Novéna Svatodušní


Dozněly večerní zvony svátku Nanebevstoupení Páně, Církev končí nešpory toužebnou antifonou: „Ó Králi slávy…“ a my spolu s apoštoly sestupujeme s hory Olivetské, abychom poslušni posledního rozkazu Páně tiše se připravovali na příchod slíbeného Utěšitele. Jest to první novéna, která kdy byla konána, a my ji konáme spolu s Neposkvrněnou Pannou – čest, o niž se s ní sdílí jedině novéna vánoční. Čím jest advent Vánocům, quadragesima Velikonocům, tím jest tato novéna Letnicím – dobou přípravy k přijetí co možná nejhojnějších milostí. Tam jsme se připravovali na příchod Syna Božího, Spasitele světa, zde se připravujeme na příchod Ducha sv., osvěcovatele a posvětitele našich duší. V jakém duchu máme tuto novénu konat?

  1. V duchu touhy. Božský Spasitel sám snažil se roznítit při poslední večeři v srdcích apoštolů co možno největší touhu po Utěšiteli, všechny modlitby Církve k Duchu sv. jsou proniknuty nejvroucnější touhou („Přijď, Duchu svatý…“), vzývání Ducha sv. koná Církev vždy kleče.
  2. Na modlitbách, po příkladě apoštolů. Milost Ducha sv. si můžeme jen pokornou modlitbou vyprosit, a čím usilovnější naše prosby, tím hojnější jeho dary.
  3. V duchu odloučenosti od světa, s myslí sebranou po příkladě týchž apoštolů, kteří očekávali jeho příchod v ústraní večeřadla na Sioně. Rozptýlenost, rámus a neklid nezřízených světských starostí, duši docela pohlcujících, uzavírá srdce příchodu a působení Ducha sv. a činí je nevnímavým pro jeho svatá vnuknutí.
  4. Se srdcem čistým. „Ty srdce čistá miluješ.“ Není větší překážky milostiplnému působení Ducha svatosti, není, co by činilo duši neschopnější k přijetí jeho milosti, než nedostatek čistoty. „Do srdce nečistého nevejde moudrost.“
  5. V duchu pokory, svornosti a lásky, aby zmizela poslední stopa všeho, co by se stavělo mezi nás a Ducha sv., Ducha jednoty a milování.

1. den (pátek)
2. den (sobota)
3. den (nedělě)
4. den (pondělí)
5. den (úterý)
6. den (středa)
7. den (čtvrtek)
8. den (pátek)
9. den (sobota)

P. Konrád M. Kubeš, T. J.: Ve šlépějích Neposkvrněné, 1935, Brno, církevně schváleno.


Ke stažení:
 Novéna statodušní
 Litanie k nejsvětějšímu Jménu Ježíš
(určeno pro oboustraný tisk A4 a k přehnutí na A5)