Modlitba za vlast ohroženou nemravností


Ve dnech od 8. do 14. srpna 2022 probíhá Prague Pride festival k oslavě hříchů do nebe volajících a zasluhujících si trest Boží.

Abychom usmířili Boha a Jeho Svatou Pannu a porazili nečistého Asmodea a jeho lidské následovníky, a abychom přispěchali na pomoc naší vlasti ohrožené nemravností, rozhodli jsme se obrátit modlitbou k Panně Marii a ke sv. Ritě z Cascie, aby zastavily tyto veřejné hříšníky a obrátily je k Bohu.

Matko ustavičné pomoci, ty nejlépe znáš úžasnou cenu duše. Víš, že každá duše je vykoupena krví tvého Božského Syna. Proto neodmítneš mou prosbu za obrácení ubohých veřejných hříšníků. Matko milosrdenství, ty víš o jejich bídě, o jejich bezbožném životě. Nezapomínej, že jsi útočiště hříšníků, že Bůh ti dal moc obrátit i nejzatvrzelejšího hříšníka! Moje úpěnlivé prosby zůstávají v jejich srdcích bez ozvěny. Pokud ty, dobrotivá Panno, nepomůžeš, budou padat hlouběji a hlouběji do propasti. Vypros jim účinnou milost, která jimi zatřese a přivede je k Bohu. A kdyby bylo třeba, pošli jim i nějaké soužení, aby vstoupili do sebe, zamysleli se nad sebou a udělali konec žalostné cestě bez Boha a proti Bohu. Nejlaskavější Přímluvkyně, už jsi obrátila hodně hříšníků na úpěnlivé prosby jejich příbuzných a přátel. Ať tě pohne i moje modlitba. Obrať veřejné hříšníky! Maria, pomoz! Prosím tě o to každou žilkou svého srdce. Matko milosrdenství, pomoz!

Amen.

Svatá Rito, poslušná dcero svých rodičů, milující manželko násilnického manžela, trpělivá matko dvou těžko zvladatelných dětí, obětavá sestro v klášterním společenství, dobrotivá spolutrpitelko milovaného Pána.

Znáš život a jeho bídu. Ty víš také o naléhavých problémech našich neklidných srdcí. Naše bezmezná důvěra ve Tvou mocnou přímluvu nás přivádí k tobě. Ty jsi zakusila mnoho utrpení a stala ses hodnou nosit na svém čele ránu trnové koruny.

Pomohla jsi bezpočtu lidí. V zoufalých a téměř beznadějných situacích jsi byla dobrotivou přímluvkyní těm, kdo tě prosili s vírou. Neopouštěj nás v našich potřebách: zastavení věřejných hříšníků a hříchů do nebe volajících.

Pomáhej nám, abychom šli s klidem a radostí cestou našeho životního povolání, a pomoz nám nést kříž společně s Kristem, aby nás dovedl do radosti nebe.

Amen.


Zdroj: zavlast.cz