Novéna ke sv. Anně

2. den (18.7.)

Babička Pána Ježíše

Zamyšlení

Tento požehnaný titul babička Pána Ježíše je jedním z nejvyšších, jaký by si člověk mohl přát. Kvůli tomuto jejímu zvláštnímu vztahu s Naším Pánem můžeme svatou Annu s důvěrou požádat o jakoukoli laskavost. Modleme se za všechny ty, kteří potřebují posílení v katolické víře, nebo kteří odpadli a potřebují se do Církve vrátit. Stejně jako sv. Anna mateřsky hlídala svého vnuka na zemi, můžeme se k ní modlit za obranu v našich každodenních duchovních bitvách.

„Dobrá svatá Anno, jako pravá a věrná matka, nakloň své ucho k prosbám svých dětí; a tak jak je matčino srdce hluboce zasaženo při pohledu na trápení jejích dětí, tak se i mateřského srdce sv. Anny dotýkají prosby těch, kteří k ní přicházejí hledat útěchu a posilu.“

(„Dobrá sv. Anna“)

Modlitba novény

Slavná sv. Anno, naplněná soucitem s těmi, kteří tě vzývají, a s láskou k těm, kteří trpí pod tíhou svých starostí, poklekám k tvým nohám a pokorně tě prosím, vezmi mé prosby pod svou zvláštní ochranu.

(zde uveďte své prosby)

Prosím, doporuč mé prosby své dceři, Panně Marii, a položte je před trůn Našeho Pána Ježíše Krista. Nepřestávejte se za mě přimlouvat, dokud mým prosbám nebude vyhověno. Především mi ale vypros milost, abych se jednou mohl setkat s Bohem tváří v tvář a pak společně s tebou, s Pannou Marií a se všemi anděly a svatými Ho mohl chválit po celou věčnost.

Slavná svatá Anno, jak bys mohla nepřetékat láskyplností k hříšníkům, jako jsem já? Vždyť jsi babičkou toho, kdo pro nás prolil svou krev, a matkou té, kterou svatí nazývají obhájkyní hříšníků.

Proto se k tobě s důvěrou obracím se svými modlitbami.

Prosím, zastaň se mě před Pánem Ježíšem Kristem a Pannou Marií, aby mi na tvou přímluvu mohly být prominuty hříchy, aby mi byla dána milost vytrvalosti, lásky k Bohu, lásky k celému lidstvu a také zvláštní milost… (zde uveďte svůj úmysl)…_ kterou v současné době tolik potřebuji.

Ó nejmocnější ochránkyně, nedopusť abych ztratil svou duši, ale oroduj za mě, abych skrze zásluhy Pána Ježíše Krista a na přímluvu Panny Marie mohl dojít toho velikého štěstí, že se s nimi setkám na věčnosti a společně s tebou je budu moci milovat a chválit na věky věků. Amen.

Svatá Anno, oroduj za nás!

Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.