Novéna ke sv. Anně

6. den (22.7.)

Rádce umírajících

Zamyšlení

Církev nás vyzývá, abychom pamatovali na svůj konec, protože naše životy na Zemi předznamenávají náš věčný život v nebi a nebo smrt v pekle. Skrze úctu k Našemu Pánu, Panně Marii a svatým, zejména pak ke Svaté Anně, můžeme získat velkou pomoc v našich posledních chvílích zde na zemi.

„Ti, kdo ctí sv. Annu,“ řekla Panna Maria v soukromém zjevení, „získají velkou pomoc ve všech potřebách, zejména v hodině své smrti.“ V jiném zjevení pak řekla: „Čest, kterou prokážete mé matce, je pro mě dvojnásobně drahá a potěšující.“

(„Dobrá sv. Anna“)

Modlitba novény

Slavná sv. Anno, naplněná soucitem s těmi, kteří tě vzývají, a s láskou k těm, kteří trpí pod tíhou svých starostí, poklekám k tvým nohám a pokorně tě prosím, vezmi mé prosby pod svou zvláštní ochranu.

(zde uveďte své prosby)

Prosím, doporuč mé prosby své dceři, Panně Marii, a položte je před trůn Našeho Pána Ježíše Krista. Nepřestávejte se za mě přimlouvat, dokud mým prosbám nebude vyhověno. Především mi ale vypros milost, abych se jednou mohl setkat s Bohem tváří v tvář a pak společně s tebou, s Pannou Marií a se všemi anděly a svatými Ho mohl chválit po celou věčnost.

Slavná svatá Anno, matko Matky Boží, prosím o tvé mocné přímluvy za osvobození od mých hříchů a za pomoc, kterou potřebuji v mých potížích… (zde uveďte svůj úmysl)

V co nemohu doufat, pokud mě ty vezmeš pod svou ochranu?

Nejvyšší s potěšením vyslyší modlitby hříšníků, kdykoli ty budeš ve své laskavosti jejich přímluvkyní.

Klečíce u tvých nohou, prosím o pomoc ve všech duchovních a časných nebezpečích; veď mě po pravé cestě křesťanské dokonalosti a nakonec mi vypros milost šťastné smrti, abych pak mohl chválit tvého drahého Ježíše a tvojí dceru, Pannu Marii, ve tvé milující společnosti na věky věků. Amen.

Svatá Anno, oroduj za nás!

Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.