Německý benediktin potrestán za své kázání o klasické rodině


Benediktinský pater povzbudil lidi, aby zůstali věrni katolické víře a nenechali se zmást moderními myšlenkovými proudy. Za to jej stihl trest.

Pater Joachim Wernersbach OSB, kněz působící ve Wittichenau (biskupství Görlitz), ve svém kázání na půlnoční mši svaté o Vánocích r. 2022 bránil klasickou rodinu, kterou tvoří „muž, žena a dítě“. Zároveň kritizoval moderní myšlenkové proudy, např. ideologii LGBTIQ. Za své výroky, které odpovídají biblické nauce, je nyní vystaven ostrým útokům. Kázání bylo natočeno na video a šířeno na sociálních sítích.

Dvě účastnice této půlnoční mše ve Wittichenau, malém městě v Sasku se 6 tisíci obyvateli, ihned zorganizovaly petici proti P. Joachimovi. Jedna z nich přiznala v rozhovoru pro t-online, že tento benediktinský pater hlásal nauku Církve. Podle jejího názoru ale „takové výroky“ do kázání na půlnoční mši „nepatří“.

Mons. Wolfgang Ipolt, biskup z Görlitzu, konstatoval v rozhovoru pro CNA Deutsch, že témata, kterými se P. Joachim zaobíral, jsou toho času „uvnitř Církve i mimo ni předmětem diskuse“. Patří „do debaty mezi námi křesťany a musejí být vyjasněna světlem evangelia“. Dále prohlásil: „K tomu ale není kázání tím správným místem.“ Neexistuje prý žádný důvod zabývat se na vánoční bohoslužbě „otázkami sexuální morálky Církve, potažmo kriticky se vyjadřovat k formě života jednotlivců. Lidé totiž na vánoční bohoslužbě očekávají posílení své víry a vysvětlení významu vánočního poselství.“ To jsou doslovná slova biskupa Ipolta. P. Wernersbach se podle něj „bezpochyby vyjádřil neuváženě a nezodpovědně“. To mělo údajně „věřící pobouřit a pohnout k sepsání petice na farní radu farnosti“, pokračoval biskup.

Na téma další činnosti P. Joachima proběhne debata. Do nynějška podle biskupa Ipollta nebyly proti němu žádné stížnosti. Lidé ho označovali vždycky jako „dobrého pastýře“, doplnil. P. Joachim je benediktin opatství Tholey (Sársko), nejstaršího kláštera na německé půdě. Od r. 2021 vypomáhá v duchovní správě ve Wittichenau. Klášter Tholey se od jeho výroků distancoval. Opatství výslovně odmítlo Wernersbachem prezentovaný obraz člověka a jeho výpovědi vycházející z dějin stvoření. Doslovně benediktini z Tholey zveřejnili: „Dotyčná hodnocení ze strany našeho spolubratra a nedostatek pastorační citlivosti odporují nejen společenské realitě, ale též v mnoha ohledech diskriminují velkou část společnosti, např. jeho chápání ženy, rodiny, lidí jiných pohlaví a vůbec celé komunity LGBT.“ Proto se mu zakazuje „každá forma pastorační činnosti v místech pod správou kláštera“. Tak informovala zpravodajská agentura reitschuster.de.

Evangelická zpravodajská agentura IDEA publikovala k tomuto postupu představených P. Joachima komentář Daniely Städterové. Poukazuje nejprve na svobodu slova a názoru, která podle mnoha Němců, jak dokládá anketa, je „vážně ohrožena“. „Téměř každý druhý podle ankety provedené institucí INSA pro IDEA má pocit, že nemůže svobodně vyjádřit svůj názor. To, jak se zachází s kázáním P. Joachima, jen potvrzuje tyto obavy. Jenže po nenávisti, kterou média jeho kázání podsouvají, zde není ani stopy.“ Wernersbach zastává podle této agentury „pozice, které jsou legitimní a žádný zákaz kázání, který mu byl udělen, není obhajitelný. Hněvivé reakce mainstreamových médií ukazují, že on svým popisem aktuální situace uhodil hřebík na hlavičku. Naše země se podobá stále více Absurdistánu, v němž nějaká hlasitá menšina, která nechce nic vědět ani o Bohu, ani o svobodě slova, udává tón.“

