Novéna Svatodušní - 2. den (sobota)

Účinky Ducha Svatého

Veni Sancte Spiritus

Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis tuæ rádium.

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.

In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.

O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.

Sine tuo númine,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.

Amen.

Přijď, ó Duchu přesvatý

Přijď ó Duchu přesvatý,
rač paprsek bohatý
světla svého v nás vylít.

Přijdi, Otče nebohých,
dárce darů přemnohých,
rač nám mysli osvítit.

Božský Utěšiteli,
něžný duší příteli
rač nás mile zotavit.

V práci libý pokoji,
smiřiteli v rozbroji
rač nás v pláči utišit.

Světlo duši blažící,
srdce v Tebe věřící
rač milostně naplnit.

Člověk bez Tvé pomoci
slábne a je bez moci,
vše mu může uškodit.

Skvrny z našich duší smaž
a vyprahlá srdce svlaž,
raněné rač vyhojit.

Srovnej co je zkřiveno,
zahřej co je studeno
a nedej nám zabloudit.

Rač nás v Tebe věřící,
vroucně Tebe prosící
dary sedmi podělit.

Uděl v ctnosti prospěchu,
V smrti dodej útěchu
A dej v radost věčnou vjít.

Amen.

Vstup:

Toto praví Hospodin Bůh: Potom vyleji ducha svého na každého, kdo má tělo; prorokovati budou synové vaši i dcery vaše, starci vaši sny míti budou a jinoši vaši vidění. Ano i na nevolníky vaše i nevolnice v ty dny vyleji ducha svého… Tehdy každý, kdo vzývati bude jméno Hospodinovo, spasen bude. (Joel 2 , 28 až 32.)

Pane, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

Ježíši, uslyš nás.   Ježíši, uslyš nás.
Ježíši, vyslyš nás.   Ježíši, vyslyš nás.

Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

Ježíši, Synu Boha živého, smiluj se nad námi.
Ježíši, odlesku Otce, smiluj se nad námi.
Ježíši, jase světla věčného, smiluj se nad námi.
Ježíši, králi slávy, smiluj se nad námi.
Ježíši, slunce spravedlnosti, smiluj se nad námi.
Ježíši, Synu Marie Panny, smiluj se nad námi.
Ježíši, přemilý, smiluj se nad námi.
Ježíši, podivuhodný, smiluj se nad námi.
Ježíši, Bože silný, smiluj se nad námi.
Ježíši, otče budoucího věku, smiluj se nad námi.
Ježíši, Anděle velké rady, smiluj se nad námi.
Ježíši, nejmocnější, smiluj se nad námi.
Ježíši, nejtrpělivější, smiluj se nad námi.
Ježíši, nejposlušnější, smiluj se nad námi.
Ježíši tichý a pokorný srdcem, smiluj se nad námi.
Ježíši, milovníku cudnosti, smiluj se nad námi.
Ježíši, milovníku náš, smiluj se nad námi.
Ježíši, Bože pokoje, smiluj se nad námi.
Ježíši, původce života, smiluj se nad námi.
Ježíši, vzore ctnosti, smiluj se nad námi.
Ježíši, horliteli duší, smiluj se nad námi.
Ježíši, Bože náš, smiluj se nad námi.
Ježíši, útočiště naše, smiluj se nad námi.
Ježíši, otče chudých, smiluj se nad námi.
Ježíši, poklade věřících, smiluj se nad námi.
Ježíši, pastýři dobrý, smiluj se nad námi.
Ježíši, světlo pravé, smiluj se nad námi.
Ježíši, moudrosti věčná, smiluj se nad námi.
Ježíši, dobroto neskonalá, smiluj se nad námi.
Ježíši, cesto naše a živote náš, smiluj se nad námi.
Ježíši, radosti Andělů, smiluj se nad námi.
Ježíši, králi Patriarchů, smiluj se nad námi.
Ježíši, mistře Apoštolů, smiluj se nad námi.
Ježíši, učiteli Evangelistů, smiluj se nad námi.
Ježíši, sílo mučedníků, smiluj se nad námi.
Ježíši, světlo vyznavačů, smiluj se nad námi.
Ježíši, čistoto panen, smiluj se nad námi.
Ježíši, koruno všech Svatých, smiluj se nad námi.

Milostiv nám buď, odpusť nám, Ježíši.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Ježíši.

Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Ježíši.
Od všelikého hříchu, vysvoboď nás, Ježíši.
Od hněvu svého, vysvoboď nás, Ježíši.
Od úkladů ďáblových, vysvoboď nás, Ježíši.
Od ducha smilného, vysvoboď nás, Ježíši.
Od věčné smrti, vysvoboď nás, Ježíši.
Od nedbání tvých vnuknutí, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze tajemství svého svatého vtělení, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své narození, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své dětství, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze svůj přebožský život, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své práce, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze svou smrtelnou úzkost a své utrpení, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze svůj kříž a svou opuštěnost, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své smrtelné mdloby, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze svou smrt a pohřeb svůj, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své zmrtvýchvstání, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své nanebevstoupení, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své ustanovení nejsvětější Svátosti oltářní, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své radosti, vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze svou slávu, vysvoboď nás, Ježíši.

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť nám, Ježíši.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Ježíši.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi, Ježíši.

Ježíši, uslyš nás.   Ježíši, vyslyš nás.


Modleme se:

Pane Ježíši Kriste, jenž jsi řekl: Proste a obdržíte, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevřeno, prosíme, uděl nám žádajícím vroucnost tvé božské lásky, abychom tebe celým srdcem, ústy i skutkem milovali a tebe chváliti nikdy nepřestávali.

Uděl nám, Pane, abychom svaté Jméno Tvé ustavičně ctili a je zároveň milovali, poněvadž nikdy neodnímáš vedení svého těm, které v pevnosti milování svého vzděláváš. Jenž žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.

Naplněni byli všichni Duchem Svatým.
A začali mluviti.

Modleme se:

Tím ohněm, prosíme, Pane, Duch Svatý nás rozniť, jejž Pán náš, Ježíš Kristus, vyslal na zemi a chtěl, aby se mocně vznítil. Dej, prosíme, Církvi své, milosrdný Bože, aby Duchem Svatým jsouc sjednocena, žádným nepřátelským útokem nebyla rušena. Pobožnosti naše, Pane, jež vyléváme před Tvým zrakem, nechť ztráví onen božský oheň, jenž zanítil skrze Ducha Svatého srdce učedníků Krista, Syna Tvého, který žije a kraluje na věky věkův.

Amen.

Srdce čisté tvoř v nás, Bože, a ducha pravého obnov v útrobách našich!


P. Klemens Minařík O. F. M: Příručka katolických pobožností, 1935, Praha. Církevně schváleno a doporučeno arcibiskupskou konsistoří v Olomouci r. 1935 kněžstvu tamější arcidiecéze.