Ekvador zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Živé dědictví velkého prezidenta Garcíi Morena


Arcibiskup Alfredo José Espinoza Mateus z hlavního města Quito v Ekvadoru byl 25. března tohoto roku hlavním celebrantem slavné mše sv. v katedrále, při níž bylo obnoveno zasvěcení země Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše. Slavnosti se účastnili i reprezentanti státní moci.

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně, která se začala šířit ve světě od 16. stol., je v Ekvadoru nerozlučně spjata se jménem zbožného katolického prezidenta Gabriela Garcíi Morena, jenž se stal obětí zednářské nenávisti. Tento státník zasvětil právě 25. března r. 1874 zemi Nejsvětějšímu Srdci se souhlasem papeže bl. Pia IX. a tehdejšího arcibiskupa Quita José Ignacia Checa.

Prezident Gabriel Garcia Moreno (nar. r. 1821), který stál dvakrát v čele Ekvadoru, byl brutálně zavražděn 6. srpna r. 1875 na příkaz zednářské lóže. Jak píše redemptorista P. Augustin Berthe, Moreno je dnes prakticky neznámý. Tenkrát však ve druhé polovině 19. stol. „se octl v ústech veškerého civilizovaného světa“. Náležel k velkým přátelům papeže bl. Pia IX. a jako jediný státní představitel ve světě ostře odsoudil loupež a likvidaci Papežského státu v jeho tehdejší podobě r. 1870. Lze říci, že byl tenkrát jediným integrálně katolickým státníkem.

„Doktor práv, skvělý advokát a pro své nepřátele nebezpečný polemik se postavil se šavlí v ruce do čela vítězného hnutí, jež zbavilo moci šiřitele revoluce, kteří usilovali odstřihnout zemi od katolické víry,“ uvádí Berthe.

Garcia Moreno byl zvolen prezidentem celkem dvakrát a uskutečnil v zemi důkladné reformy. Prosadil v parlamentu novou ústavu, jež uzákonila katolicismus jako jediné pravé náboženství, ostatní kulty byly pouze tolerovány. Akt zasvěcení země Nejsvětějšímu Srdci Páně byl vykonán za přítomnosti nejvyšších představitelů duchovenstva, světské moci a armády. V průběhu několika let se podle Bertheho „tvář Ekvadoru v ohledu politickém, ekonomickém, mravním a duchovním radikálně změnila k lepšímu, což vyvolalo zášť nepřátel Církve, kteří nepřestali spřádat intriky proti hlavě státu“. Morenova vláda podnikla masivní alfabetizační akci, jež s sebou nesla podporu školství. Životní úroveň především nejchudších mas se pozvedla, díky rázným opatřením proti kriminálním živlům radikálně poklesla zločinnost a korupce. Přednostní zájem měl ale prezident na povznesení katolické víry, proto všemožně podporoval katolické školy a misie.

Když byl zvolen potřetí prezidentem, rozhodly se latinskoamerické zednářské lóže na svém zasedání v peruánské Limě zavraždit ho. Prezident se dozvěděl tajnou informaci o své smrti, nevěděl pouze přesně kdy. V den atentátu šel ráno do katedrály na mši sv., bylo to na první pátek v měsíci, přijal Tělo Páně a poté dlouho adoroval.

Vrahové na něho čekali u východu z kostela. Vedl je sám velmistr zednářské lóže Faustino Rayo, majitel továrny na koňská sedla. Zaútočili na něj mačetami a pistolemi. Když García Moreno umíral, měl říci: „Dios no muere!” (Bůh neumírá!).

Matka Marianna Jesus Torres y Berriochoa, řeholnice kongregace Neposkvrněného Početí Panny Marie, která žila na přelomu 16. a 17. stol. v Quitu, přijala po zjevení Panny Marie na svá ramena nepředstavitelné utrpení, aby činila pokání za hříchy lidí 19. a 20. stol., již ztratí v těchto staletích odpadu víru. Psali jsme o této řeholnici, zemřelé a zázračně vzkříšené, na našich stránkách 14.5.2022 v článku „Matko dobrého díla, oroduj za nás!“ Tato omilostněná řeholnice předpověděla, že v 19. stol. bude Ekvador řídit opravdový křesťanský vládce, jenž zasvětí zemi Nejsvětějšímu Srdci Páně a zemře mučednickou smrtí na tom samém místě, kde se nachází klášter vizionářky. To bylo v 17. stol. písemně zaznamenáno – a všechno se v případě Garcíi Morena splnilo.

Rozhodnutí o zavraždění prezidenta bylo učiněno po procesí na Velký pátek ulicemi Quita. Moreno osobně nesl obrovský dřevěný kříž. Atentát se uskutečnil 6. srpna r. 1875. Toho dne se na obraze Matky dobrého díla v katedrále v Quitu, namalovaném podle vidění sestry Marianny, ukázaly slzy.

Matka Boží ekvadorské řeholnici předpověděla, že v 19. a 20. stol. dojde ke strašlivé zkáze mravů, zničení nevinnosti dětí a ctnosti žen, k prosazení bezbožných zákonů, k rouhání, krizi Církve a duchovenstva. Zároveň ale Panna Maria ct. sestře Marianně řekla, že v dobách nejhoršího úpadku, kdy se bude zdát, že zlo neodvratně triumfuje, přijde její hodina a ona sesadí satana z trůnu, rozdrtí ho svýma nohama a svrhne do pekla. Zároveň předpověděla, že právě tehdy, až zkáza mravů se stane téměř všeobecnou a světlo víry skoro zhasne, přinese pobožnost k ní ve sféře duchovní i světské zázračné ovoce.

Matka Marianna po pěti letech strašlivého tělesného utrpení, které snášela s andělskou poslušností, zemřela, zaopatřena sv. svátostmi, r. 1635. V r. 1906 při rekonstrukci kláštera byla nalezena její rakev s neporušeným tělem.

Zdroj: Článek „Ekwador poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa. Żywe dziedzictwo wielkiego prezydenta Garcíi Moreno“, in www.pch24.pl 28. 3. 2024

(překlad a doplnění údajů PhDr. Radomír Malý)