Bp. Schneider: Pronásledování tradiční liturgie je „hrubým zneužitím papežského úřadu“


Biskup mons. Athanasius Schneider se účastnil Konference katolické identity organizované známým americkým katolickým listem „The Remnant”. Kazachstánský hierarcha při této příležitosti ostře kritizoval válku papeže Františka proti právu na celebraci mše sv. v tradičním ritu.

Postavil se přímo proti motu proprio Traditionis custodes, jakož i proti Responsa ad dubia – pozdějšímu „dodatku” k tomuto dokumentu vypracovanému vatikánským úředníkem zodpovědným za liturgii arcibiskupem mons. Arthurem Rochem. Oba dokumenty biskup Schneider označil za „hrubé zneužití papežského úřadu”, které narušuje dvoutisíciletou tradici Církve.

Bp. Schneider zdůraznil, že papežské rozhodnutí je „bezdůvodné” a „Duch Svatý nemůže odporovat sobě samému” a řídit rozhodnutí papežů tak, aby tatáž mše, která byla po staletí pokladem Církve, se náhle stala pro ni hrozbou.

Církev papeže Františka, jak mons. Schneider prohlásil, vede „boj proti tradicí posvěcenému ritu mše sv., který všichni svatí – přinejmenším v průběhu posledního tisíciletí – milovali, a v případě kněží a biskupů ji sloužili s velikou úctou a obrovským duchovním užitkem”.

Naopak Vatikán, jak poukázal biskup, nemá žádnou pravomoc „prezentovat tuto formu římského ritu, která zůstala beze změny celých tisíc let, jako škodlivou a uplatňovat sankce omezující její celebraci”. Papež nemá k tomu žádnou kompetenci, podobně jako nemá kompetenci zrušit biskupský sbor.

„Z důvodu věrnosti a lásky ke svaté Matce Církvi a z úcty k Apoštolskému stolci biskupové, kněží a věřící se musí cítit být zavázáni k zachování tradiční formy mše sv. a svátostí, ” apeloval bp. Schneider. „Úřady, které nenávidí to, co je svaté, pronásledují tradiční mši. Ale naší odpovědí nesmí být zlost nebo strach, nýbrž hluboká jistota v pravdě a vnitřní pokoj, radost a důvěra v Boží Prozřetelnost,” dodal.

Hierarcha se dotkl také proslulého obvinění papeže Františka, který katolíky svázané s odvěkou tradicí Církve nazývá „zkostnatělými”. Podle mons. Schneidera je však třeba uznat za „zkostnatělý” jiný postoj. „Papež Pius V. nenařídil, že liturgie podle římského misálu z r. 1570 je jediným lex orandi Římské církve a římského ritu. Vydávání reformy papeže Pavla VI. za jediné vyjádření lex orandi římského ritu, jak to činí papež František, narušuje dvoutisíciletou tradici všech římských papežů, kteří se nikdy nevyznačovali tak zkostnatělou netolerancí,” řekl.

„Není možné náhle vytvořit nový ritus, jak to udělal Pavel VI., prohlásit, že on je výslovně hlasem Ducha Svatého v naší době, a zároveň označit předchozí obřad, jenž zůstal nezměněný přinejmenším tisíc let, za škodlivý pro duchovní život věřících,” vysvětlil s tím, že takto by Duch Svatý protiřečil sám sobě.

Dále bp. Schneider objasnil, proč se progresivní hierarchové tolik bojí tradiční mše sv. „Jas pravdy, svatosti a nadpřirozenosti tradičního ritu znepokojuje duchovní na vysokých místech ve Vatikánu i jinde, kteří přijali nový, revoluční teologický postoj bližší protestantskému pojetí Eucharistie a kultu, jenž se vyznačuje antropocentrismem a naturalismem,” řekl.

Bp. Athanasius Schneider nemá pochyb, že nová mše zavedená Pavlem VI. byla aktem „opravdové revoluce”, k níž se neodhodlal žádný papež před ním. Novus Ordo Missae dle jeho názoru „oslabuje doktrinální jasnost obětního charakteru mše sv., jakož i výraz posvátnosti a tajemství samotného kultu”.

Přednášející vyjádřil také domněnku, že mše sv. všech věků může být během krátké doby zatlačena do „katakomb”, ale právě tam bude mít podmínky, aby přetrvala. „Tak veliký liturgický poklad Církve, jakým je tradiční mše sv., nemůže být prostě zničen, protože je majetkem Církve, nikoli soukromým majetkem nějakého konkrétního papeže,” poznamenal.

Bp. Schneider srovnal pronásledování ze strany papeže Františka s krizí víry v dobách, kdy základy tehdejšího světa otřásal mocný heretik Arius. „Nynější pronásledování ritu, který Církev římská žárlivě a beze změny střežila nejméně jedno tisíciletí – tedy ještě dlouho před tridentským koncilem – připomíná analogickou situaci pronásledování integrity katolické víry v době ariánské krize ve 4. století. Těm, kteří v té době si uchovali katolickou víru beze změny, drtivá většina biskupů zakazovala vstup do kostelů a oni museli sloužit mši tajně,” připomenul.

Avšak, jak zdůraznil hierarcha, Církev i za pontifikátu Františkova zůstává v rukou Krista a nemůžeme na to zapomenout. Proto se musíme vzepřít této nové vlně pronásledování.

„Můžeme těmto zaslepeným a arogantním duchovním naší doby, kteří pohrdají pokladem tradičního ritu mše sv., říct: Nepodaří se vám přemoci a zhasit tradiční ritus mše sv. Svatý Otče, papeži Františku, nepodaří se ti udusit tradiční ritus mše. Proč? Poněvadž bojuješ s dílem, které Duch Svatý tak pečlivě a umělecky utvářel po staletí,” řekl biskup.

Progresistům se nepodaří zvítězit a „Katolická církev se svojí viditelnou hlavou římského biskupa se opět stane pilířem nádhery a svatosti obřadu mše sv., neboť Duch Svatý nemůže popřít sám sebe,” opakoval bp. Schneider.


Zdroj: Bp Schneider: Prześladowanie tradycyjnej liturgii to „rażące nadużycie urzędu papieskiego”, in www.pch24.pl 9.10.2022

(překlad PhDr. Radomír Malý)