Novéna ke sv. Josefovi


Modlitba k sv. Josefovi na začátku novény

Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu. Žádám tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce Mariino. Ty, který mocně pomáháš ve všech životních situacích a dokážeš pomoci i tehdy, když si nikdo neví rady, obrať svůj otcovský zrak na záležitosti svých dětí. V obtížích, v utrpení, které mě tíží, utíkám se s důvěrou k tobě. Vezmi, prosím, do svých laskavých dlaní tu závažnou a obtížnou záležitost, která je příčinou mého nepokoje. Učiň, aby její šťastné vyřešení přineslo chválu Bohu a prospělo tvému oddanému ctiteli.

Milovaný svatý Josefe, ty který jsi nikdy nebyl nadarmo vzývaný, přimlouvej se za mne u Pána Ježíše, pros Pannu Marii. Buď mým orodovníkem u božského Syna, jemuž jsi byl na zemi otcem, živitelem, milujícím a věrným ochráncem. Buď mým orodovníkem u Panny Marie, které jsi byl tak hluboce milujícím a milovaným snoubencem. Přidej k celé své chvále i jméno orodovníka v těžké záležitosti, kterou ti svěřuji. Věřím z celého srdce, že můžeš vyslyšet mou prosbu (…) a zbavit mě starostí, které mě tíží, a hořkosti, kterou je naplněna má duše. Mám velkou důvěru, že v ničem neopomeneš pomoci mně ztrápenému, jenž tě snažně žádá o přispění.

Klečím u tvých nohou, dobrý svatý Josefe, a naléhavě tě žádám, shlédni na moje prosby a na moje slzy a přikryj mě pláštěm své ochrany. Amen.

I. den (10.3.) – Patron a vzor snoubenců

Zamyšlení:

Bůh zjevil sv. Josefovi skrze anděla tajemství příchodu Syna Božího na svět. Svatý Josef, poslušný vnuknutí Božího, přijal pod svou střechu Marii v požehnaném stavu. Tím poskytl přístřeší samému Ježíši - Vykupiteli světa, kterého Panna Maria přinesla pod svým srdcem do jeho domu. Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa všechny snoubence a ty, kteří mají v úmyslu založit rodinu.

Modleme se:

Prosíme tě, Bože, pro zásluhy sv. Josefa, snoubence Nejsvětější Bohorodičky a Ochránce sv. Rodiny, požehnej snoubencům, kteří touží založit rodinný krb. Naplň jejich srdce duchem lásky, oběti a zbožnosti. Když na sebe berou tento úkol, ať tak činí podle vzoru sv. Josefa a svěřují s důvěrou budoucnost vznikající rodiny do milujících rukou Božích. Svatý Josefe, ubytuj se v jejich domě spolu s Pánem Ježíšem a Pannou Marií. Amen.

Litanie k svatému Josefovi… Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…

Svatý Josefe, patrone snoubenců, oroduj za nás!

II. den (11.3.) – Ochránce lidí bez domova

Zamyšlení:

Svatého Josefa velmi bolelo, že nemůže v Betlémě nalézt důstojné místo pro narození očekávaného Spasitele. Tu bolest však snášel mlčky, pokorně odevzdaný do vůle Boží, plný živé důvěry v Boží Prozřetelnost. Bez reptání snášel všechny nesnáze a obtíže, které ho v životě potkaly. Svěřme Bohu a ochraně svatého Josefa rodiny bez domova, hledající byt a strádající pro nepostačující bydlení.

Modleme se:

Svatý Josefe, ty znáš bolesti a utrpení vzešlé ze starostí o střechu nad hlavou. Sám jsi to zakusil jak v Betlémě, tak na útěku v Egyptě. Vezmi pod svou ochranu rodiny, které nemají byt, zvláště pak matky s malými dětmi a ty všechny, kteří jsou nuceni žít za hranicemi své vlasti. Postarej se o matky v požehnaném stavu a všechny rodiny, čekající na narození dítěte. Nauč je snášet v tichosti a pokojně nejistotu zítřka a všechny životní nesnáze s důvěrou v Boží Prozřetelnost.

Litanie k svatému Josefovi… Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…

Svatý Josefe, ochránce lidí bez domova, oroduj za nás!

