Novéna ke sv. Anně

5. den (21.7.)

Patronka dělníků

Zamyšlení

Všichni jsme na zemi nějakým způsobem dělníky. Dobrá práce je čestná a my se můžeme obracet na sv. Annu s prosbou o pomoc v našem díle. Je však velmi důležité, aby naše práce měla cíl nejen praktický, ale i duchovní. „Sklizeň je veliká, ale dělníků málo“ (Matouš 9:37). Musíme se probudit z našeho duchovního spánku a vzít na sebe své povinnosti jako katolíci činu.

„Mnozí dělníci považují sv. Annu za svou zvláštní ochránkyni. Příznačné je, že i křesťanští sochaři ji uctívají jako svůj vzor. Jako svůj znak si vybrali obraz svaté Anny, která učí dítě Marii, pod nímž je napsáno: ‚Takto kovala svatostánek Boží‘ “.

(„Dobrá sv. Anna“)

Modlitba novény

Slavná sv. Anno, naplněná soucitem s těmi, kteří tě vzývají, a s láskou k těm, kteří trpí pod tíhou svých starostí, poklekám k tvým nohám a pokorně tě prosím, vezmi mé prosby pod svou zvláštní ochranu.

(zde uveďte své prosby)

Prosím, doporuč mé prosby své dceři, Panně Marii, a položte je před trůn Našeho Pána Ježíše Krista. Nepřestávejte se za mě přimlouvat, dokud mým prosbám nebude vyhověno. Především mi ale vypros milost, abych se jednou mohl setkat s Bohem tváří v tvář a pak společně s tebou, s Pannou Marií a se všemi anděly a svatými Ho mohl chválit po celou věčnost.

Velká svatá Anno, jak daleko jsem od toho, abych ti byl podobný.

Tak snadno dávám průchod své netrpělivosti a sklíčenosti; tak snadno se vzdávám modlitby, když Bůh ihned neodpovídá na moje prosby.

Modlitba je klíčem ke všem nebeským pokladům a já se nemohu modlit, protože pro nedostatek důvěry moje slabá víra selhává, když se mi zdá, že Bůh otálí se svým milosrdenstvím.

Ó moje mocná ochránkyně, přijď mi na pomoc a vyslyš moje prosby… (zde uveďte svůj úmysl)

Učiň, aby, podporována příslibem Našeho Pána Ježíše Krista, stále rostla má vroucnost a důvěra v to, že Bůh, v Jeho dobrotě, mi může dát, stejně jako tobě, více, než o co se odvažuji žádat.

Budu stále pamatovat na to, že jsem stvořen pro nebe a ne pro zemi; pro věčnost a ne pro čas; proto musím především žádat o spásu své duše. Amen.

Svatá Anno, oroduj za nás!

Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.