Květen je mariánským měsícem

10 způsobů, jak uctít Pannu Marii


Mnoho měsíců v Církvi je určeno různým pobožnostem. V listopadu se modlíme za věrné zemřelé, v červnu se ponořujeme do oceánu milosrdenství Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, květen je zasvěcen Matce Boží. Modlíš se za její přímluvu? Prosíš ji, aby tě vzala do své péče? Zasvěcuješ jí svou rodinu? Máš na to ještě čas – květen k tomu nabízí ideální příležitost.

Sv. Ludvík Maria Grignion de Montfort psal o Matce Boží Královně všech srdcí jako o „arcidílu Božího stvoření“. Připomeňme si 10 způsobů, jak lze uctít Královnu všech svatých:

 1. Začni den s Marií!

  Prvním gestem je hned ráno modlitba zasvěcení Ježíši skrze Neposkvrněné Srdce Mariino. To je garance zdaru započatého dne! Matka Tereza z Kalkaty, která se vyznačovala velikou láskou k Panně Marii, sestavila tuto doporučeníhodnou modlitbu: Maria, Matko Krista, dej mi své srdce, tak krásné, tak čisté, tak nezkažené, tak plné .lásky a pokory, abych mohla přijmout Krista pod způsobou chleba, abych Ho milovala tak, jak ty ho miluješ a sloužila Mu v Jeho skrytém utrpení i v nejchudších z chudých.

 2. Anděl Páně

  S touto tradiční modlitbou se k Panně Marii obracíme v poledne, ale když se ti nepodaří z jakýchkoliv důvodů obrátit se k ní přesně ve 12 hodin, tak můžeš tuto modlitbu přesunout na jinou dobu. Tato tradiční modlitba připomíná klíčovou přítomnost Panny Marie v tajemství spásy, tj. Vtělení, Umučení a smrti Pána Ježíše.

 3. Zasvěcení domu a rodiny jejímu Neposkvrněnému Srdci

  Vykonej si růžencovou novénu (devítidenní pobožnost s modlitbou celého růžence) a popros kněze o posvěcení obrazu Nejsvětější Panny Marie s úmyslem, aby ona tvému domu a rodině vyprošovala Boží požehnání. Díky její přímluvě ho nebeský Otec udělí tobě i všem obyvatelům tvého domu.

 4. Nezapomeň zasvětit i sebe!

  Církev má pro nás připraveny různé formy zasvěcení Neposkvrněnému Srdci. Zvlášť doporučeníhodné jsou modlitby zasvěcení světců Církve, např. vzpomenutého Ludvíka Grigniona de Montfort nebo Maxmiliána Kolbeho (pozn. překl.: jsou k dispozici na internetu). Tento úkon zbožnosti může tvůj život radikálně změnit. Lze ho opakovat každým rokem v měsíci květnu.

 5. Následuj svatou Bohorodičku!

  Jestli máme opravdu někoho rádi, tak ho chceme lépe poznat, směřovat za ním a následovat všechny jeho dobré vlastnosti, které Církev nazývá ctnosti. Když následuješ ctnosti Mariiny, nacházíš se na přímé cestě ke svatosti. Jaké to jsou ctnosti? Všechny je popsal sv. Ludvík Grignion ve své knize „O pravé pobožnosti k Panně Marii“ (Praha 1948): především hluboká pokora, živá víra, poslušnost Bohu a Církvi, častá modlitba, sebezápor, čistota srdce, trpělivost, andělská dobrota a moudrost.

 6. Pokušení? Vzývej naši Paní!

  Náš život je neustálým bojem až do smrti. Bojovat se satanem a pokušeními těla a světa sami – to nemusí skončit dobře. Co tedy dělat? Při pokušeních prosit o pomoc Pannu Marii. Satan se jejího jména přímo panicky bojí! Stačí při pokušení pomodlit se zbožně Zdrávas Maria.

  Nesmíme zapomínat, že Panna Maria je generálem vojska andělů. Na její povel budou poražení všichni zlí duchové, všichni nepřátelé naší čistoty. Dosvědčuje to mnoho světců – František Sáleský se často ocital v silném pokušení poddání se zoufalství, ale přemohl je modlitbou k Matce Boží. Antonín Maria Claret byl pokoušen ke hříchu proti pohlavní čistotě a díky vroucím modlitbám k Matce Boží ďábel opustil jeho srdce, Antonín se nakonec stal řeholníkem a pomáhal lidem v podobné situaci ďábelského pokušení. Proto i ty se obracej k Panně Marii!

 7. Maria v liturgickém roku – ty dny jsou pro tebe!

  Už jsi poznal mocnou přítomnost Panny Marie v mystickém Těle Krista, jakým je Církev? Obzvlášť důležité je poznat její přítomnost v liturgickém roku – máme mnoho mariánských svátků, jež svědčí o obrovské mariánské zbožnosti u věřícího lidu. Matka Boží má proto zvláštní místo v církevním kalendáři – je koneckonců Matkou Církve.

 8. Čtěme o Královně andělů

  Abychom byli věrnými a zbožnými dětmi Mariinými, potřebujeme duchovní a intelektuální formaci – musíme proto pečovat jak o zbožnost, tak i o znalost nauky. Samotná nauka, ale bez upřímného vztahu a oddání se Marii, může být suchá a jalová. Naopak zase mariánská zbožnost, ale bez nauky, bez znalosti katechismu, může lehko sklouznout k prázdnému sentimentalismu. Proto je nutno se vzdělávat o Panně Marii četbou církevně schválených textů, zejména sv. Ludvíka Grigniona, sv. Maxmiliána Kolbeho, sv. Petra Canisia aj.

 9. Staň se mariánským apoštolem!

  Jedním z nejznámějších mariánských světců nové doby je sv. Maxmilián Kolbe. Vyznačoval se mimořádnou láskou k Matce Spasitele. Jednou z metod, kterou navrhoval, byla pobožnost k Neposkvrněné se zázračnou medailkou, nazývá ji duchovní střelou, víme, že se jí připisují četné zázraky, zejména obrácení na pravou katolickou víru. To je pádným důvodem, proč se modlit se zázračnou medailkou.

  Můžeš se také připojit ke skupině osob milujících zejména Pannu Marii Fatimskou – apoštolé Fatimy jsou lidmi dobré vůle, jejichž přáním je náprava světa a obrácení hříšníků – právě v rámci poselství Matky Boží z Fatimy.

 10. Učiň růženec základem svého života!

  Matka Boží ve svém zjevení ve Fatimě celkem šestkrát naléhala, aby se lidé modlili růženec. Cožpak lze odmítnout tuto šestinásobnou prosbu vlastní Matky?

Zdroj: Článek „Maj miesiącem Maryi! 10 sposobów na uczczenie Matki Najświętszej“ in www.pch24.pl 1. 5. 2924