Křížová cesta


I. zastavení
Pán Ježíš odsouzen k smrti

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Lidé společným úsilím rozhodli, že v lidském království není pro Boha místo. Velerada vydává Ježíše Pilátovi, Pilát Ho odsuzuje k smrti, přesvědčen voláním zástupů po Jeho krvi. Každý z nás byl v tom zástupu a volal „Ukřižuj“, každý z nás volal „Co je Ti do nás, Ježíši Nazaretský“. Každý z nás Ho svým hříchem odsoudil k smrti. Každý z nás…

Dobrý Ježíši, odpusť nám vše, čím jsme se na Tobě provinili, každou naši vinu, která dopadla na Tebe.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.

II. zastavení
Pán Ježíš přijímá kříž

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Ježíš přijímá to, co Mu dal tento svět. Dokážeme přijmout my, co nám dává On?

Ježíši, přijímáš kříž, abys ho donesl tam, odkud se vchází do Ráje. Dávej nám sílu, abychom Tě v tomto dokázali následovat.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.

III. zastavení
Pán Ježíš padá pod křížem poprvé

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Ježíš padá a biřici Ho násilím, bitím a nadávkami nutí vstát. Ježíš padá a nenávistní lidé Ho zasypávají kameny a posměšky. My padáme a Ježíš nás láskyplně pozvedá, my padáme a On bere náš kříž na svá bedra. Jednou, dvakrát, pokaždé. Ježíš Kristus, Ten, který řekl, že s námi bude až do skonání věků, že nás bude až do skonání věků pozvedat a pomáhat nám nést naše kříže.

Dobrý Ježíši, dávej nám sílu povstávat z našich pádů, vlévej nám do srdcí důvěru ve Tvou pomoc.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.

IV. zastavení
Pán Ježíš potkává svou Matku

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Co cítila Matka, když viděla zmučeného Syna, jak jde na smrt? Co cítil Syn, když viděl zoufalou Matku, zhroženou z toho, jak trpí? Kolik si dali v tu chvíli navzájem útěchy? Kolik v tu chvíli bylo mezi nimi lásky, soucitu, něhy a vzájemné posily? Těžko se někdo někdy přiblíží byť jen zlomku té jejich bolesti a lásky. Na kříži pak tento Syn dal této Matce všechny nás za své děti – dělejme vše pro to, aby oběť tohoto Syna nebyla zbytečná, dělejme vše pro to, aby tato Matka už nikdy nepocítila bolest z toho, že my jdeme na smrt.

Synu Boží, Synu Mariin, díky za tuto Matku, díky za Tvou oběť, dík za každý protrpěný krok na Kalvárii.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.

V. zastavení
Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Jeho učedníci Ho opustili, jeden z nich Ho zradil, další zapřel. A jediný, kdo Ježíši pomůže, je úplně cizí člověk. Kolik takových cizích Šimonů bylo už v našem životě? Kolikrát my jsme byli zapírajícími Petry, zrazujícími Jidáši, utíkajícími učedníky?

Ježíši, dej nám sílu a odvahu být pomáhajícím Šimonem z Kyrény nám, a ne zrazujícím Jidášem či zapírajícím Petrem.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.

VI. zastavení
Veronika podává Pánu Ježíši roušku

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

V každém člověku, v každém srdci je vtištěn Ježíšův obraz, i v našem. Jak často jsme už tento obraz smazali, jak často jsme ho zakryli, jak často přemalovali? Jak moc o ten obraz pečujme? Jak zřetelný je tento obraz v našem srdci?

Dobrý Ježíši, zůstávej ve mně, prosím.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.

VII. zastavení
Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Ježíš, Muž bolesti, opět padá, přesto se opět zvedá a jde vstříc ještě větší bolesti, která Ho čeká. Pokud by nevstal, byli bychom ztraceni. Přitom kdykoli mohl svůj kříž odhodit, když viděl, že jediné, co pro Něj v tuto chvíli lidé mají, lidé, kvůli nimž to vše podstupuje, jsou jen kletby, rány, kameny, trní a dřevo kříže. Na toto dřevo kříže je naložena všecka zloba světa, všecky jeho hříchy. A On se zvedá a celou tu tíhu bere opět na svá ramena.

Ježíši, Muži bolesti, odpusť nám naše viny, odpusť nám každou ránu a urážku, která směřovala na Tebe.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.

