Nebezpečí tzv. Pandemické smlouvy


Observatorium sociální nauky Katolické církve kardinála Van Thuana se sídle v Římě zveřejnilo vážné varování ohledně tzv. Pandemické smlouvy, která ohrožuje suverenitu jednotlivých států a podrobuje svět totalitní diktatuře Světové zdravotnické organizace (WHO).

Již delší dobu WHO připravuje obyvatelstvo naší planety na to, že po covidu přijdou ještě další pandemie. Proto požaduje, aby pod pláštíkem „ochrany zdraví“ všechny státy světa přijaly tzv. Pandemickou smlouvu, která umožní direktivně nařizovat všem státům světa patřičná opatření, aniž by jednotlivé země měly možnost uplatnit zde své vlastní zákony. V praxi to konkrétně znamená: Když WHO nařídí povinné očkování proti nějakému viru pochybnou vakcínou jako např. v době covidu, která způsobila mnohem horší zdravotní problémy včetně úmrtí než nemoc samotná, tak vláda musí poslušně „splnit rozkaz“. Neexistuje možnost odmítnout, pokud by tak učinila, riskovala by zákrok OSN včetně vojenského. Mainstreamová masmédia toto podporují. Článek Observatoria, který napsal Gianfranco Battisti, uvádí:

„Všechno je součástí manévru s úmyslem celosvětově prosadit tzv. Pandemickou smlouvu a její pomocí dosáhnout podrobení se všech států světa plutokratickým zájmům prostřednictvím WHO.“ Zpráva Observatoria dále říká, že nepůjde pouze o sféru zdravotnictví. Kontrola bude zahrnovat i rezorty hospodářství, vědy, kultury a nakonec i politiky. Plán předpokládá možnost ovlivnit rozhodování ve všech těchto sférách, neboť prý – jak jsme se o tom přesvědčili u nedávných opatření proti covidu – téměř všechno tím či oním způsobem může souviset s „epidemickým ohrožením“.

Příklad: WHO si stanovila na rok 2022 cíl „dosažení nejvyššího stupně zdraví pro veškerou populaci – a to fyzického, psychického a sociálního“. K tomu je ovšem dle tohoto projektu zapotřebí zvýšení kontroly protiepidemických a dalších zdravotnických opatření na celosvětové úrovni. „Takový program předpokládá kontrolu myšlení lidstva,“ píše Battisti.

Z četby navrhovaného textu Pandemické smlouvy se lze dozvědět, že v případě, kdyby byl tento dokument schválen OSN, tak vlády by měly povinnost posílat finanční prostředky různým zdravotnickým organizacím, které jim WHO určí. Paradoxní přitom ale je, že WHO má statut soukromé společnosti a proto nelze provádět kontrolu jejich vazeb na konkrétní zdravotnické instituce, např. na výrobce vakcín.

Pokud by někteří investigativní publicisté např. zjistili, že vnucované vakcíny jsou škodlivé, tak pro tyto případy navrhuje text smlouvy striktní cenzuru „z bezpečnostních důvodů“ a „v zájmu zdraví občanů planety“. Zároveň text požaduje, aby vlády v případech pandemie zahájily masivní indoktrinaci o hrůzách nákazy a prospěšnosti opatření, byť sebetvrdších, zejména o nutnosti nechat se naočkovat. Dohled nad tím by měla mít OSN. Dle Battistiho půjde o „nový režim globálního kolonialismu, v němž vlády jednotlivých států klesnou na úroveň dřívějších domorodých kmenových rad, které budou muset poslušně plnit příkazy gubernátorů“. Dále tento publicista píše, že se jedná o hrozbu „nové vnucené cesty do zaostalosti, která postihne dosud bohatou Evropu, nemluvě už o předvídatelných ohroženích našeho zdraví, když nebude možnost kontroly vakcín nebo léků…“

Battisti však registruje i projevy odporu v některých zemích proti této smlouvě, tudíž přece jen existuje jakási naděje, že tato nová totalita pod pláštíkem sanitarismu a pandemiologismu neprojde. Jinak bychom už měli co do činění s globální vládou nad celou planetou, s celosvětovou totalitní diktaturou. Svět se stane kolonií několika nejbohatších lidí, kteří budou pro veškerou populaci razit heslo Klause Schwaba „nebudeš nic mít, a přesto budeš šťastný“.

Ke schválení smlouvy je zapotřebí, aby pro ni hlasovaly dvě třetiny všech členských států OSN. Toho dosáhnout nebude pro WHO tak snadné. WHO však s největší pravděpodobností, jak se obává Observatorium, se bude snažit přesunout celou smlouvu se všemi opatřeními likvidujícími svobodu do kategorie vnitřních předpisů OSN, v jejichž rámci bude dána WHO pro případy pandemie široká, můžeme říci neomezená pravomoc. Tady už není zapotřebí dvoutřetinové většiny, stačí pouze prostá většina.

„Pro katolíky je nezbytná mobilizace náboženského charakteru. Zapomněli jsme na sílu masové modlitby. Stojí za to připomenout růžencový modlitební řetěz v Rakousku r. 1955, kdy díky modlitbám sv. růžence došlo k nečekané evakuaci sovětských vojsk ze země a Rakousko se stalo svobodné,“ říká autor.

Psáno podle článku „Traktat pandemiczny: grozi nam globalne skolonizowanie" in www.pch24.pl 15. 2. 2024

(překlad PhDr. Radomír Malý, zkráceno)