Novéna ke sv. Anně

3. den (19.7.)

Vzor vdaných žen a matek

Zamyšlení

Povoláním Svaté Anny zde na Zemi bylo být manželkou Jáchyma a matkou blahoslavené Panny Marie. Z tohoto důvodu je vzorem ctností pro vdané ženy a matky. Je také vzývána jako pomocnice těhotných, patronka bezdětných a ochránkyně vdov. Velmi dobře rozumí manželskému stavu, jeho zvláštním radostem a těžkostem, ale zejména jeho účelu.

“Svatá Anna přináší ženám, zejména v naší zmatené době, světlo k pochopení vznešeného cíle manželství… Naděje Církve je v dobrých křesťanských matkách; jejich synové a dcery zaplní kláštery a svatyně.“

(„Dobrá sv. Anna“)

Modlitba novény

Slavná sv. Anno, naplněná soucitem s těmi, kteří tě vzývají, a s láskou k těm, kteří trpí pod tíhou svých starostí, poklekám k tvým nohám a pokorně tě prosím, vezmi mé prosby pod svou zvláštní ochranu.

(zde uveďte svůj úmysl)“

Prosím, doporuč mé prosby své dceři, Panně Marii, a položte je před trůn Našeho Pána Ježíše Krista. Nepřestávejte se za mě přimlouvat, dokud mým prosbám nebude vyhověno. Především mi ale vypros milost, abych se jednou mohl setkat s Bohem tváří v tvář a pak společně s tebou, s Pannou Marií a se všemi anděly a svatými Ho mohl chválit po celou věčnost.

Ty, která jsi byla milovaná Ježíšem, Marií a Josefem, matko Královny nebes, vezmi nás a všechny, kteří jsou nám drazí, do své zvláštní péče.

Získej pro nás ctnosti, které jsi vštípila do srdce té, která byla předurčena stát se Matkou Boží, a milosti, kterými jsi ty sama byla obdarována.

Vznešený vzore křesťanského ženství, přimluv se, abychom byli schopni napodobit tvůj příklad v našich domovech a rodinách, vyslyš naše prosby a pomoz nám, aby… (zde uveďte svůj úmysl)

Strážkyně dětství Nejsvětější Panny Marie, vypros milosti potřebné pro všechny, kteří vstupují do manželského stavu, aby napodobováním tvých ctností mohli posvěcovat své domovy a vést duše svěřené jejich péči do věčné slávy. Amen.

Svatá Anno, oroduj za nás!

Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.