VIII. zastavení
Pán Ježíš napomíná plačící ženy

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Ježíš nabádá plačící ženy, aby plakaly spíš pro své syny – možná právě někteří z těch synů byli v zástupu volajícím „Ukřižuj“, možná se právě někteří z nich mučenému Ježíši smáli a tupili Ho, možná někteří z nich čekali opodál a smáli se Mu ihned poté, co prošel kolem jejich plačících matek, možná někteří z nich zvolali „Krev Jeho na nás a naše děti“. V Jeho království je ale mnoho příbytků, a to i pro tyto syny, pro nás.

Milosrdný Ježíši, prosíme Tě o dar slzí, abychom dokázali plakat nad svými hříchy a nad hříchy našich bližních a dej, aby to dokázali i oni.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.

IX. zastavení
Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Mezi svým prvním a druhým pádem potkává Ježíš Marii, Šimona a Veroniku. Mezi druhým a třetím pádem plačící ženy – mezi jednotlivými pády tedy potkává nějaké lidi. I my se mezi našimi pády setkáváme s lidmi, s našimi bližními, kteří nás buď potěší, povzbudí, nebo nám pomůžou. A i my jsme těmi, které naši bližní potkávají mezi svými jednotlivými pády. I my…

Kriste Ježíši, děkujeme za všechny, jež nám posíláš, aby nám byli nablízku, když padáme, a děkujeme za to, že i my můžeme pomáhat všem těm, k nimž nás pošleš. Dávej nám, prosíme, sílu, povstávat z našich pádů, uč nás být vděčnými všem těm, kteří nám pomáhají, a dávej nám sílu a odvahu pomáhat těm, které potkáme poplivané a zbídačelé na jejich cestách křížových.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.

X. zastavení
Pán Ježíš zbaven roucha

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Ježíš přichází i o to poslední, co ještě měl z tohoto světa – o šaty. Ty tak vlastně symbolizují svět, království tohoto světa – jako budou biřici losovat o tyto šaty, bude svět patřit jednou tomu, podruhé zas tomu. Kdo bude chtít Ježíšovo království, které nejde vyhrát v kostkách?

Ježíši, chceme Tě přijímat takového, jaký jsi, chceme odhodit vše, co nás poutá k tomuto světu, a jít za Tebou do Tvého království.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.

XI. zastavení
Pán Ježíš přibit na kříž

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Hřeby prorazily Spasitelovy údy a vtlačily do dřevěných trámů Jeho kůži, maso i šlachy. Jeho tělem projela vlna šílené bolesti, ozval se bolestný výkřik, který nám zní v uších, stejně jako údery kladiva. Ostatně, to naše ruka se znovu a znovu rozmachuje, aby přibila na kříž Ježíšovy ruce. Ruce, které dotykem uzdravovaly, ruce, které žehnaly, ruce, které jsou i teď rozpaženy, aby objímaly.

Ježíši, přijmi nás do své náruče, chceme Tě obejmout a zahazujeme přitom naše kladiva.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.

XII. zastavení
Pán Ježíš umírá na kříži

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Když kříž dopadl do připravené jámy, vykloubil si Ježíš váhou svého těla ruce. Na kříži se pak začíná vahou svého těla dusit, proto stojí na špičkách na podložce pod svýma nohama, aby se neudusil. Až už nemůže, až už nemá sílu se pozvednout, klesne v kolenou a vydechne naposled.

Dobrý Ježíši, děkujeme za Tvou spásonosnou smrt na kříži, za Tvou protrpěnou smrt, za to, že jsi nám věnoval i svůj poslední dech.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.

XIII. zastavení
Tělo Pána Ježíše sňato z kříže

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Co pociťovala Matka, když měla na klíně zmučené tělo svého Syna? A co pociťoval Nebeský Otec, věčná Láska, když viděl, jak lidé Jeho Syna zabíjejí? A co cítíme my, když rozjímáme nad Jeho utrpením a smrtí, když si uvědomíme, že jsme to vše způsobili my svými hříchy?

Díky Bože, žes nám dal svého Syna, abychom my mohli žít, díky za Tvou lásku, kterou nám dáváš dnes a denně.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.

XIV. zastavení
Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Za svého života neměl Ježíš, kde by hlavu složil, nepřijali Ho při Jeho narození, kdy se narodil v jeskyni, a nepřijali Ho ani po Jeho smrti, kdy Ho uložili do cizího skalního hrobu. Je na nás, abychom Mu poskytli místo, resp. domov ve svých srdcích.

Dobrý Ježíši, zvu Tě do svého srdce.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci.