteří hledají skrze astronomii a fyziku“.

Templeton byl pod obrovským vlivem sekty New Age. Teolog Thomas Torrance, který k ní náležel, se stal důvěrníkem jeho nadace. V hlavní programové knize The Humble Approach z r. 1981 sir Templeton navázal na myšlenky Církví odsouzeného jezuitského paleontologa Pierra Teilharda de Chardin. Hlásal, že lidské bytosti mohou měnit evoluci, že se nacházíme u „nového počátku“ tvůrčího procesu, kdy člověk se stane „spolupracovníkem Stvořitele v jeho ustavičném tvůrčím aktu“. Templeton věřil, že spojení vědeckých poznatků s náboženskou vědou dospěje ke vzniku náboženství, jehož vzestup bude „tak vynikající a rychlý, jako úžasné pokroky ve fyzice, astronomii a genetice“.

Investor tvrdil, že podmínkou tohoto pokroku je „intelektuální pokora“, což znamená být otevřený všem novinkám popírajícím stará náboženská dogmata a předkládajícím nové koncepce Boha a vesmíru. Tomu, co říkají vědci, nutno naslouchat „s úctou“, neboť „skrze vědu promlouvá Bůh“. Věřil, že skrze profesionální výzkum přírody se podaří poznat podstatu Boha. Byl stoupencem synkretismu, tzn. sloučení různých forem vědy za účelem bádání o Bohu a rozvíjení „teologie pokory“. Na tomto principu má vzniknout nové jednotné celosvětové náboženství, které by „doplnilo“ staré klasické náboženské texty, jež jsou základem většiny náboženských kultur současnosti.

Templeton zdůrazňoval, že hlavním cílem jeho organizace je „povzbuzování všech náboženství k entuziastickému přístupu ke koncepci duchovního pokroku a nových náboženských informací, zvláště ve spojení s vědeckými metodami“.

Templeton byl vyznavačem spirituality New Age

Sir John Templeton se otevřeně hlásil ve svých publikacích ke spiritualitě New Age a k panteismu, tj. k názoru, že Bůh je identický s přírodou. Celý život byl členem presbyteriánské tzv. církve a důvěrníkem Princeton Theological Seminary (největšího presbyteriánského semináře). I když říkal, že je „entuziastickým křesťanem“, tak jednoznačně tvrdil: „Proč bych se neměl pokusit dozvědět něco víc? Proč nemohu chodit na hinduistické bohoslužby? Proč ne na muslimské? Pokud nejsi egoista, tak rád využiješ takové příležitosti, aby ses víc dozvěděl.“

Krom toho Templeton byl důvěrníkem obnoveného po 100 letech Parlamentu světových náboženství, který prosazuje ekumenismus, New Age a globální etiku. Templetonova nadace je jedním z jeho hlavních sponzorů. Parlament hlásá, že Kristus není jedinou cestou vedoucí k Bohu, že neexistuje ani nebe, ani peklo (to jsou prý jen naše představy), pravda je relativní a křesťanství ztratilo svou aktuálnost. Organizace navazuje na tradice východních náboženství a víry prvotních lidí. Sir John byl přesvědčen, že pokorní lidé musí být otevřeni i na okultismus. Bibli podle něho napsali omezení lidé, kteří lpěli na dnes již dávno překonané kosmologii a nezapsali přesně Kristova slova. Templeton akceptoval i postoje ateistické evoluční biologie.

Signifikantním je, že John Templeton zůstával v blízkém kontaktu s Mauricem Strongem – propagátorem New Age a koncepce vyváženého rozvoje, tvůrcem světového ekologického hnutí a programu kontroly populace. Strong byl jistou dobu zástupcem generálního tajemníka OSN, dále byznysmenem s ropou a minerály a spoluautorem Charty práv země.

Templetonova nadace dnes mohutně financuje projekty panteistického světového názoru realizované na univerzitě v britském Birminghamu, jak dokazují její granty udělené na tento účel. Rovněž tak nadace dává granty univerzitě v Durhamu pro výzkum tzv. panpsychismu, což je názor, že všechno, co existuje, veškerá hmota, má vědomí.

Jak je zřejmé, nadace finančně podporuje všechno, co směřuje k vytvoření jednotné celosvětové panteistické spirituality a jednotného světového náboženství.

Propagace antikoncepčních pilulek

Zvlášť šokující je angažovanost Templetonovy organizace v propagaci antikoncepce a spolupráce s fundací manželů Gatesových a propotratovou Planned Parenthood. „Pro lepší sebevědomí a blahobyt lidí“ charitativní organizace Templetona požadují rozšíření dobrovolného „plánování rodiny“ v Africe pomocí antikoncepčních pilulek poskytovaných bez receptu. V grantových programech na rok 2023 Templetonova nadace přijímá propozice na tyto projekty, její publikace otevřeně hovoří, že antikoncepční pilulky a sexuální výchova jsou cestou ke zlepšení postavení člověka. Navzdory této zjevně protikřesťanské orientaci zasedá mnoho představitelů křesťanských denominací v jednotlivých zemích ve správních radách nadace.

