Polští biskupové jasně o krvavých plánech vlády


V Polsku proběhly 16.6. ve všech větších městech země Pochody pro život. Účast byla obrovská, na obranu nenarozeného života se postavily statisíce lidí. Episkopát vydal k tomu pastýřský list, který ve zkráceném znění zveřejňujeme. Liberálně-neomarxistická vláda Donalda Tuska usiluje totiž o rozšíření „práva na potrat“ a likvidaci výhrady svědomí, tzn. práva zdravotníků odmítnout provést potrat nebo se na něm spolupodílet.

Pastýřský list polských biskupů (zkrácený):


Milovaní bratři a sestry!

Úryvek evangelia sv. Marka na 11. neděli během roku nám předkládá podobenství o Božím království, které Bůh „zasévá“ do „půdy“ lidského srdce. Liturgické texty sdělují, že jde o „království pravdy a života, svatosti a milosti, spravedlnosti, lásky a pokoje“. V podobenství o hořčičném zrnu je nám ukázána Boží péče o lidský život, o důstojné a náležité podmínky jeho rozvoje a růstu, a konečně o spásu člověka. Všemohoucí Bůh je dárcem života, je přítomen v početí a životě každého člověka. Život nové, originální lidské osoby, začíná početím, čili spojením buněk otce a matky. Od toho okamžiku každý člověk musí mít zajištěné plné právo na ochranu života.

„Nemůže existovat skutečná demokracie, když není uznána důstojnost každého člověka a nejsou respektována jeho práva,“ připomíná papež Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae (čl. 101). Práva každého člověka na život chrání též Všeobecná deklarace práv člověka, Charta základních práv EU, ústava Polské republiky a příslušné zákony. Je to elementární zásada vepsaná do lidské přirozenosti, kterou není dovoleno porušovat. „Je nutno tedy potvrdit důrazně a jasně, že obrana rodícího se života je úzce spjata s obranou jakéhokoliv práva člověka…“ (Deklarace dikasteria pro nauku víry Dignitas infinita, čl. 91).

V současnosti jsme svědky rostoucího nátlaku na změnu zákona na ochranu lidského života tak, aby zabití dítěte v lůně matky bylo snadnější než dosud. Je to znepokojující a hrozné, zvláště pak pro bezpečnost veřejného života. Každý člověk dobré vůle tomu musí odporovat. Život totiž jako nejdůležitější hodnota každého člověka a fundamentální základ společného dobra je základním dobrem, které má přednost před osobní svobodou druhých. Nikdo tedy ve jménu osobní svobody nemá právo rozhodovat o životě druhého člověka.

„Církev nepřestává připomínat, že důstojnost každé lidské bytosti má podstatný charakter a zavazuje od početí až do přirozené smrti“ (Dignitas infinita, čl. 47). „Nezabiješ!“ a „Chraň lidský život!“ – to jsou principiální zásady, jimiž je povinen se řídit každý člověk správného svědomí. To platí navzdory všeobecnému přesvědčení, že jde pouze o požadavky plynoucí z křesťanské víry. Ne, plynou přímo z pochopení podstaty lidské přirozenosti.

Zdůraznit je též nutno velký význam milující se rodiny pro ochranu klíčícího života. Rodiny postavené na nerozlučitelném manželství rodičů, jež představuje „svatyni života“ a základní buňku společnosti. „Muž a žena spojeni manželským svazkem jsou tak zapojeni do Božího díla: aktem plození je přijat Boží dar a nový život se otevírá budoucnosti“ (Evangelium vitae, čl. 43), zatímco zabití počatého dítěte působí závažné psychofyzické a duchovní utrpení a často vede k rozbití rodiny.

Vyjadřujeme proto velkou úctu a uznání matkám, které s láskou slouží životu a chrání své děti i v nejtěžších situacích. Svědčí o tom, že radost, krása a velikost mateřské lásky se ukazují v nepomíjející péči o dobro dětí nezávisle na okolnostech.

Obracíme se také k otcům, jejichž úkolem je ochrana rodiny a zvláště žen v požehnaném stavu a jejich dětí. Vaše láskyplná angažovanost na obranu nejbezbrannějších bytostí potřebujících plné podpory je nenahraditelná. Tím spíše tedy vám není dovoleno distancovat se od angažovanosti pro jejich právní ochranu.

Stává se někdy, že těhotná matka se nachází ve velmi těžké situaci a potřebuje mimořádnou pomoc. Církev, nevládní organizace a lokální instituce ji přinášejí, provozují mj. Domovy osamělých matek nebo Okna života, zajišťují materiální, právní a psychologickou pomoc. Tu musí poskytovat i stát. Všichni jsme k ní zavázáni.

K ochraně života též patří, že nikdo nesmí nutit lékaře, zdravotnický personál a farmaceuty proti jejich svědomí k zapojení se do procesu zabíjení dětí v prenatálním stadiu nebo také starých a nemocných osob. Takový postup narušuje základní právo zachování klauzule svědomí.

Jako pastýři Katolické církve v Polsku a zároveň jako občané naší země máme právo a povinnost připomenout, a to věřícím Katolické církve i všem lidem dobré vůle, že všichni jsme zavázáni k úctě vůči člověku, zejména vůči nejslabším a bezbranným. Mimořádnou odpovědnost mají především ti, jimž byla na základě mandátu společnosti svěřena péče o společné dobro…

Děkujeme každému, kdo v různých rozměrech osobního i veřejného života slouží životu a pravdě. Ve jménu Kristově vás prosíme o vytrvalou a obětavou obranu evangelia života. Spojme se všichni k velké modlitbě na tento úmysl vzýváním svaté Bohorodičky Marie slovy Jana Pavla II. (Evangelium vitae, čl. 105):

„Ó Maria, jitřenko nového světa, Matko živých, Tobě svěřujeme otázku života: pohlédni, ó Matko, na nespočetné zástupy dětí, kterým nebylo umožněno přijít na svět, chudých, kteří se potýkají s těžkostmi života, mužů a žen, obětí nelidského násilí, starých a nemocných zabitých lhostejností nebo na základě falešné lítosti.

Přimluv se, prosíme, aby všichni, kdo věří v Tvého Syna byli schopni otevřeně a s láskou hlásat lidem naší doby evangelium života. Vypros jim milost, aby přijali nový život vždy jako nový dar s radostí, chválou a vděčností. Vypros jim odvahu vytrvalého svědectví o něm, aby mohli budovat se všemi lidmi dobré vůle civilizaci pravdy a lásky ke cti a slávě Boha Stvořitele, který miluje život. Amen.“


List byl přečten ve všech katolických chrámech v Polsku při bohoslužbách v neděli 16. června r. 2024

Zdroj: Text „Polscy biskupi jasno o krwawych planach rzadu“, in www.pch24.pl 17. 6. 2024