Novéna ke Zvěstování Panny Marie


Úvod

Každý den novény začínají modlitby hymnem Veni Sancte Spiritus / Přijď, ó Duchu přesvatý (Cyrilometodějský kancionál č. 112, tzv. Jednotný kancionál č. 422, Dědictví otců č. 333).

Veni Sancte Spiritus

Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis tuæ rádium.

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.

In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.

O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.

Sine tuo númine,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.

Amen.

Přijď, ó Duchu přesvatý

Přijď ó Duchu přesvatý,
rač paprsek bohatý
světla svého v nás vylít.

Přijdi, Otče nebohých,
dárce darů přemnohých,
rač nám mysli osvítit.

Božský Utěšiteli,
něžný duší příteli
rač nás mile zotavit.

V práci libý pokoji,
smiřiteli v rozbroji
rač nás v pláči utišit.

Světlo duši blažící,
srdce v Tebe věřící
rač milostně naplnit.

Člověk bez Tvé pomoci
slábne a je bez moci,
vše mu může uškodit.

Skvrny z našich duší smaž
a vyprahlá srdce svlaž,
raněné rač vyhojit.

Srovnej co je zkřiveno,
zahřej co je studeno
a nedej nám zabloudit.

Rač nás v Tebe věřící,
vroucně Tebe prosící
dary sedmi podělit.

Uděl v ctnosti prospěchu,
V smrti dodej útěchu
A dej v radost věčnou vjít.

Amen.

Modlitby na jednotlivé dny

I. den (obvykle 16.3.)

Ctím a obdivuji Tě, ó nejsvětější Panno Maria, která jsi ze všech tvorů před Bohem ta nejpokornější. Ctím tě v tu dobu, kdy v den Tvého zvěstování Tě On povýšil do nejvznešenější důstojnosti své Matky. Ach dej, ó vznešená Panno, ať já bídný hříšník poznám, že nejsem nic a nechť se už konečně rád ze srdce pokořuji každému.

II. den (obvykle 17.3.)

Ó nejsvětější Panno Maria, když jsi byla pozdravena zvěstujícím archandělem Gabrielem a od Boha povýšena nad veškeré sbory andělské, nazvala ses služebnicí Páně, řkouc: „Ejhle, dívka Páně“. Ach, vypros i mně pravé pokory a opravdové čistoty andělské, abych žil takovým životem, jímž bych si vždy zasluhoval požehnání Božího.

III. den (obvykle 18.3.)

Raduji se s Tebou, Panno nejblahoslavenější, jež na pouhé „staniž se“, s takovu ponížeností pronesené, do lůna jsi Slovo Boží přijala z lůna Otce věčného. Ach, drž vždy mé srdce vzhůru k Pánu Bohu a s Bohem v mém srdci Jeho milost udrž, abych vždy srdečně mohl blahoslaviti Tvé „staniž se“, říkaje nábožně: „Ó mocné staniž se, ó velepomocné staniž se, ó staniž se nad každé jiné cti nejhodnější“ (sv. Tomáš z Villanovy).

IV. den (obvykle 19.3.)

Ó vznešená Panno Maria, kterou v den zvěstování archanděl Gabriel tak ochotnou nalezl a tak odevzdanou do vůle Boží, která jsi s ochotou vyplnila tužbu nejsvětější Trojice, jež na vykoupení světa žádala Tvého svolení, ó dej mi, abych v každém případu, ve šťastném i v nešťastném, k Pánu Bohu se obrátil a do Jeho svaté vůle se odevzdávaje, abych říkával: „Staniž se, staniž se mi podle slova Tvého“.

V. den (obvykle 20.3.)

Dobře chápu, ó nejsvětější Panno Maria, že svou poddajností tak úzce jsi se spojila s Pánem Bohem, kteréžto vznešené spojení tvoru jinému není možné: „Více s Bohem nemohla se sloučiti, leč by sama byla Bohem“, říká sv. Albert Veliký; avšak já zardívám se, vida, že já svými hříchy tak velice jsem od Pána Boha odloučen. Ach! Matko dobrotivá, Ty budiž mně nápomocnou, ať srdečně toho oželím, abych zase v jedno byl sloučen s Tvým drahým Ježíšem.

VI. den (obvykle 21.3.)

Ježto Ty, ó nejsvětější Panno Maria, která jsi se ve své stydlivosti ulekla při zjevení sv. Gabriela archanděla v komůrce své, stydím se já nyní za svou pýchu a hrdost, s jakou objevil jsem se před Tebou, pročež pro Tvou pokoru, které není rovno, „která lidem porodila Boha, otevřela nebe a duše z pekla vysvobodila“ (sv. Augustin), žádám Tebe, abys mne vytrhla z hlubiny mých hříchů a přivedla mne ke spasení.