Obsah kázání P. Joachima

„Zázrak Vánoc“ spočívá v tom, že „nekonečně velký Bůh se stal maličkým a byl položen do jeslí“. Podle P. Joachima tím bylo člověku umožněno, aby si mohl o Bohu udělat „konkrétní představu a zaujmout k němu náležitý vztah“. Od vánočního zázraku můžeme potom odvodit různé věci, např. že lidský život začíná v těle matky. Také „svatost rodiny“ je ve vánoční události zřetelná. Rodinu tvoří „muž, žena a dítě“. V této souvislosti je legitimní i adopce, jak dokazuje přijetí Ježíše sv. Josefem. P. Joachim proto přeje „těm, kteří věří v tradiční rodinu, obzvlášť velikou radost, neboť právě oni se nenechali zmýlit, aby následovali škodlivé moderní myšlenkové proudy nebo je dokonce oslavovali“.

Obzvlášť kritizována byla ta pasáž jeho kázání, v níž říká: „Bůh nám dal takové formy života, které jsou přirozené a krásné a jsou v souladu s Božím řádem. Máme ale moderní proudy, jež tomu odporují. Slyšíte o genderu a transgenderu, transhumanismu a reproduktivním zdraví, LGBTIQ, diverzitě a identitě, mnohosti pohlaví a možnosti změny pohlaví, k tomu ještě o novém chápání Zjevení podle synodální cesty. Už samotné tyto pojmy, moji milí, jsou absolutně zavádějící. Mají jeden společný rys: chybí jim krása a přirozenost. Jsou uzavřené a naší duši neumožňují, aby se povznesla. Nejsou v souladu, nejsou v harmonii s nepředstavitelně krásným Božím řádem. Obrovský neřád vtrhl do naší země.“

Kristus ale přišel na svět právě proto, aby tento neřád odstranil. Společenství s Ním a štěstí věčného života označil P. Joachim za „neocenitelný drahý dar všem lidem dobré vůle“. Na závěr povzbudil věřící, aby v katolické víře vytrvali a nenechali se zmást. Doslova řekl: „Stůjme pevně v naší víře, spočívejme v jistotě, že Bůh je na naší straně. Radujte se a jásejte, moji milí. Kristus Spasitel je tady! Amen, aleluja!

Pozn. překladatele: Je hanebné, že evangelické médium se musí zastat katolického řeholního kněze proti jeho představeným. Tristní je, že tito ortodoxní protestanté z agentury IDEA fakticky hájí pravou katolickou nauku, která je v souladu s biblickým poselstvím, zatímco katolický biskup ji považuje za pouhý „předmět diskuse“. Nauka o svátosti manželství, monogamní rodině a vzájemné věrnosti, o nepřípustnosti jednopohlavního styku atd. je zjevenou pravdou, jež nikdy nebyla předmětem diskuse v Církvi, a biskup Ipolt, jestliže není s ní v souladu, upadá do hereze. Opatství v Tholey pak svými žvásty o „diskriminaci“, jíž se měl P. Joachim dopustit, a svým zákazem pastorační činnosti, především kázání, jen dokazuje, že je nikoli institucí Církve, nýbrž hlasatelů ideologie LGBTIQ a nepřátel křesťanství. Jestliže v katolických chrámech se už nesmí hlásat katolická nauka, a kdo ji hlásá, musí počítat s postihem – je toto ještě Katolická církev?


Zdroj: Massive Kritik an Priester nach bibeltreuer Predigt über LGBTIQ, in www.kath.net 11. 1. 2023

(překlad PhDr. Radomír Malý)