III. den (12.3.) – Patron otců rodin

Zamyšlení:

Svatý Josef očekával s velkým dojetím narození Ježíše Krista. Klaněl se Božímu Dítěti, které bylo v Betlémě položeno do chudých jeslí na slámu. Ve vyhnanství v Egyptě bděl nad jeho bezpečím, v Nazaretě obstarával všechny životní potřeby Syna Božího. Jako pěstoun Pána Ježíše byl stále u něho, bydlil, pracoval, modlil se s ním. Ježíš pak, když byl dítětem a mladíkem, miloval svatého Josefa a vážil si ho jako dobré dítě. Modleme se za otce, kteří plní svou otcovskou úlohu s obtížemi, a to ne vždy z vlastní viny. Nechť s pomocí svatého Josefa zodpovědně plní povinnosti hlavy rodiny.

Modleme se:

Svatý Josefe, vzore a patrone všech otců rodin, nauč je křesťansky chápat povinnosti. Naplňuj opravdovou radostí srdce rodičů, kteří předávají život svým dětem. Nechť se otcové starají o své rodiny tak, jako ty jsi pečoval o svatou rodinu v Nazaretě. Ať žijí svůj rodinný život s Ježíšem. Vypros jim, aby je žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha a ochladit jejich vzájemnou lásku. Svatý Josefe, poruč Bohu všechny otce, kteří se starají o své rodiny, a zvláště ty, kteří své povinnosti vykonávají jen s obtížemi. Amen.

Litanie k svatému Josefovi… Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…

Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás!

IV. den (13.3.) – Ochránce chudých

Zamyšlení:

Svatá Rodina se počítala mezi chudé. Neměli majetek kromě toho, co těžkou prací získal svatý Josef. Ten jako hlava rodiny jistě těžce nesl, že Kristu nemůže zajistit blahobyt a podmínky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježíš chtěl bydlet a žít právě v takové rodině. Nemůžeme pochybovat, že svatý Josef vynikal mezi svými sousedy a příbuznými. Jistě byl ochotný, štědrý a starostlivý o dobro druhých. Byl vždy připraven pomáhat a přispět dobrou radou. Nemohl přece jednat jinak, když plnil tak vznešený úkol a čestnou povinnost. Modleme se za chudé rodiny a za ty, kdo se o své hmotné statky dokáží dělit s těmi, kteří jsou chudší než oni.

Modleme se:

Svatý Josefe, ty jsi byl chudý a nestyděl ses za svou bídu, bez reptání jsi žil ve shodě s vůlí Boží. Posiluj v našich srdcích živou víru, že Bůh nikdy neopustí ty, kteří v něj doufají a věrmě mu slouží. Vypros potřebné milosti všem, kdo trpí nedostatkem. Těm pak, kteří spěchají pomoci chudým rodinám duchovně, i hmotně a dělí se o svůj majetek, nechť Bůh dá štěstí v životě a bohatou odměnu na věčnosti. Amen.

Litanie k svatému Josefovi… Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…

Svatý Josefe, ochránce chudých, oroduj za nás!

V. den (14.3.) – Vzor pracujících

Zamyšlení:

Práce je povinností každého člověka, a ani svatý Josef, když ho Bůh vybral za pěstouna Syna Božího, nebyl od ní osvobozen. Jako tesař těžce pracoval, aby uživil svatou Rodinu. Zakusil nejistotu zítřka i tíhu podstoupených námah. Pán Ježíš nepochbyně pomáhal svému pěstounovi jako dorůstající mladík i jako dospělý muž. Modleme se za lidi, kteří těžce pracují, aby uživili sebe a své rodiny. Prosme Boha zvláště za nezaměstnané, aby dokázali zajistit výživu u svých nejbližších nalezením dobrého zaměstnání.

Modleme se:

Svatý Josefe, který znáš cenu dřiny a pot těžké práce, kterou jsi vykonával, abys svaté Rodině zajistil důstojné životní podmínky, prosíme tě, zahrň péčí svým starostlivým otcovským srdcem všechny těžce pracující. Vezmi je pod svou ochranu. Nechť všichni obdrží spravedlivou mzdu za svou práci, aby jejich rodiny netrpěly hladem a nežily v nedostatku. Nezapomínej, živiteli svaté Rodiny, na ty, kteří nemají práci a marně ji hledají.

Litanie k svatému Josefovi… Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…

Svatý Josefe, vzore pracujících, oroduj za nás!

