Výběr aktualit z křesťanského světa


Anglikánský biskup konvertoval do Katolické církve

Anglikánský biskup Richard Pain, který až do svého odchodu do důchodu r. 2019 řídil diecézi Monmonth ve Walesu, se stal katolíkem a byl přijat do komunity Matky Boží z Walsinghamu. Tato instituce byla zřízena papežem Benediktem XVI. r. 2011 pro duchovní a věřící anglikánské církve, kteří konvertovali ke Katolické církvi, přáli si ale v liturgii ponechat některé prvky anglikánského obřadu. Papež Benedikt jim vyhověl. Komunita Matky Boží z Walsinghamu má statut personální diecéze, biskup Pain je prvním anglikánským biskupem, který se stal jejím členem.

Zdroj: www.pch24.pl 15. 6. 2023

Synodalita ničí Církev! Deset citátů na toto téma z rozhovoru s mons. Athanasiem Schneiderem, světícím biskupem kazašské Astany:

 1. „Přiznání laikům na synodu stejného hlasovacího práva jako biskupům podkopává hierarchickou strukturu Církve a připomíná normy anglikánských a jiných protestantských komunit, kde duchovní i laici mají rovný hlas.“
 2. „Synod připomíná spíše demokratický parlament a ne hierarchickou strukturu ustanovenou naším Pánem Ježíšem Kristem.”
 3. „Největším zlem a duchovní chorobou, jež infikovala Církev současnosti, je ´následování příkladu tohoto světa´ (Řím 12,2), což je typický duch modernismu.”
 4. „Ve světle zřejmé nákazy těla současné církve herezí modernismu, tj. snahou přizpůsobit se duchu tohoto světa zbaveného víry s jeho vzpourou proti Božímu stvoření, Zjevení a Jeho přikázáním, musí synoda r. 2023 více než kdykoliv dříve varovat před touto infekcí a předložit účinné prostředky proti ní.”
 5. „Synodální procesy a dokumenty, jakož i veškerý očekávaný synod v Římě, přijaly metodu, která je úplně cizí duchu apoštolů, církevních otců a pravdivé tradici Církve.”
 6. „Přiznání rovného hlasovacího práva episkopátu i laikům je něčím bezprecedentním a podkopává Božskou ústavu Církve, kterou tím přizpůsobuje protestantskému a dokonce ryze světskému modelu. Chybí tady jasné cíle synodu, které by poskytly jistotu v době současného obrovského doktrinálního zmatku, což je strašně škodlivé pro Církev.”
 7. „Je zřejmé, že nadcházející synod bude nástrojem k urychlení protestantizace a sekularizace Katolické církve. Kardinálové nesmějí mlčet, když je Církev deformována a spása duší se ocitá v nebezpečí. Jsou povinni apelovat na papeže s jasností a náležitou úctou, jako apoštol Pavel vůči Petrovi, když ten nekráčel ´správnou cestou ve shodě s pravdou evangelia´ (Gal 2,14).”
 8. „Bratrsky vyzývám papeže Františka, aby odstranil nové normy Generálního sekretariátu synody biskupů, které přiznávají stejné hlasovací právo biskupům i laikům.”
 9. „Bratrsky vyzývám papeže, aby stanovil jasné cíle synodu, které umožní biskupům odvážně a jednoznačně před celou církví a světem vyznávat výjimečnost Krista a Jeho vykupitelského díla, závaznost Božích přikázání a Bohem ustanovený řád.“

Zdroj: Synodalność niszczy Kościół. 10 NAJLEPSZYCH CYTATÓW z wywiadu z J.E. bp. A. Schneiderem, in www.pch24.pl 6. 7. 2023

Trest za modlitbu sv. růžence

Maria Francescangeliová je učitelkou dějepisu, zeměpisu a hudební výchovy na základní škole ve městě San Vero na ostrově Sardínie v Itálii. Před Štědrým dnem loňského roku, poslední hodinu před vánočními prázdninami, modelovala s dětmi nějaké vánoční ozdoby a přitom se modlila růženec. Po skončení hodiny a odchodu dětí na prázdniny řekla: „Bůh vám žehnej!“ Jenže ihned si stěžovaly dvě matky, že prý chování učitelky bylo v rozporu se státním nařízením o zákazu náboženských gest ve státních školách. Takové ustanovení v čl. 39 italské ústavy skutečně existuje s odvoláním na odluku Církve od státu. Školské úřady ihned zasáhly a potrestaly učitelku 20denním zákazem výuky s tím, že po tu dobu nebude dostávat žádný plat. Ta se odvolala k soudu s tím, že ve třídě nejsou žádní muslimové, všichni žáci a žačky jsou katolicky pokřtěni a proti modlitbě růžence se nikdo neozval. Také místní obyvatelstvo se postavilo za učitelku Francescangeliovou. Potrestání pedagožky odsoudil i Matteo Salvini, předseda politické strany Lega Nord.

