Biskup Schneider: Modleme se za vysvobození Vatikánu z duchovních okovů zla


V nejnovějším rozhovoru pro katolický magazín The Remnant biskup Athanasius Schneider obrací pozornost k souvislosti mezi „aktem modloslužby ve Vatikánu”, jakým byla pocta jihoamerickému božstvu Pachamama, a všeobecným lockdownem kostelů a vznikem nového „náboženství tělesného zdraví“. „Volejme o pomoc k andělům, aby vyhnali vetřelce zla, kteří infikují Církev,“ říká konzervativní hierarcha.

Mons. Schneider vystoupil na konferenci věnované katolické identitě v americkém Pittsburgu. Při té příležitosti poskytl rozhovor Michaelu J. Mattowi, vydavateli magazínu The Remnant. V něm tento biskup z Kazachstánu uvádí, že v jeho diecézi nikdy nedošlo k lockdownu kostelů a k nucení věřících, aby nosili roušky. Sv. přijímání bylo rozdáváno výlučně vkleče a do úst. Biskup věří, že se tak stalo díky vrozenému zdravému rozumu u lidí Východu, ale hlavně díky Boží ochraně umocněné skutečností, že se tam nikdy nepřipustila urážka Boha skandálním zvykem podávání sv. přijímání na ruku.

Kazašský biskup dává najevo svůj hluboce kritický postoj k tomu, že Sv. stolec se připojil ke globalistické agendě realizované pod záminkou tzv. pandemie koronaviru. Vatikán přistoupil „k exekuci agendy světových mocností“, jejímž základem se staly „tzv. pandemie, kult země a protirodinné postuláty“. – Sv. stolec se stal jakýmsi kaplanem OSN, globalistické agendy, naturalistické, protikřesťanské, kompletně materialistické mentality a ideologie – zdůrazňuje. „Tělesné zdraví se stalo náboženstvím” – dodává a upozorňuje, že je to důsledek rozvoje komunistických bludů zrozených v Rusku, které zaplavily svět. To je v souladu s tím, co předpověděla Matka Boží ve Fatimě, jestliže se lidstvo neobrátí k Bohu. – Apoštolský stolec se stal promotorem materialistické ideologie, jež staví na první místo tělo s újmou pro zdraví ducha a perspektivu věčnosti.

Tato globalistická agenda usiluje podle biskupa Schneidera zavést do Církve souhlas s potraty přijetím neetických vakcín. „Tím si osvojujeme horor potratů. I když je tu vzdálená souvislost, tak přece jen jde o produkt potratu,“ říká kazašský hierarcha a dodává, že „hrůza celosvětového vraždění nenarozených dětí je něčím ojedinělým v historii a nemůže být srovnávána s ničím jiným“. – Církev a jiní lidé, kteří přijímají produkt poskvrněný potratem, v tomto případě vakcínu, se dopouštějí těžkého hříchu nedbalosti. Jaké nedbalosti? Tím, že zanedbali povinnost jednoznačného odporu vůči průmyslu založenému na obchodu s částmi těl potracených dětí a jejich produktů, vůči páchané genocidě a globálnímu kanibalismu – říká hierarcha.

Modloslužba ve Vatikánu a triumf Neposkvrněného Srdce Mariina

Skandál vzdávání pocty Pachamamě mons. Athanasius Schneider označil za akt „modloslužby ve Vatikánu”. – To nebyl folklór, jak tvrdí někteří, protože je to božstvo skutečně uctívané v Jižní Americe (…) Nesla se figurína a byly zapalovány svíce, šlo o výraz kultu a to nemůžeme popřít, neboť bychom zavírali oči před realitou. Je skandální, že k tomu došlo ve Vatikánu, to je proti prvnímu přikázání, to je hanebnost – hodnotí biskup situaci. – Nesení této figuríny v procesí jako Nejsvětější svátost na ramenou některých biskupů v bazilice sv. Petra bylo profanací nejsvětějšího místa křesťanství (…). Byl to velký hřích, který poskvrnil slávu a čest Sv. stolce, naše matka Církev byla zneuctěna vysokými hierarchy. A stalo se to se souhlasem papeže, jenž tam byl přítomen – dodává.

Mons. Schneider se domnívá, že téměř celosvětové uzavření kostelů a podrobení se světským vládám v čase tzv. pandemie může být Božím znamením, abychom se probudili, litovali a konali pokání za tak strašnou urážku Boha v jeho svatyni. Avšak, jak upozorňuje hierarcha, ne všichni kněží a laici se podrobili lockdownům a tajně sloužili mše sv. „To je znamení slávy v dobách porážky, v nichž žijeme“ – domnívá se.

Do ničitelské agendy řadí biskup Schneider i motu proprio papeže Františka Traditionis custodes, značně omezující „mši všech časů a všech svatých“. Mons. Schneider tvrdí, že opravdoví a věrní katolíci se dnes vracejí do katakomb, ale „mše svatá a Tradice jsou nepřemožitelné“. Vidí tady analogii k prvním třem staletím křesťanství, která byla „časem požehnání a přípravy ke slavnému triumfu sociálního království Ježíše Krista“. Vyjádřil také naději, že současný úpadek Církve a světa jsou časem, kdy se připravuje triumf Neposkvrněného Srdce Marie, jenž přinese opravdovou obnovu Církve, která bude „možná menší, s menší hierarchií, ale očištěná, s čistou vírou, se svatou liturgií a se svatostí života“.

Mons. Schneider, který den předtím na zmíněné konferenci se dovolával přímluvy všech svatých za vysvobození Vatikánu z otroctví zla, obrátil pozornost k neobvykle výmluvné analogii. – Na počátku Církve byl Petr v okovech a ve vězení a byl vysvobozen andělem. Dnes je Sv. stolec v okovech zlých mocností tohoto světa, které si z něj udělaly služebníka a nástroj pastorace pro cíle globálních protikřesťanských sil, pro upřednostnění čistě materialistické agendy a pro zákaz pravdivé Tradice vždycky v Církvi přítomné, jakož i čistoty nauky, krásy liturgie a svatosti. Dnes je Petr v duchovních okovech a potřebujeme vzývat pomoc andělů, aby vyhnali vetřelce zla, kteří infikují Církev i na vrcholech její hierarchie, a zformovali armádu v čele s Naší Paní, uctívanou jako ta, která přemohla všechny hereze. Pod jejím vedením musíme bojovat pro Krista ve světě, ale též v Církvi, ne v prvé řadě proti lidem, ale proti bludným idejím – za vítězství Krista Krále a triumf Neposkvrněného Srdce Mariina – zakončil biskup.


Zdroj: Bp Schneider: Módlmy się o wyzwolenie Watykanu z duchowych okowów zła

překlad PhDr. Radomír Malý, poprvé zveřejněn na stránkách Duše a hvězdy