Novéna ke sv. Anně

4. den (20.7.)

Žena, která ulehčuje smutku

Zamyšlení

Svatá Anna je dobrým příkladem pravdy, že Bůh se postará o ty, kteří mu jsou věrní. Uprostřed krizí v církvi vždy začínala velká obnova prostřednictvím duchovenstva a laiků, kteří byli ochotni bránit neměnné učení svaté Matky Církve za každou cenu.

“Svatá Anna nebyla ušetřena ani zkoušek, ani hořkostí. Bůh ji tvrdě zkoušel, a to zejména tím, že ustanovil, že bude muset tak dlouho čekat na Marii, své zaslíbené dítě. Po celá léta byl skrytý zármutek jejím každodenním chlebem.“

(„Dobrá sv. Anna“)

Modlitba novény

Slavná sv. Anno, naplněná soucitem s těmi, kteří tě vzývají, a s láskou k těm, kteří trpí pod tíhou svých starostí, poklekám k tvým nohám a pokorně tě prosím, vezmi mé prosby pod svou zvláštní ochranu.

(zde uveďte své prosby)

Prosím, doporuč mé prosby své dceři, Panně Marii, a položte je před trůn Našeho Pána Ježíše Krista. Nepřestávejte se za mě přimlouvat, dokud mým prosbám nebude vyhověno. Především mi ale vypros milost, abych se jednou mohl setkat s Bohem tváří v tvář a pak společně s tebou, s Pannou Marií a se všemi anděly a svatými Ho mohl chválit po celou věčnost.

Slavná svatá Anno, klečím v důvěře u tvých nohou, neboť ty jsi také zakusila hořkost a smutek života. Prosím, přimluv se za mou potřebu… (zde uveďte svůj úmysl)

Dobrá svatá Anno, která jsi mnoho trpěla během let, která předcházela tvému slavnému mateřství, prosím, pro všechna svá utrpení a ponížení, vyslyš mou modlitbu.

Modlím se k tobě, pro tvou lásku k tvému slavnému manželovi sv. Jáchymovi, pro vaši lásku k vašemu neposkvrněnému dítěti, pro radost, kterou jste cítili v okamžiku jejího šťastného narození, prosím neodmítej mne.

Požehnej mi, žehnej mé rodině a všem, kteří jsou mi milí, abychom jednou mohli společně s vámi žít ve slávě nebeské na věky věků. Amen.

Svatá Anno, oroduj za nás!

Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.