Zdroj: Glaube und Kirche 5/2023

Otřesná slova papeže Františka

Doktrína v Církvi musí být „různorodá“. Je prý třeba skoncovat s „nemorálními metodami“ dosavadní církve. Apoštolský stolec nesmí „odsuzovat bludy“ s výjimkou snad těch, jež by vyzdvihovaly jednu ideu nad jiné, čili spočívaly by na tzv. „primátu jedné myšlenky“. „Různorodost“ má prý vést k pravdivé „ochraně víry“. Tyto šokující teze jsou obsaženy v dopise papeže Františka novému prefektovi Dikasteria nauky víry arcibiskupovi Victorovi Manuelu Fernándezovi. Dokument je dostupný na anglických stránkách Vatikánu. Toto znamená totální obrat v církevní praxi. Dosud kongregace (dikasterie) nauky víry odsuzovala nejrůznější hereze. To teď musí přestat, dle papeže Františka to bylo a je „nemorální“. Otázka ovšem zní, jestli „nemorální“ je také Nový zákon, když listy sv. Pavla i listy ostatních apoštolů (Petra, Jana, Jakuba, Judy) podstatnou část svého textu věnují právě odsouzení tehdejších bludů v ranné církvi. Koneckonců i evangelia by před touto „směrnicí“ papeže Františka neobstála, neboť sám Spasitel odsuzuje hereze židovských saduceů a farizeů.

Zajímavé také je, že papež má ve svém dopise 11 citátů. Koho nejčastěji cituje? Sebe samého! Nejvíce je uváděna jeho adhortace Evangelii Gaudium, kde poprvé hovoří o „doktrinální různorodosti“.

Zdroj: Chmielewski Pawel: Wstrzaszajaca slowa papieźa Franciszka, in www.pch24.pl 4. 7. 2023

Zatčení řeholnice v Indii

Ve státě Chattisgarh byla zatčena řeholní sestra Bibha Kerketta z kongregace Dcer sv. Anny spolu s dalšími 4 osobami na základě „zákona proti konverzím“. Po složení řeholních slibů se konala v soukromém bytě oslava spojená se mší sv. a modlitbami. Do domu vtrhla ale policie, zatkla sestru Bibhu a další 4 osoby. Prý „porušili zákon proti konverzí“, ačkoliv všichni zúčastnění byli katolíci. Strýc sestry Bibhy zaplatil za uvězněné kauci, takže mohou zůstat na svobodě, nicméně soudní proces je nemine a mohou být odsouzeny až na desítky let do vězení.

Zdroj: www.kath.net 11. 6. 2023

Další doklad o pravosti evangelií

Učencům rakouské Akademie věd se podařilo pomocí ultrafialových paprsků identifikovat text na pergamenu, nalezeném někdy v 8. století v Sýrii a uchovávaném ve Vatikánu. Jde o 12. kapitolu evangelia sv. Matouše, jak učedníci Kristovi trhali v sobotu klasy a farizeové se pohoršovali. Text je psán ve starosyrštině, pergamen pochází prokazatelně někdy z 1.–2. stol., což svědčí o autenticitě evangelia sv. Matouše.

Zdroj: Glaube und Kirche 5/2023

Akce pro život chorvatských katolíků

Velká skupina katolíků se každý měsíc schází v hlavním městě Záhřebu na veřejném prostranství, aby se modlila za ukončení potratů a za legislativní podporu katolickému manželství. Iniciátorem je Krunoslav Puškar, doktor v oboru lingvistiky. R. 2018 se stal předsedou sdružení „40 dní pro život“, je též členem organizace „Chorvatsko pro život“. Jeho největšími nepřáteli jsou chorvatští komunisté.

Zdroj: Glaube und Kirche 5/2023

Rada OSN pro lidská práva chce omezit náboženskou svobodu

Pro Organizaci Spojených národů náboženská svoboda končí tam, kde začínají tzv. práva LGBT! Jednoznačně to plyne z nejnovější zprávy Rady OSN pro lidská práva z června letošního roku, která zasedala v Ženevě. Nejvíce šokující části této zprávy jsou tyto:

 1. Vlády mají uložit náboženským společnostem vytvořit ve svých řadách „akceptovatelné normy“ pro osoby LGBT;
 2. Náboženské organizace a jejich představitelé, kteří toto odmítají, mají být hnáni k trestní odpovědnosti za šíření nenávistné propagandy;
 3. Náboženství má chránit lidi LGBT před násilím a jeho představitelé by měli jejich ideály šířit;
 4. Náboženští představitelé mohou být přinuceni k žehnání jednopohlavním sňatkům, pokud odmítnou, může jim být odňato právo sezdávat; Z uvedeného vyplývá, že státy dle této zprávy, která byla zaslána vládám jako požadavek, budou mít právo, ne-li dokonce povinnost, vyžadovat změnu církevní nauky v těch bodech, kde je homosexualita a potažmo transsexualita atd. označovaná jako hřích. Když to Církev odmítne, bude pronásledována na základě zákona proti netoleranci a šíření nenávisti.

Zdroj: citizengo.org/pl/

(Zprávy přeložil a zpracoval PhDr. Radomír Malý)