Aktuálně jsou realizovány granty týkající se plánování rodiny ve Rwandě a v Ugandě, antikoncepční projekty se uplatňují také v Nigérii a v Senegalu. Programy se zaměřují na představitele křesťanských denominací, kteří s nadací spolupracují. Instituce Cadence Health Inc. obdržela od nadace vysokou dotaci na spolupráci s fundací Gatesových a Planned Parenthood s cílem maximálně rozšířit antikoncepční pilulky. Tristní je, že do tohoto projektu je zapojena i ugandská katolická organizace Uganda Catholic Medical Bureau (UCMB).

Navzdory výzkumům, které ukazují, že antikoncepční pilulky zvyšují riziko onemocnění na rakovinu prsu a vyvolávají deprese, tvrdí o nich představitelé nadace, že „jsou jednou z největších inovací v dějinách“ a každá žena prý musí mít na ně právo. Prý je dokonce „lepší než aspirin“, bezpečná a umožňuje nápravu života nesčetných žen a jejich rodin.

Když se budeme zabývat mnohorozměrnou aktivitou sira Templetona a zejména jeho korespondencí, tak zjistíme jednoznačně, že mu šlo prioritně o boj s dogmaty a budování jednoty ve světě na základě jednoho systémového projektu: nové globální etiky.

Parlament světových náboženství

Templeton byl mnoho let důvěrníkem Rady Parlamentu světových náboženství, jehož posláním má být vést mezináboženský dialog a vytváření „duchovní budoucnosti světa na principu zinstitucionalizované globální etiky“. Jeho kniha Discovering The Law of Life, která se tím zabývá, byla doporučena mnoha protestantskými náboženskými představiteli a také dvěma „katolickými“ stoupenci New Age – Theodorem M. Hesburghem (bývalým rektorem katolické univerzity Notre Dame v USA) a J. Peterem Gracem (Řád maltézských rytířů).

Parlament světových náboženství pokračuje v tradici z r. 1893, kdy v Chicagu v USA proběhlo první shromáždění tohoto druhu se záměrem více rozšířit východní nekřesťanské kulty a okultní sekty. O 100 let později byla tato iniciativa reaktivována, další setkání se konala r. 1999 v Kapském Městě, r. 2004 v Barceloně, r. 2009 v Melbourne, naposledy virtuálně (kvůli covidu) r. 2021. Setkání se účastnili i mnozí katoličtí biskupové, dalajláma, pravoslavný ekumenický patriarcha Bartoloměj, bývalý prezident USA Jimmy Carter aj.

R. 1993 účastníci přijali dokument nazvaný „Ve směru globální etiky, úvodní deklarace“. Vypracoval ji známý heterodoxní katolický teolog Hans Küng. Reaktivované shromáždění v r. 1993 mělo podle „The San Diego Union Tribune” – „dosáhnout porozumění ve věci všeobecné deklarace lidských hodnot a položit základy pro budoucí organizaci podobnou OSN, ale náboženskou”.

Rokování Parlamentu světových náboženství se účastnil též chicagský katolický arcibiskup kardinál Joseph Bernardin. Arcibiskup Francesco Gioia, vatikánský úředník, předložil oficiální stanovisko Říma. Na shromáždění bylo přítomno mnoho katolíků. Mezi desítkami řečníků mluvili také bývalý asistent generálního tajemníka OSN Robert Müller a pseudokatolický teolog Hans Küng.

Müller poznamenal, že „se nacházíme v předvečer New Age, tj. duchovního století”, které bude znamenat jednotu náboženství a vědy. Hnutí New Age představuje novou duchovní obrodu, proto je třeba jeho postuláty přijmout jako univerzální a OSN by měla vytyčit etické rámce tohoto procesu. Všechna vyznání by se měla octnout „pod jednou střechou“. Shromáždění vyzvalo k budování sítí New Age s propagací kultu bohyně Gai a nového náboženství, v němž prý „není místo pro bigoterii, dogmata, předsudky, netoleranci, násilí, disharmonii a exkluzivní pohledy na pravdu“. Zavládne pluralismus.

Nepodařilo se sice odhlasovat deklaraci globální etiky, nicméně bylo přijato společné etické prohlášení, jehož autorem byl opět Hans Küng. Podepsali se mezi stovkami osob také dalajláma, kardinál Joseph Bernardin a Wesley Ariarajah, zástupce generálního sekretáře Světové rady církví, jež reprezentuje většinu protestantských vyznání. Prohlášení vůbec neužívá slovo Bůh, nahrazuje ho termínem „poslední skutečnost“. Zcela pomíjí též otázku potratů, eutanazie nebo antikoncepce.

Dnes se stále větší intenzitou pokračují práce nad tím, aby globální etika nahradila tradiční morálku. Je vyvíjen nátlak, aby dogmata katolického náboženství byla přemodelována a reinterpretována k možnosti přijetí antihodnot potratu, eutanazie, antikoncepce a biomedicinských experimentů, v závěru potom ke škrtnutí trojjediného Boha a k dosazení na jeho místo jediného panteistického náboženství, jež by mělo způsobit, že lidé se budou cítit komfortně uprostřed kvetoucího blahobytu. Takový byl záměr a cíl legendárního investora, miliardáře Johna Templetona, který se rozhodl věnovat část svého majetku na rozkvět globalistické spirituality.


Zdroj: Agnieszka Stelmach, Sir Templeton, „postęp religii” i „rozkwit ludzkości”, czyli rzecz o wilku w owczej skórze in www.pch24.pl 13. 7. 2023

(zkrácený překlad PhDr. Radomír Malý)