Novéna ke sv. Anně

7. den (23.7.)

Uzdravení nemocných

Zamyšlení

Úcta ke sv. Anně se rozšířila do celého světa. V Severní Americe je poutní místo Sainte-Anne-de-Beaupré v Quebecu, v níž jsou umístěny relikvie jejího prstu a předloktí, které chovalo malou Marii. Každoročně tam ke sv. Anně přichází půl milionu poutníků a je známo, že na místě bylo zázračně uzdraveno nespočetně nemocných. Kéž tato svědectví slouží k tomu, abychom přestali váhat sv. Annu poprosit; musíme ji jen požádat, aby i pro nás získala velké milosti!

„Počet uzdravení na přímluvu sv. Anny je nespočítatelný. Den co den v chrámech, které jí byly zasvěceny, jako kostel sv. Anny de Beaupré, zaznívají prosebné hlasy jejich ctitelů. Nevidomým se navrací zrak, neslyšící slyší, těla slabých a zmrzačených jsou uzdravena.“

(„Dobrá sv. Anna“)

Modlitba novény

Slavná sv. Anno, naplněná soucitem s těmi, kteří tě vzývají, a s láskou k těm, kteří trpí pod tíhou svých starostí, poklekám k tvým nohám a pokorně tě prosím, vezmi mé prosby pod svou zvláštní ochranu.

(zde uveďte své prosby)

Prosím, doporuč mé prosby své dceři, Panně Marii, a položte je před trůn Našeho Pána Ježíše Krista. Nepřestávejte se za mě přimlouvat, dokud mým prosbám nebude vyhověno. Především mi ale vypros milost, abych se jednou mohl setkat s Bohem tváří v tvář a pak společně s tebou, s Pannou Marií a se všemi anděly a svatými Ho mohl chválit po celou věčnost.

Ó, dobrá svatá Anno, po právu nazývaná matkou nemohoucích a uzdravením trpících, pohlédni laskavě na nemocné, za které se modlím. Zmírni jejich utrpení; pomoz jim, aby posvětili svá trápení trpělivostí a úplným podřízením se vůli Boží.

Nakonec, drahá svatá Anno, získej pro ně zdraví a s ním i pevné odhodlání ctít Ježíše Krista, Pannu Marii a tebe skrze věrné plnění svých povinností.

Milosrdná Svatá Anno, žádám tě ale především o spasení mé duše, spíše než o tělesné zdraví, protože jsem přesvědčen, že tento prchavý život je nám dán pouze proto, aby nám zajistil život lepší.

Tento lepší život však bez pomoci milosti Boží získat nemohu.

Upřímně tě prosím za nemocné a za sebe, a zejména za prosbu, kterou ti v této novéně předkládám… (zde uveďte svůj úmysl)… skrze zásluhy našeho Pána Ježíše Krista, na přímluvu Jeho Neposkvrněné Matky a skrze tvé účinné a mocné prostřednictví. Amen.

Svatá Anno, oroduj za nás!

Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.