Biskup mons. Athanasius Schneider: Modlitba za vítězství katolické víry


Všemohoucí Bože, Otče, Synu a Duchu Svatý, klekáme před Tvým Majestátem a vzdáváme Ti z hloubi našeho srdce díky za neocenitelný dar katolické víry, který jsi nám ráčil zjevit skrze Ježíše Krista, pravého Boha a pravého Člověka. Toto Boží světlo jsme obdrželi na křtu svatém a slíbili jsme Ti uchovat ho neporušené až do smrti.

Rozmnožuj v nás dar katolické víry! Ať ji posiluje a utvrzuje Tvá milost. Prohlubuj v nás každodenní poznání její krásy a hloubky, abychom žili v hluboké radosti Tvé Božské pravdy a byli ochotni obětovat všechno, jen abychom nepřistoupili na kompromis nebo zradu této víry. Dej nám milost, abychom byli připraveni přinést oběť i za jeden jediný článek Creda.

Přijmi milostivě náš akt pokorného zadostiučinění za všechny hříchy spáchané proti katolické víře laiky i duchovními, zvláště pak duchovními ve vysokém postavení v Církvi, kteří navzdory slavnostní přísaze složené v den svěcení, že budou učiteli a obránci integrity katolické víry, se stali hlasateli herezí a tímto jedem otrávili jím svěřený ovčinec a povážlivě urazili Božský Majestát Ježíše Krista, vtělené Pravdy.

Uděl nám milost, abychom v nadpřirozeném světle víry posuzovali všechny události našeho života včetně obrovských zkoušek, jimž je vystavena naše svatá matka Církev. Pomoz nám, abychom uvěřili, že z beznadějné duchovní pouště naší doby vyvoláš nový rozkvět víry, který ozdobí zahradu Církve novými plody a zahájí její novou éru.

Pevně věříme, že katolická víra je jedinou pravdivou vírou a náboženstvím, k jejímuž dobrovolnému přijetí zveš každého člověka. Kéž svatá, katolická a apoštolská víra triumfuje v Církvi i ve světě na přímluvu Nejsvětější Panny Marie, přemožitelky všech bludů, a mnoha mučedníků a vyznavačů víry, aby žádná duše nebyla zatracena, nýbrž dospěla k poznání Ježíše Krista, jediného Spasitele lidského pokolení, a díky pravé víře a spravedlivému životu dosáhla věčné blaženosti v Tobě, Nejsvětější Trojice, Otče, Synu i Duchu Svatý! Tobě buď čest a sláva na věky věků. Amen.

Zdroj: Bp Athanasius Schneider: Modlitwa o tryumf wiary katolickiej in www.pch24.pl, 12. 8. 2023

(překlad PhDr. Radomír Malý)