Novéna ke sv. Anně

8. den (24.7.)

Matka chudých

Zamyšlení

Svatá Anna se neupínala k pozemským pokladům, když měla u sebe poklady z Nebe. Často se od nás žádá, abychom darovali ze svého, ale mnohem častěji dobročinnost zanedbáváme. Svět nás vyzývá k materialismu a sobectví na každém kroku. Jako katolíci ale musíme proti této mentalitě bojovat a soustředit se na to, co přetrvává věčně.

„Láska svaté Anny k chudým je zřejmá z chvály, kterou jí zahrnoval sv. Jan Damašský, který poukazoval na to, že společně se sv. Jáchymem rozdali třetinu svého majetku chudým. Svatá Anna pokračuje ve své dobročinnosti v nebi tím, že pomáhá chudým, často podivuhodným způsobem.“

(„Dobrá sv. Anna“)

Modlitba novény

Slavná sv. Anno, naplněná soucitem s těmi, kteří tě vzývají, a s láskou k těm, kteří trpí pod tíhou svých starostí, poklekám k tvým nohám a pokorně tě prosím, vezmi mé prosby pod svou zvláštní ochranu.

(zde uveďte své prosby)

Prosím, doporuč mé prosby své dceři, Panně Marii, a položte je před trůn Našeho Pána Ježíše Krista. Nepřestávejte se za mě přimlouvat, dokud mým prosbám nebude vyhověno. Především mi ale vypros milost, abych se jednou mohl setkat s Bohem tváří v tvář a pak společně s tebou, s Pannou Marií a se všemi anděly a svatými Ho mohl chválit po celou věčnost.

Ó pamatuj, Svatá Anno, ty, jejíž jméno znamená milost a milosrdenství, že nikdy nebylo slýcháno, že by zůstal bez pomoci kdokoli, kdo se uchýlil pod tvoji ochranu, prosil tě o pomoc a vyhledával tvou přímluvu.

Povzbuzený touto důvěrou se obracím k tobě, dobré a laskavé matce; srážen tíhou mých hříchů hledám útočiště u tvých nohou.

Ó svatá matko Neposkvrněné Panny Marie, nepohrdej mou prosbou… (zde uveďte svůj úmysl)… ale vyslyš mě a přijmi mou modlitbu. Amen.

Svatá Anno, oroduj za nás!

Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.