Jedině Kristus je Spasitelem všech: Význam Františkovy účasti na indiánském pohanském rituálu


Následující dopis napsal jistý tradiční kněz.


Vážený pane biskupe X.,

papež František se během své návštěvy v Kanadě zúčastnil pohanského rituálu, při němž jakýsi indiánský představitel prosil „západní babičku“, aby umožnila „přístup do posvátného kruhu duchů“. Jeho účast je výmluvným vyjádřením toho, jak papež František interpretuje druhý vatikánský koncil, který podle něj učí, že Bůh si přeje různost náboženství a že nekatolická náboženství nejsou špatná, nýbrž dobrá.

Jak víte, tentýž papež má v úmyslu nejprve omezit a poté úplně potlačit starý obřad Církve. Cíl, s nímž tento program uskutečňuje, jasně uvádí: bojovat s tím, čemu říká „rozdělování“, a zajistit, aby všichni katolíci jednotně „akceptovali druhý vatikánský koncil.“

Vzhledem k těmto okolnostem kněz, který splní příkaz, aby přestal používat starý obřad, už samotnou touto skutečností vyjadřuje souhlas s určitým výkladem druhého vatikánského koncilu. Tím je výklad papeže Františka, jak je uveden výše.

Je-li tento papežův výklad druhého vatikánského koncilu správný, pak je důležité učení papeže Pavla VI., že koncil neměl v úmyslu cokoli neomylně učit. Proto musím dojít k závěru, že v této nauce se koncil mýlil, a odmítám ji.

Pokud však výklad papeže Františka správný není a druhý vatikánský koncil učí, že si Bůh přeje pouze jedno náboženství a že všechna ostatní náboženství jsou špatná, pak akceptuji koncil a odmítám to, jak ho vykládá papež František.

V obou případech nejsem v jednotě s papežem Františkem, přinejmenším teď. Dokud neřekne jasně, že jeho kroky byly špatné a že všechna nekřesťanská náboženství jsou špatná, jsem od něj oddělen.

A dále, protože příkazy potlačující starý ritus se stávají vnějším vyjádřením přesvědčení, které je s pravou vírou neslučitelné, nemohl bych takový požadavek nikdy uposlechnout.

Jinými slovy je pravda, že stará mše rozděluje. Je symbolem těch, kdo přijímají víru všech věků a odmítají určitou interpretaci druhého vatikánského koncilu. Je vnějším znamením vnitřního přesvědčení, že Kristus, a jedině On, je Spasitelem všech lidí. Novus ordo takovým symbolem není. Přesněji řečeno je symbolem nejednoznačným (a s tímto úmyslem také vznikl). Třebaže ho mohou užívat katolíci, mohou ho užívat i ti, kteří o sobě sice tvrdí, že jsou katolíky, ale přitom vzývají „západní babičku“ a posvátný kruh duchů.

Měli bychom mít na paměti, že i Ježíš Kristus rozděluje. Až opět přijde, postaví všechny lidi buď po své pravici, nebo po své levici. Kozlové budou odděleni od ovcí nepřekročitelnou propastí. Střední cesta neexistuje.

V ten den nechci stát vedle lidí, kteří vzývali posvátný kruh duchů. Chci stát mezi těmi, kteří se století za stoletím klaněli jedinému pravému Bohu skrze obřady, které historicky mají kořeny u apoštolů. Staré obřady rozdělují, tak jako Kristus. Proto je nemohu opustit.

Kdyby měl papež František starý obřad v budoucnosti úplně potlačit, neposlechl bych ho. Poslechl bych Boha.


V Kristu,

Pater X.


Zdroj: “Christ and Christ alone is the Savior of all men”: The significance of Francis’s participation in the Indian pagan ritual

(překlad L. Cekotová)