Novéna ke sv. Anně

1. den (17.7.)

Matka Naší Paní

Zamyšlení

Sv. Anna, spolu se svým manželem sv. Joachimem, se po mnoho let vroucně modlila, aby měli dítě. Když jí anděl oznámil její těhotenství, Anna hned odpověděla, že nabídne dítě jako dar Bohu. A tak ve věku tří let zasvětili svou dceru Marii, počatou bez poskvrny prvotního hříchu, Bohu.

Jáchym a Anna se skrze otevřenost vůči vůli Boží stali svatou rodinou. Jako katolíci, následující Boží vůli skrze učení a Tradici Církve, můžeme být v očích světa chápáni jako příliš radikální. Náš každodenní růženec a časté přijímání svátostí nám však pomáhá, bez ohledu na náš životní stav, praktikovat katolický způsob života, který si Bůh pro nás přeje.

“Svatá Anna, která je nádobou milostí, nikoli pouze jménem, ale vlastnictvím tohoto bohatého pokladu, byla Bohem vyvolena, aby pomáhala svému nejmilejšímu manželovi k dokonalé ctnosti; a její zbožná péče o jejich slavnou dceru byla největším prostředkem jejího vlastního posvěcení a její slávy v Církvi Boží až do konce věků.”

(Život svatých , P. Alban Butler)

Modlitba novény

Slavná sv. Anno, naplněná soucitem s těmi, kteří tě vzývají, a s láskou k těm, kteří trpí pod tíhou svých starostí, poklekám k tvým nohám a pokorně tě prosím, vezmi mé prosby pod svou zvláštní ochranu.

(zde uveďte svůj úmysl)“

Prosím, doporuč mé prosby své dceři, Panně Marii, a položte je před trůn Našeho Pána Ježíše Krista. Nepřestávejte se za mě přimlouvat, dokud mým prosbám nebude vyhověno. Především mi ale vypros milost, abych se jednou mohl setkat s Bohem tváří v tvář a pak společně s tebou, s Pannou Marií a se všemi anděly a svatými Ho mohl chválit po celou věčnost.

Velká svatá Anno, nesmazatelně vryj do mého srdce a do mé mysli slova, která obrátila a posvětila již tolik hříšníků: „Neboť co prospěje člověku, i kdyby celý svět získal, ale ztratil život věčný?“

Kéž toto je hlavní ovoce mých modliteb, kterými se budu tě snažit touto novénou uctít.

Klečíce u tvých nohou, prosím, podpoř mé rozhodnutí tě denně vzývat, a to nejen pro prospěch mých časných záležitostí a pro ochranu před nemocemi a utrpením, nýbrž především pro to, abych byl uchráněn od všech hříchů a získal věčnou spásu. Prosím také o zvláštní milost… (zde uveďte svůj úmysl)

Ó nejmocnější svatá Anno, nedopusť, abych ztratil svou duši, ale získej pro mne milost nebe, abych tam s tebou, s tvým požehnaným manželem a tvojí slavnou dcerou mohl pět chválu Nejsvětější a nejvyšší chvály hodné Trojici na věky věků. Amen.

Svatá Anno, oroduj za nás!

Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.