Litanie ke cti Neposkvrněného Početí


29. listopadu začíná novéna před svátkem Neposkvrněného Početí Panny Marie. Ráz této novény jest radostný:

  • obírá se odvěkým vyvolením Matky Spasitele;
  • jest očekáváním a přípravou na příchod vítězné Panny zaslíbené v ráji, jež potře hlavu starého hada a svým příchodem bude lidstvu zvěstí spásy a smíru;
  • můžeme blahopřát svaté Panně k milostem, jimiž byla ve svém Neposkvrněném početí vyzdobena;
  • konat ji na poděkování Pánu, že se konečně smiloval a poslal tu, jež zrodí lidstvu Osvoboditele, nebo
  • jako přípravu na výroční obnovu svého zasvěcení nejbl. Panně.

Cosi posvátného mají v sobě tyto dny radostného očekávání, blahého toužení, pečlivé přípravy a výzdoby svatyně našeho srdce.

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče, s nebes Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás.
Svatá Panno panen, oroduj za nás.

Bez poskvrny prvotné viny počatá Panno, oroduj za nás.
Od věčnosti vyvolená Panno, oroduj za nás.
Podivuhodné dílo Boha Otce, oroduj za nás.
Královská cesto Božího Syna, oroduj za nás.
Chráme a stánku svatého Ducha, oroduj za nás.
Maria, radosti a rozkoši nejsv. Trojice, oroduj za nás.
Maria, pečeti zákona Božího a cíle úradků jeho, oroduj za nás.
Maria, dílo věčného milosrdenství, oroduj za nás.
Maria, nezměrná hlubino tajemství Božích, oroduj za nás.

Maria, klíči zavřeného ráje, oroduj za nás.
Maria, záchrano padlého lidstva, oroduj za nás.
Maria, která jsi Evinu kletbu v požehnání změnila, oroduj za nás.
Maria, která jsi provotnou důstojnost lidstvu vrátila, oroduj za nás.
Maria, kterás svým příchodem odvěké temnoty rozptýlila, oroduj za nás.
Maria, jejímžto příchodem vyhnanství skončilo, oroduj za nás.
Maria, ze které strom života vypučel, oroduj za nás.
Maria, záslibe života, vítězství a smíru, oroduj za nás.
Panno vítězná nad hadem starým, oroduj za nás.

Maria, očekávání patriarchů, oroduj za nás.
Maria, náplni předpovědí prorockých, oroduj za nás.
Maria, touho veškerého lidstva, oroduj za nás.
Holubice nesoucí záruku míru, oroduj za nás.
Jitřenko spásy a šťastného věku, oroduj za nás.
Jitřenko zářící leskem věčného světla, oroduj za nás.
Červánku nezapadajícího slunce, oroduj za nás.
Prvosenko věčného jara, oroduj za nás.
Prvotino požehnání a milosti, oroduj za nás.

Hvězdo uprostřed mraků, oroduj za nás.
Lilie uprostřed trní, oroduj za nás.
Růže, ze které Kristus vypučel, oroduj za nás.
Perlo drahocenná, naší chudobě od Boha daná, oroduj za nás.
Poklade čistoty, oroduj za nás.
Okraso nebes, oroduj za nás.
Plná vší milosti, oroduj za nás.
Cti a slávo andělských kůrů, oroduj za nás.
Ozdobo veškerého tvorstva, oroduj za nás.

Královno srdcí, oroduj za nás.
Královno lilií, oroduj za nás.
Rozkoši věřících, oroduj za nás.
Rozdavatelko milostí, oroduj za nás.
Nevysychající studánko nebeských darů, oroduj za nás.
Cesto vedoucí k nebeské slávě, oroduj za nás.
Diadéme krásy v rukou Nejvyššího, oroduj za nás.
Pravé víry nedobytná ochrano a bludů záhubo, oroduj za nás.
Pomocnice a Orodovnice naše, oroduj za nás.
Prostřednice a Ochránkyně naše, oroduj za nás.
Přemocná Patronko, Královno a Matičko naše, oroduj za nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:

Bože, nevyzpytatelných úradků králi, jenž jsi Neposkvrněnou Pannu od věčnosti vyvolenou jednorozenému Synu svému v díle nápravy za společnici a pomocnici přidružil, aby pohroma první ženou způsobená skrze vítěznou Pannu v triumf se změnila: uděl nám, prosíme, abychom my, kteří jsme se stali účastníky Eviny pohromy, milostí měli podíl na vítězství Marie Panny, a její přímluvou i pomocí nad tím zvítězili, jehož ona slavně panenskou patou svou potřela.

Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.


Zdroj: KUBEŠ, Konrád. Ve šlépějích Neposkvrněné. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 1947.