Brusel naříká nad osudem „ateistů, humanistů a LGBT“, pronásledování křesťanů je tabu


Evropský parlament přijal rezoluci o pronásledování menšin z důvodů přesvědčení nebo náboženství. Zatímco velkou část dokument věnuje „ateistům, agnostikům, humanistům“ nebo komunitám LGBT, téma křesťanů, nejvíce pronásledované sociální skupiny na světě, omezuje na absolutní minimum.

V přijaté rezoluci dne 3. května název „křesťané“ čteme pouze jednou, a to ve všeobecném vyjmenování pronásledovaných příslušníků všech náboženství: „Evropský parlament (…) je hluboce znepokojen vysokou úrovní nátlaku, diskriminace, týrání, násilí a represe vůči osobám hlásícím se k náboženským menšinám. Tento jev má globální charakter a v některých regionech sílí; parlament pozoruje, že toto násilí se týká mnoha náboženských komunit, např. buddhistů, křesťanů, hinduistů, muslimů, židů a příslušníků jiných náboženství“ – čteme v dokumentu.

Křesťanská právnická skupina ADF International přiznala, že první návrh obsahoval soupis pronásledování křesťanů na celém světě, ale komise pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu text radikálně změnila. „Pronásledování křesťanů na Blízkém východě a v Africe byla úplně škrtnuta a všechny zmínky o křesťanství – s výjimkou jedné – odstraněny“ – uvedli představitelé ADF International.

Přitom křesťané představují nejvíce pronásledovanou náboženskou společnost dnešního světa. Podle „Světového indexu pronásledování 2022“ fundace Open Doors až 360 milionů vyznavačů Krista na celém světě zakusilo diskriminaci, útlak nebo násilí jen proto, že měli odvahu vyznávat svoji víru.

Fundace mluví rovněž o mohutném nárůstu pronásledování; podle údajů od října r. 2020 do září r. 2021 bylo pro svoji víru zabito 5898 křesťanů, o 1137 více než předchozího roku. Většina toho se udála v subsaharské Africe, především v Nigérií (4650). Celkový počet zničených kostelů vzrostl na 5110, uvěznění křesťanů o 44 proc., tj. na 6175 případů na celém světě, z toho 1315 v Indii.

Rezoluce EP nejenže ignoruje tyto informace, ale hodně prostoru věnuje údajné nutnosti ochrany konkrétně jmenovaných „ateistů, agnostiků, osob, které se neidentifikují s žádným náboženstvím a laických společenských a humanistických organizací“.

Píše se tam: „V řadě zemí na celém světě nenáboženské organizace, laické a humanistické, zakoušejí stále více pronásledování včetně výzev k nenávisti a zabíjení; EP odsuzuje fakt, že mnoho osob a organizací je napadaných za pokojné zpochybnění, kritiku nebo satirické komentáře náboženských postojů“ – čteme v dokumentu.

EP taktéž odsuzuje „všechny akty násilí, pronásledování, nátlaku a diskriminace vůči osobám z důvodu pohlaví nebo sexuální orientace“. Jak se v rezoluci dále uvádí, tak „obrana tradice nebo veřejné mravnosti nesmí být nikdy v rozporu s mezinárodními normami týkajícími se práv člověka, jež státy musí chránit“.

Co více, „EP vyjadřuje své hluboké znepokojení nepatřičným využíváním a instrumentalizací přesvědčení nebo náboženství s cílem vnutit společnosti pod trestními sankcemi diskriminující strategii politických předpisů nebo omezení, jež jsou v rozporu s právy osob LGBTIQ, žen a dívek”. Podle EP jsou nepřípustná i omezení v takových oblastech jako „sexuální a reprodukční práva“ nebo „kriminalizace potratů ve všech případech“.

Dokument zkritizovala komise Konference episkopátů EU (COMECE). Biskupové zdůrazňují, že rezoluce chápe práva na svobodu myšlení, svědomí a vyznání jako „práva druhé kategorie“, která jsou podřadná ve vztahu k „právům sexuálním a reprodukčním“.

„Všechny pokusy podkopat práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženství jakož i práva na život jejich interpretačním zneužitím, které nadměrně omezuje jejich opodstatněný rozsah nebo je podřizuje nově vzniklým a nezávazným ´tak zvaným právům člověka´, jakými jsou např. potraty, znamenají závažné porušení mezinárodního práva, což diskredituje Evropskou unii před mezinárodním společenstvím a před miliony občanů Evropy“ – řekl generální sekretář COMECE P. Manuel Enrique Barrios Prieto.

Dodal, že tento text nepomůže „milionům věřících, kteří jsou obětmi pronásledování z důvodů své víry, zvláště pak bezbranných žen a dívek, neboť jejich skutečné postavení bylo zatemněno a stalo se neviditelným proto, poněvadž byla dána přednost jiným politickým zájmům“.

Poznámka překl.: Rezoluce EP je jednou z dalších obrovských lží a podvodů novodobých globalistů. Vytváří dojem, jakoby jednou z nejpronásledovanějších skupin obyvatelstva na této planetě byli přívrženci potratů, zatímco pravda je taková, že s výjimkou některých muslimských zemí, v nichž je potrat u mohamedánského obyvatelstva trestný, není znám jediný případ, kdy by žena, která zákrok podstoupila, nebo lékař, jenž ho provedl, byli potrestáni byť jen vyhozením z práce, nemluvě vůbec o trestním stíhání. Naopak lze uvést velké množství osob, které z motivace svého náboženského přesvědčení daly najevo svůj nesouhlas s potraty např. pokojnou modlitbou před potratovou klinikou, a byly za to buď odsouzeny do vězení nebo vyhozeny ze zaměstnání či jinak diskriminovány. Totéž, co bylo řečeno o zastáncích potratů, platí i u osob LGBTQ.

Rovněž tak není znám s výjimkou fundamentalistických muslimských států žádný případ nějaké diskriminace ateistů či agnostiků ve veřejném životě. Rezoluce EP však neříká ani slovo o tom, že se jedná pouze o islámský fundamentalismus, čímž vytváří dojem, že to jsou křesťané, zvláště pak katolíci, kdo se tohoto násilí a diskriminace dopouštějí. Naopak je třeba konstatovat objektivní pravdu, že jsou to právě a specielně ateisté, kteří v těch zemích, kde mají moc, krutě, často i krvavě pronásledují křesťany, markantním příkladem jsou zde komunistické země Severní Korea a Čína.

(Zdroj: www.pch24.pl ze dne 5.5.2022, přeložil PhDr. Radomír Malý)