VI. den (15.3.) – Příklad modlitby

Zamyšlení:

Svatý Josef, Ježíšův pěstoun žil, pracoval a modlil se v jeho přítomnosti. Vědomí, že všechno koná pro Boha, když pečuje o jeho Syna, dávalo mu sílu a vytrvalost. Tím spíše, že téměř na každém kroku odměňovala Ježíšova přítomnost vynaložené úsilí a oběti, které ve svém životě přinášel. Žil s ním den po dni, opatřoval výživu a oděv tomu, na kterého čekali proroci a toužili jej spatřit a aspoň se ho dotknout. Modleme se, abychom stejně jako svatý Josef všechno konali v Ježíšově přítomnosti, prožívali jeho blízkost v hlubokém ponoření do modlitby, a byli si vědomi Boží přítomnosti.

Modleme se:

Svatý Josefe, ty jsi žil, pracoval a modlil se v Ježíšově přítomnosti. Hleděl jsi na něj s vírou a z jeho blízkosti jsi čerpal sílu k horlivému plnění každodenních úkolů. Nauč nás neustále pamatovat na přítomnost Boží v našem životě, abychom žili a plnili své povinnosti s myšlenkou na to, že Ježíš je přítomen v našich domovech a v našich srdcích. Prosíme tě za všechny, kdo svou každodenní práci provázejí zbožnou modlitbou, i za nás a za naše nejbližší, abychom uměli spojovat veškerou svou činnost s vroucí modlitbou a s vědomím toho, že Bůh vidí všechno a neustále nás provází svou ochranou. Amen.

Litanie k svatému Josefovi… Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…

Svatý Josefe, příklade modlitby, oroduj za nás!

VII. den (16.3.) – Věrně v Boha doufající

Zamyšlení:

V životě svatého Josefa obdivujeme jeho velkou víru a důvěru v Pána Boha. Jak vroucně a poslušně uskutečňuje vůli Boží! Pán Bůh rozptýlil jeho pochybnosti a odměnil jeho víru, když přijímá Marii do svého domu. Poslušně zachraňuje Dítě Ježíše útěkem do Egypta, z vůle Boží se navrací do Nazareta. S bolestí v srdci hledá Ježíše během pouti do Jeruzaléma. V duchu víry, důvěry, poslušnosti a zbožnosti uskutečňuje životní úkol, který mu Bůh určil. Při všech událostech svého života důvěřuje dobrému Bohu, že všechno, co je mu uloženo vykonat, je z jeho vůle. Prosme svatého Josefa, aby nás naučil věrnosti; ve zbožné důvěře v Boha, nechť podpírá ty, kteří jsou nedůvěřiví, nebo důvěru ztratili v těžkostech života.

Modleme se:

Svatý Josefe, náš vzore a patrone, jsi pro nás zvláštním příkladem jak přijímat vůli Boží ve všedním životě. Nesmíme ji nikdy pustit ze zřetele. Přebýval jsi, svatý Josefe, v blízkosti Ježíše a Marie ve své všední každodennosti. Řídil ses vždycky při svém rozhodování vůlí Boží, a věřil jsi bezmezně hlasu, který jsi uslyšel v hloubi svého srdce. Nauč nás naslouchat hlasu Prozřetelnosti, kterým Bůh řídí náš život a naše kroky v pozemském životě a obrací je k životu věčnému. Amen.

Litanie k svatému Josefovi… Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…

Svatý Josefe, věrně doufající v Boha, oroduj za nás!

VIII. den (17.3.) – Patron umírajících

Zamyšlení:

Svatý Josef jako hlava svaté Rodiny umíral podle tradice v přítomnosti Ježíše a Marie. Celý život se staral o jejich bezpečí. Namáhal se, aby jim zajistil náležité životní podmínky. Svoje povinnosti hlavy rodiny plnil svědomitě a poctivě. Není možné pochybovat, že Ježíš i Maria chovali úctu a lásku ke svému živiteli. Tím spíše ho svou péčí zahrnovali v závěru jeho pozemských dnů. Jak bezpečně se tehdy cítil svatý Josef, když u svého smrtelného lůžka viděl ty Nejsvětější Osoby! Svěřme všechny umírající, kteří se blíží konci svého života, a také hodinu své smrti orodování svatého Josefa, patrona šťastně umírajících.

Modleme se:

Svatý Josefe, který jsi pozemský život zakončil na rukou Ježíše a Marie, vypros nám vytrvalou lásku k Bohu do konce našeho pozemského putování, a spolu s Ježíšem a Marií přijď pro nás v poslední hodině našeho života, abychom mohli šťastně vejít do království světla a pokoje. Svěřujeme ti všechny, kteří se blíží konci svého pozemského putování. Ať šťastně odejdou z tohoto světa v přítomnosti Ježíšově, Mariině a tvé, patrone umírajících!

