Ženy budou kázat, liturgie bude synodální. Takové jsou směrnice Vatikánu


Sekretariat Synodu v Římě publikoval pracovní dokument Synodu o synodalitě. Text má být „podnětem“ pro biskupy a laiky při jednání. Obsahuje rozmanité požadavky, mezi nimi diakonát žen, otevřenost vůči LGBTQ+, nový přístup k rozvedeným a polygamistům a také vytvoření nové, tzv. synodální liturgie.

Tento klíčový synodální dokument Vatikán zveřejnil 27. října. Jeho hlavními autory jsou kardinál Jean Claude Hollerich z Lucemburska, zastánce zrušení celibátu a žehnání gejům, a kardinál Mario Grech z Malty, stoupenec podávání sv. přijímání rozvedeným.

Synodní dokument se nazývá „pracovní“. Vznikl na podkladě synodálních syntéz z celého světa, i když tzv. synodních konzultací v jednotlivých diecézích se účastnilo jen minimum praktikujících katolíků. V úvodu věnuje hodně pozornosti vysvětlení pojmu „synodalita“, nicméně v následující části již přechází ke konkrétním tématům, které prezentuje jako „očekávání Božího lidu“.

Všímá si situace osob, které se prý nacházejí „na periferii Církve“ a cítí se z ní „vyloučené“. Jmenuje v této souvislosti lidi v materiální bídě, oběti brutálního násilí, narkomany ponechané bez pomoci, otroky a oběti obchodu s lidmi. Nicméně tyto skupiny jsou jmenovány až na druhém místě. Prvořadou pozornost věnuje dokument osobám homo-, bi-, trans- a queer-, k nimž ještě připojuje – na základě návrhů z Afriky – polygamisty.

Církev prý má více zapojit do svého života osoby LGBTQ+, polygamisty, rozvedené a rodiče samoživitele. Údajně by měla být „útočištěm pro zraněné, a nikoli institucí pro dokonalé“, což se týká hlavně homosexuálů a leseb, kteří prý nejsou církevním společenstvím akceptováni. Cítí se odmítáni a chtějí být přijati takoví, jací jsou. To prý je výsledek zjištění v rámci synodních diskusí v jednotlivých zemích.

Dokument sekretariátu si všímá také služby žen v Církvi. Prý na celém světě se požaduje jejich připuštění ke klíčovému rozhodování, k novým službám a úřadům. Proto údajně je nutno povolit jim svěcení diakonátu a umožnit kázat v kostele při liturgii.

Zmíněn je také údajný zlořád „klerikalismu“, aniž je vysvětleno, co se tím konkrétně myslí. Nebezpečně zní ale závěr této pasáže, kde se píše o „umožnění vysvěceným kněžím realizovat rozměry svého emocionálního a sexuálního života“.

Nejvíce místa je ale v dokumentu věnováno dialogu s osobami jiných křesťanských denominací, jiných náboženství a s ateisty. Podle něj katolíci na celém světě touží po spolupráci se všemi při starostech o životní prostředí, o spravedlivou ekonomii a o likvidaci hladu a chudoby. Církev prý musí odmítnout dělit lidi na katolíky a nekatolíky, věřící a nevěřící, a více se zaposlouchat do hlasu nekatolíků a ateistů, neboť Bůh může mluvit i skrze ně a jeho „šepot“ přehlédnout by mohlo být katastrofální.

Sociální, ekonomická, ekologická, globalistická a mezináboženská tématika zaujímá v dokumentu mnoho stran, zatímco ochraně lidského života je věnováno pouze několik vět, masové zabíjení nenarozených dětí v celém světě je odbyto pouze jedinou větičkou – a to ještě v souvislosti s tzv. „právem žen“.

Dokument se zabývá také liturgií. Ta má být, samozřejmě jak jinak, synodální. Tak je to i s Eucharistií. Dosud jsme slyšeli, že Eucharistie je „zdrojem a vrcholem“ křesťanského života. Dokument nás ale informuje, že je spíše „zdrojem a vrcholem synodní dynamiky“.

„Synodální styl” liturgické celebrace má spočívat na „aktivní účasti všech věřících, která akceptuje všechny různosti, oceňuje všechny služby a rozpoznává všechna charizmata“. Liturgie má být prý na jedné straně „věrná tradici“, na druhé straně ale „živější a více zapojující všechny do společenství“. Je zajímavé, že dokument se zmiňuje také o „nářcích“ na těžkosti „v přístupu k liturgii podle misálu z r. 1962“, nicméně okamžitě to shazuje tím, že prý „toto není podstatné, čím by se měla Církev zabývat“, spíše je prý žádoucí „co nejvíce omezit liturgickou prioritu kněze“. Dále dokument žádá, aby osoby LGBTQ+, rozvedené žijící v nelegitimních druhých svazcích, a polygamisté mohli mít přístup ke sv. přijímání.

Dokument Sekretariátu Synodu bude nyní dále rozpracováván komisemi složenými z biskupů, kněží i laiků, zvláštní důraz se klade na „vyloučené osoby“ jako klíčové téma. Konečné slovo potom budou mít synodní shromáždění v letech 2023–4 v Římě. Zdá se, že tzv. pokoncilní epocha se všemi svými negativními změnami se stane ve srovnání s touto synodální cestou tím, nač budeme ještě vzpomínat jako na období relativního klidu.


Pozn. překladatele: Dojde-li k realizaci všech těchto synodních postulátů, co ještě zůstane z původní Katolické církve? Nebylo by lepší, kdyby se potom přejmenovala na EPC, tj. na Ekologickou promiskuitní církev?


Zdroj: Kobiety będą głosić kazania, liturgia będzie synodalna. Oto propozycje z Watykanu, in www.pch24.pl 28.10.2022

(zkrácený překlad PhDr. Radomír Malý)