Novéna ke sv. Anně


V izraelském národě žilo mnoho zbožných a bohabojných žen, a jedné z nich se dostalo té milosti, že byla Boží Prozřetelností zvolena, aby se stala matkou panenské Rodičky Spasitelovy Marie. Její jméno bylo Anna, tj. omilostněná. Po otci pocházela ze starozákonního kněžského pokolení Levi a po matce z rodu Davidova. Její mládí bylo čisté, naplněné bázní Boží, modlitbami a prací. V dospělém věku se zasnoubila s Jáchymem, bohabojným a velmi váženým mužem, pocházejícím rovněž z rodu Davidova a z pokolení Judova. Tito manželé zachovávali všechna Boží přikázání.

(Naše světla, Rudolf Schikora)


1. den (17.7.)
2. den (18.7.)
3. den (19.7.)
4. den (20.7.)
5. den (21.7.)
6. den (22.7.)
7. den (23.7.)
8. den (24.7.)
9. den (25.7.)

Zdroj: Catholic Action for Faith and Family