Zasvěcení neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Modlitba J.S. Pia XII.


Dnes, na svátek Neposkvrněného početí, je tomu přesně 80 let, co uprostřed II. světové války papež Pius XII. zasvětil svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Vyslyšme i dnes žádost naší Nebeské Matky Panny Marie a zasvěťme se jejímu Neposkvrněnému Srdci, jež bude naším útočištěm a cestou, která nás povede a dovede k Bohu.

***

Královno přesvatého růžence, Pomocnice křesťanů, Útočiště lidského pokolení, Ty, která vítězíš ve všech velikých bojích za božská práva, před Tvým trůnem pokorně padáme na svou tvář. Jsme přesvědčeni, že dojdeme milosrdenství a dosáhneme milosti i potřebné pomoci v přítomných pohromách. Nespoléháme na vlastní nedostatečné zásluhy, nýbrž jedině na nesmírnou dobrotu Tvého mateřského Srdce.

Tobě, Tvému neposkvrněnému Srdci, svěřujeme a zasvěcujeme se v této truchlivé hodině lidských dějin. Činíme tak ve spojení nejen se svatou Církví, tajemným to tělem Tvého Ježíše, s Církví, která trpí a krvácí na tolika stranách a tolikerým způsobem je soužena, nýbrž i ve spojení s celým světem, jenž jest rozdrásán hlubokými nesváry a vzplanul v požár záští a padl za oběť svých vlastních nepravostí.

Smiluj se nad tolikerou zkázou hmotnou i mravní, nad tolika bolestmi a úzkostmi otců, matek, manželů, sourozenců a nevinných dítek! Smiluj se nad tolika životy, jež jsou koseny v plném rozkvětu, nad tolika těly, která jsou ničena v hrozném krveprolévání, nad tolika dušemi, jež prožívají muka smrtelných zápasů a jsou tolik ohroženy věčnou záhubou!

Ó Matko milosrdenství, vypros nám od Boha mír a především ty milosti, jež mohou okamžitě obrátiti srdce lidská, milosti, v nichž spočívá příprava, zjednání a zabezpečení pokoje! Královno míru, pros za nás a dej světu mír, který jest touhou národů, mír, zakotvený v pravdě, spravedlnosti a v lásce Kristově! Dej mír v lidských duších, aby v klidném řádu se šířilo království Boží.

Přispěj svou ochrannou láskou těm, kdož nemají víry a dosud leží ve stínu smrti! Uděl jim mír a učiň, aby osvícení sluncem pravdy, mohli s námi před jediným Spasitelem světa opakovati slova: Sláva na výsostech Bohu a na Zemi pokoj lidem dobré vůle! (Luk. 2:14)

Uděl mír národům, které blud anebo nesvár odloučil, zejména těm, kteří projevují Tobě zvláštní oddanost a u nichž nebylo příbytku, v němž by na čestném místě netrůnil Tvůj úctyhodný obraz, dnes snad ukrytý a uschovaný pro lepší doby! Uděl jim mír a přiveď je do jediného ovčince Kristova, v němž jest jediný a pravý Pastýř!

Zjednej mír a dokonalou svobodu svaté Církvi Boží! Zastav šířící se záplavu novodobého pohanství! Rozněť ve věřících lásku k čistotě, činorodý křesťanský život a apoštolskou horlivost, aby řady těch, kdož Bohu slouží, rostly v zásluhách a počtu.

Konečně, jako Církev a celé pokolení lidské byly zasvěceny Srdci Tvého Ježíše, aby do Něho složily veškerou naději a měly v Něm pečeť a záruku vítězství a spásy, právě tak zasvěcujeme se navždy také Tobě, Tvému neposkvrněnému Srdci, ó naše Matko a Královno světa! Nechť Tvá láska a Tvoje přímluva uspíší slavné vítězství Božího království, aby všechny národy mezi sebou i Bohem usmířeny, blahoslavily Tebe a spolu s Tebou po všech končinách Země se rozjásaly v neutuchající chvalozpěv slávy, lásky a vděčnosti Ježíšovu Srdci, v němž jediném mohou nalézti pravdu, život a pokoj.

Amen

***

Pozn.: Pius XII. uvedl poprvé text této modlitby v rámci rozhlasového projevu k fatimským poutníkům 31.10.1942 (viz celý projev v portugalštině), poté toto zasvěcení slavnostně vykonal 8.12.1942.