VII. den (obvykle 22.3.)

Ač nečistý mám jazyk, ó Panno nejčistější, přece se stále opovažuji pozdravovat Tě slovy: „Zdrávas, zdrávas milosti plná“ a srdečně Tě žádám, abys duši mé aspoň trošku udělila z té přehojné milosti, kterou jsi naplněna byla, když sestoupil v Tebe Duch svatý.

VIII. den (obvykle 23.3.)

Věřím, ó nejsvětější Panno Maria, že Pán Bůh všemohoucí, jenž vždy byl s Tebou od početí Tvého - „Pán s Tebou“ - nyní tím více je s Tebou spojen v jedno, vtělen z Tvého nejčistšího lůna, i žádám Tebe, dej mi, ať celým srdcem jsem vždy spojen s tímže Pánem, s drahým mým Ježíšem, ať mne s Ním sloučí milost posvěcující.

IX. den (obvykle 24.3.)

Ó požehnej mé srdce, požehnej mou duši, ó nejsvětější Panno Maria, jako Tebe Pán Bůh navždy požehnal mezi všemi ženami „požehnaná Tys mezi ženami“; neboť důvěřuji najisto, jestliže Ty, drahá moje Matko, požehnáš mne nyní v životě, že požehnán budu pak i po smrti ve slávě věčné.

Závěr

Zdrávas Maria…

Loretánské litanie

Pane, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.
Duchu, Svatý, Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás.
Svatá Panno panen, oroduj za nás.
Matko Kristova, oroduj za nás.
Matko Církve, oroduj za nás.
Matko božské milosti, oroduj za nás.
Matko nejčistší, oroduj za nás.
Matko nejcudnější, oroduj za nás.
Matko neporušená, oroduj za nás.
Matko neposkvrněná, oroduj za nás.
Matko přemilá, oroduj za nás.
Matko obdivuhodná, oroduj za nás.
Matko dobré rady, oroduj za nás.
Matko Stvořitelova, oroduj za nás.
Matko Spasitelova, oroduj za nás.

Panno nejmoudřejší, oroduj za nás.
Panno ctihodná, oroduj za nás.
Panno slavná, oroduj za nás.
Panno mocná, oroduj za nás.
Panno dobrotivá, oroduj za nás.
Panno věrná, oroduj za nás.
Zrcadlo spravedlnosti, oroduj za nás.
Stolice moudrosti, oroduj za nás.
Příčino naší radosti, oroduj za nás.
Stánku duchovní, oroduj za nás.
Stánku ctihodný, oroduj za nás.
Vznešený stánku zbožnosti, oroduj za nás.
Růže tajemná, oroduj za nás.
Věži Davidova, oroduj za nás.
Věži z kosti slonové, oroduj za nás.
Dome zlatý, oroduj za nás.
Archo úmluvy, oroduj za nás.
Bráno nebeská, oroduj za nás.
Hvězdo jitřní, oroduj za nás.
Uzdravení nemocných, oroduj za nás.
Útočiště hříšníků, oroduj za nás.
Těšitelko zarmoucených, oroduj za nás.
Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

Královno andělů, oroduj za nás.
Královno patriarchů, oroduj za nás.
Královno proroků, oroduj za nás.
Královno apoštolů, oroduj za nás.
Královno mučedníků, oroduj za nás.
Královno vyznavačů, oroduj za nás.
Královno panen, oroduj za nás.
Královno všech svatých, oroduj za nás.
Královno počatá bez poskvrny hříchu prvotného, oroduj za nás.
Královno na nebe vzatá, oroduj za nás.
Královno posvátného růžence, oroduj za nás.
Královno rodin, oroduj za nás.
Královno míru, oroduj za nás.

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť nám Pane.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, vyslyš nás Pane.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Uznej mě za hodna chváliti Tebe, Panno přesvatá.
Dej mi sílu proti Tvým nepřátelům.

Modleme se:

Uděl nám, milosrdný Bože, ochranu v naší křehkosti, abychom, slavíce památku svaté Boží Rodičky, na její přímluvu povstali ze svých nepravostí. Skrze téhož Krista, Pána našeho.
Amen.

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
A Ona počala z Ducha svatého.

Modleme se:

Bože, jenž jsi chtěl, aby ze života blahoslavené Panny Marie Slovo Tvé, andělem zvěstované, tělem učiněno bylo: dej nám, prosícím Tebe, kteří Rodičku Boží opravdu oslavujeme, ať nám u Tebe svým orodováním pomáhá. Amen.

Šmýd, T.: Poklad církve svaté, Praha, 1877 (mírně jazykově upraveno)

text litanií: Cyrilometodějský kancionál č. 233 (viz také Dědictví otců č. 564 a 931 latinsky a tzv. Jednotný kacionál č. 67)