Litanie k svatému Josefovi… Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…

Svatý Josefe, patrone umírajících, oroduj za nás!

IX. den (18.3.) – Orodovník v nebi

Zamyšlení:

Bůh, který svěřil svatému Josefovi ochranu svého Syna, Ježíše a jeho Neposkvrněné matky na zemi, hojně mu odplatil tu věrnou službu štěstím v nebi. A my, kteří vzhlížíme k osobě tohoto svatého muže jako ke svému vzoru zde na zemi, považujeme jej také za svého orodovníka před Božím trůnem v nebi. Obracíme se k němu s prosbou o pomoc, abychom, když žijeme podle jeho příkladu pokorně jako on, umírali jednou také v přítomnosti Ježíše a Marie a hleděli spolu s ním na tvář Boží. Svěřujme se vždycky orodování svatého Josefa, zvláště v různých potřebách a obtížných životních situacích.

Modleme se:

Svatý Josefe, ty jsi jako muž spravedlivý a zbožný, milující snoubenec Mariin, jako ochránce a pěstoun Ježíšův byl v nebi zvláště oslaven. Buď vždycky naším orodovníkem před tváří Boží, abychom s Tvou pomocí svatě žili šťastně umírali a od Boha obdrželi věčnou radost. Pomoz nám, abychom po své smrti obdrželi z rukou samotného Otce našeho v nebi příbytek, který nám Ježíš připravil ve svém království. Amen.

Litanie k svatému Josefovi… Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…

Svatý Josefe, orodovníku v nebi, přimlouvej se za nás!

Zakončení novény

Svatý Josefe, Pomocníku ve všech potřebách a Těšiteli zarmoucených, trpících, ukřivděných a pokořených, přijmi laskavě tuto novénu modliteb, které vysíláme k samému Bohu v nebi skrze tebe jako svého mocného zastánce. Můj Ochránce, vyslyše moje volání a předlož Kristu moje prosby. Bůh ti na zemi určil úlohu Ochránce svého Syna. Máš tedy zvláštní dar snadného přístupu k Srdci našeho Spasitele. Pro všechny přednosti, kterými jsi byl vyznamenán, prosím tě pokorně: měj ohled na mou slabost a vypros mi tu milost, aby mě Bůh ve svém milosrdenství vyslyšel v záležitostech, ve kterých se na něho obracím s důvěrou tvým prostřednictvím, pokud splnění mých proseb není na škodu mému spasení. Nechť moje volání, podpořené tvou přímluvou, dojde k Bohu. Já pak, slabý člověk, vyslyšený ve své záležitosti (…), učiním všechno, abych svým životem za to děkoval Bohu i tobě, můj svatý patrone a ochránce. Amen.

Litanie ke sv. Josefovi

Pane, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás!
Svatý Josefe, oroduj za nás!
Slavný potomku Davidův, oroduj za nás!
Světlo patriarchů, oroduj za nás!
Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za nás!
Cudný ochránce Svaté Panny, oroduj za nás!
Pěstoune Syna Božího, oroduj za nás!
Bedlivý strážce Kristův, oroduj za nás!
Hlavo Svaté rodiny, oroduj za nás!
Josefe nejspravedlivější, oroduj za nás!
Josefe nejčistotnější, oroduj za nás!
Josefe nejmoudřejší, oroduj za nás!
Josefe nejstatečnější, oroduj za nás!
Josefe nejposlušnější, oroduj za nás!
Josefe nejvěrnější, oroduj za nás!
Zrcadlo trpělivosti, oroduj za nás!
Milovníku chudoby, oroduj za nás!
Vzore dělníků, oroduj za nás!
Ozdobo domácího života, oroduj za nás!
Ochránce panen, oroduj za nás!
Oporo rodin, oroduj za nás!
Útěcho ubohých, oroduj za nás!
Naděje nemocných, oroduj za nás!
Patrone umírajících, oroduj za nás!
Postrachu zlých duchů, oroduj za nás!
Ochránce Církve svaté, oroduj za nás!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Ustanovil ho pánem domu svého,
a správcem všeho statku svého.

Modleme se:

Bože, který jsi ráčil ve své nevýslovné prozřetelnosti vyvolit svatého Josefa za snoubence své nejsvětější Rodičky, dej prosíme, abychom si toho, kterého uctíváme jako ochránce na zemi, zasloužili mít přímluvcem v nebi. Jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.